> เอกลักษณ์ของโรงเรียน
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 53 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2557 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2558

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559ทำเนียบศิษย์เก่าปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2559

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเสด็จ

สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นำสู่วิถีชีวิตพอเพียง

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดเสด็จมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนยึดแนวคิดปรัชญาการศึกษา
ให้ผู้เรียนฝึกความคิด  คิดอย่างถูกวิธี  คิดอย่างมีระบบ   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   เน้นความถนัดและความสนใจ สร้างเสริมระเบียบวินัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางเนื้อหาวิชา โดยตรงตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า  การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

 

การบริหารงานของผู้บริหาร
“ผู้มีความคิดกว้างไกล เป็นนักปฏิรูป ดำเนินงานในฐานะผู้นำ เป็นคนดี  ประพฤติดี มีคุณธรรม  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ยึดหลักพรหมวิหาร ๔  ยึดหลักเหตุผล   ใช้กฎระเบียบอย่างมีเหตุผล”

ปรัชญาการศึกษาของครูโรงเรียนวัดเสด็จ
“ครูเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ชี้แนะให้ดำเนินชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการคิด และประพฤติที่ดีงาม  และเป็นผู้รอบรู้ และมีประสบการณ์ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน”

ลักษณะของนักเรียนวัดเสด็จ
“นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ  มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  มีสติปัญญา  สามารถแก้ไขปัญหา  ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในหน้าที่  และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรของโรงเรียน

“โรงเรียนวัดเสด็จ ได้จัดหลักสูตรสถานศึกษา สอดแทรกความเป็นท้องถิ่นในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

การวัดผลและประเมินผล
“ วัดและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ลักษณะสำคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ”