> โรงเรียนบ้านสันทราย ดูงาน

โรงเรียนบ้านสันทราย ดูงาน
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ดูงาน ด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557

 

 

 

increase_data/front_pics/57-3-17-2.jpg