> อัตลักษณ์ของนักเรียน
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 53 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2557 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2558

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559ทำเนียบศิษย์เก่าปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2559

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ

มีคุณธรรม นำชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบาย

โรงเรียนวัดเสด็จได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกโดยมีปณิธานมุ่งให้ความรู้และความประพฤติดี ตลอดจนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  จึงมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า “การเรียนก้าวหน้า   กีฬาก้าวไกล   น้ำใจแน่นหนัก   พิทักษ์คุณธรรม” ขึ้นมานั้น เพื่อต้องการให้เยาวชนจังหวัดตากได้รับการศึกษาให้เป็นคนดี เป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ต่อมาการศึกษาของโรงเรียนได้พัฒนาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดเสด็จต้องมีความรู้ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันโรงเรียนวัดเสด็จจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักนโยบายศึกษาไทยซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล โดยให้นักเรียนมีคุณสมบัติเป็นพลโลกที่ดี  มีวิสัยทัศน์กว้าง  เป็นผู้นำทางความคิด มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและมีคุณลักษณะของความเป็นไทย  ไม่ลืมตัวตน รากเหง้าที่แท้จริงของคนไทย