> ประวัติหน่วยงาน
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 61 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนการนิเทศภายใน 2560

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2559 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2560 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2561 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2562 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2563 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2564

สรุปและรายงานผลปฏิบัติการ

ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 1,2ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2559 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559จำนวนนักเรียน 2557-2560ทำเนียบศิษย์เก่า

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์


โรงเรียนวัดเสด็จ ภูมิใจนำเสนอวีดีโอชุด“๑  โรงเรียน  ๑  อาชีพ  ๑  ผลิตภัณฑ์” ซึ่งได้รับรางวัลระดับภาค  ภายใต้ชื่อ  “สับปะรดคู่เคียง  ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา”  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลบ้านเสด็จ  ได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับการดำเนินงาน  นอกจากนั้นเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนวัดเสด็จ

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2476    โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุเสด็จเป็นสถานที่เรียน  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4   มีนายจันทร์  ไชยเตกุล  เป็นครูใหญ่

-พ.ศ.  2483    ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  จำนวน  4  ห้องเรียนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ

-พ.ศ.  2495    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นแบบ  ป.20 พิเศษ   จำนวน  6  ห้องเรียน ในที่ดินของราชการสงวน  จำนวน 10  ไร่  - งาน  52.9  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดเสด็จในปัจจุบัน

-1  ตุลาคม  2500  โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

-พ.ศ.  2508    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  014  พิเศษ   จำนวน  10  ห้องเรียน   150,000  บาท    สมทบกับราษฎรและท่านพระครูรัตนาคม  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ

-พ.ศ.  2519    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  008  จำนวน  8  ห้องเรียน

-พ.ศ.  2520    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  008  อีกจำนวน  2  ห้องเรียน

-1  ตุลาคม  2523    ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวง  มหาดไทย   ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

-พ.ศ.  2537  ได้รับเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นและผู้บริหารดีเด่น

-พ.ศ.  2540    ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องวิทยาศาสตร์

-19  กุมภาพันธ์  2546    ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลำปางให้ยุบเลิกโรงเรียนบ้านวังเลียบ  ตำบลบุญนาคพัฒนา  มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ

-7  กรกฎาคม  2546   ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546     และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ    ให้โอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-17  ธันวาคม  2550  นายชำนาญ  แสงจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวัก  อำเภองาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  1  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  1  ที่  654/2550  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2550

-16  พฤษภาคม  2551   ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  1  ให้ยุบเลิกโรงเรียนวัดท่าส้มป่อย  ตำบลทุ่งฝาย  มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ

-ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดเสด็จ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ  1  ในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ประเภทประถมศึกษา  ขนาดกลาง

-รางวัล สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2554

-โรงเรียนในโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์การใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน ปีการศึกษา   2552 และปี2553

-ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลบ้านเสด็จ

-ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายโรงเรียนในฝันของบริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด

-โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   ปีการศึกษา 2555

-ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดเสด็จผ่านการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

-รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1  ปีการศึกษา  2556

-รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด      ปีการศึกษา  2556

 

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ    หมู่  11   ตำบลบ้านเสด็จ   อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง   52000

สภาพพื้นที่โรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ  มีเนื้อที่   10  ไร่   - งาน   52.9  ตารางวา      สภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                บ้านเสด็จ  บ้านปงชัย    ตำบลบ้านเสด็จ  และ บ้านวังเลียบ    ตำบลบุญนาคพัฒนา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                บ้านปงชัย  บ้านเหล่า    ตำบลบ้านเสด็จ

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                บ้านห้วยยาง    ตำบลบ้านเสด็จ

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                บ้านปงชัย  บ้านเสด็จ  บ้านปงชัยพัฒนา   ตำบลบ้านเสด็จ

เขตพื้นที่บริการ

ตำบลบ้านเสด็จ มี   5   หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่    5             บ้านเสด็จ

หมู่    8             บ้านลูเหนือ

หมู่    9             บ้านลูใต้

หมู่   11            บ้านปงชัย

หมู่   17            บ้านปงชัยพัฒนา

ตำบลบุญนาคพัฒนา มี   2   หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่    5             บ้านวังเลียบ

หมู่    9             บ้านใหม่รัตนาคม

ตำบลทุ่งฝาย มี  1  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่   1              บ้านท่าส้มป่อย

 

สภาพชุมชน

โรงเรียนวัดเสด็จ  ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  สถานที่ราชการสำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้แก่  สถานีอนามัยบ้านเสด็จ   สถานที่สำคัญทางศาสนาได้แก่  วัดพระธาตุเสด็จ  สถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง  การคมนาคมสะดวก  การติดต่อสื่อสารสะดวก  มีสถานประกอบการหลายชนิดอยู่ในชุมชน  ฐานะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากยังอยู่ในระดับต่ำ  อาชีพของผู้ปกครอง  นักเรียนมีหลากหลาย  เช่น  ค้าขาย  รับจ้าง  ทำไร่  ทำสวน  ทำนา  ลูกจ้างโรงงาน  รับราชการ  พนักงานบริษัท   ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่มากมายสืบทอดเป็นมรดกของชุมชน    มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา  และมีความสามารถถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้ในระดับหนึ่ง   ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี

ขนาดของโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ    เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดเสด็จเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่  1 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  เป็นนักเรียนไป – กลับ  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา   โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546    ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

คำขวัญ

การเรียนก้าวหน้า   กีฬาก้าวไกล   น้ำใจแน่นหนัก   พิทักษ์คุณธรรม

 

ปรัชญา

การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง – สีน้ำเงิน

สีเหลือง            หมายถึง         ความมีคุณธรรม  จริยธรรม

สีน้ำเงิน            หมายถึง         ความหนักแน่น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นจามจุรี

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดเสด็จจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

พันธกิจ

1.  จัด ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน

2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

3.  สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย

4.  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ      ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.  นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาเต็มศักยภาพ

3.  นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ    มีคุณธรรม   จริยธรรมมีความรู้ด้านวิชาการ   สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.  โรงเรียนวัดเสด็จมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย