> โรงเรียนห้วยโรงนอก ศึกษาดูงาน

โรงเรียนห้วยโรงนอก ศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560  ในการนี้ทางโรงเรียนวัดเสด็จได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานสู่โรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่สถานศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

increase_data/front_pics/60-9-8.jpg