เรื่องที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล
การใช้โปรแกรมเอ็กเซล
แบบทดสอบก่อนเรียน
:::: แบบทดสอบก่อนเรียน::::

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นหนึ่งในชุดของโปรแกรมอะไร
         ก. โปรแกรม Internet Explorer  
         ข. โปรแกรม Microsoft Word
         ค. โปรแกรม Microsoft Office
         ง. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

2. โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กเซล มีพื้นฐานมาจากโปรแกรมอะไร
         ก. โปรแกรม Lotus
         ข. โปรแกรม Paint
         ค. โปรแกรม Microsoft Word
         ง. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

3. โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นโปรแกรมประเภทใด
         ก. โปรแกรมกราฟิก
         ข. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
         ค. โปรแกรมประมวลคำ
         ง. โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์

4. ตารางทางแนวตั้ง เรียกว่า
         ก. คอลัมน์(Columns)
         ข. แถว(Rows)
         ค. เซลล์(Cell)
         ง. ชีต(Sheet)

5. คำตอบใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กเซล
         ก. เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติใหม่คือแพคเกจสำหรับซีดี
         ข. เป็นโปรแกรมที่สามารถใส่สีต่างๆ ลงในตารางได้ แต่ไม่สามารถคำนวณสูตรได้
         ค. เป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถสร้างข้อมูลให้เป็นกราฟได้
         ง. เป็นโปรแกรมที่สามารถคำนวณสูตรได้อย่างแม่นยำ

6. การเปิด โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กเซลวิธีใดสะดวกที่สุด
         ก. ใช้คำสั่ง Run…
         ข. ใช้คำสั่ง Find
         ค. ใช้ปุ่ม Start
         ง. ใช้ My Computer

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการปิดโปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็กเซล
         ก. นำเมาส์ไปคลิกที่สัญลักษณ์ Microsoft Excel ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ -->ปิด
         ข. นำเมาส์ ไปคลิกที่ปุ่ม
         ค. นำเมาส์ไปคลิกที่เมนู แฟ้ม --> จบการทำงาน
         ง. นำเมาส์ ไปคลิกที่ปุ่ม

8. ตารางทางแนวนอน เรียกว่า
         ก. คอลัมน์(Columns)
         ข. แถว(Rows)
         ค. เซลล์(Cell)
         ง. ชีต(Sheet)

9. คำสั่ง File --> Open ใช้สำหรับทำอะไร
         ก. การบันทึกข้อมูล
         ข. การปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
         ค. การปิดแฟ้มข้อมูล
         ง. การเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า

10. ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อมูลลงในเอ็กเซลต้องทำอย่างไรก่อน
         ก. กดเมาส์ปุ่มขวา
         ข. คลิกที่เซลที่ต้องการป้อนข้อมูล
         ค. กดเมาส์ที่เซลที่จะพิมพ์แล้วลาก
         ง. กด Enter ก่อนพิมพ์

     


 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล

จัดทำโดย  นายอรรถพันธ์  เถิ้มแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนวัดบ้านสัก