> ศึกษา ดูงาน

ศึกษา ดูงาน
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงวัง และโรงเรียนบ้านพระบาท ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ในการนี้ทางโรงเรียนวัดเสด็จได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสู่โรงเรียนต่อไป

 

 

 

increase_data/front_pics/58-7-15.jpg