> โรงเรียนบ้านแม่สง ศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านแม่สง ศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สง อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่องเคาะ  ต.ร่องเคาะ  อ.เมือง  จ.ลำปาง ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561  ในการนี้ทางโรงเรียนวัดเสด็จได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่สถานศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

increase_data/front_pics/61-9-14.jpg