วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. ตูบอรุณเบิกฟ้า
15. ตูบสมปองปรารถนา
29. อาคารจามจุรี
2. แปลงเกษตร 1
16. เฮือนภูมิปัญญา
30. อาคารราษฏร์บำรุงอุปถัมภ์
3. ตูบก๋ากาสลอง
17. สวนสมุนไพร
31. อาคารรัตนาคมอุปถัมภ์
4. เรือนพยาบาล
18. ลานกีฬา
32. ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1
5. แปลงเกษตร 2
19. ร่มจามจุรี
33. ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2
6. บ่อเลี้ยงปลา
20. อาคารปฐมพร
34. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1
7. ตูบจุ้มนองน้ำใจ๋
21. ห้องวิชาการ / แนะแนว / ทะเบียน / วัดผลทางการศึกษา
35. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2
8. เตาฮาง
22. ห้องนันทนาการ
36. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
9. ตูบฟ้าใสสีทอง
23. ห้องพักครู 1
37. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2
10. ธนาคารขยะ
24. ห้องพักครู 2
38. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11. เรือนปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ
25. ห้องประชุม
39 . ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12. เรือนปุ๋ยหมัก
26. ห้องคอมพิวเตอร์ 1
40. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
13. การเลี้ยงหมูป่า
27. ห้องคอมพิวเตอร์ 2
41. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1
14. เรือนเพาะชำ
28. ห้องสมุด
42 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2
 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 1 ตูบอรุณเบิกฟ้า

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมดนตรีพื้นเมือง และจัดกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูเบญจวรรณ ต๊ะเครือ

2. ครูสุพัตรา ดวงสนิท

3. ชุมนุมดนตรีพื้นเมือง

 

 

   

แหล่งเรียนรู้ที่ 2 แปลงเกษตร 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูไพโรจน์ แถวเที่ยง

2. ครูสมบูรณ์ วงศ์บุตร

3. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 3 ตูบก๋ากาสลอง

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมศิลปะและจัดกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูบุปผา สินสุริยศักดิ์

2. ครูนิวัตน์ กิติคำ

3. ชุมนุมศิลปะ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 4 เรือนพยาบาล

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสุขศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูโฉมยง ทรายข้าว

2. ครูกฤษฏาภรณ์ ป้อฝั้น

3. เจ้าหน้าที่พยาบาล

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 5 แปลงเกษตร 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูไพโรจน์ แถวเที่ยง

2. ครูสะอาด กันทะ

3. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 6 บ่อเลี้ยงปลา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูไพโรจน์ แถวเที่ยง

2. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 7 ตูบจุ้มนองน้ำใจ๋

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาหารพื้นเมือง

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสมบูรณ์ วงศ์บุตร

2. ครูพนอ ทองศรีพงษ์

3. ครูทองทรัพย์ อนุจาผัด

4. ชุมนุมขนมพื้นบ้าน – อาหารพื้นเมือง

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 8 เตาฮาง

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขนมพื้นบ้าน ( ขนมปาด )

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสมบูรณ์ วงศ์บุตร

2. ครูพนอ ทองศรีพงษ์

3. ครูทองทรัพย์ อนุจาผัด

4. ชุมนุมขนมพื้นบ้าน – อาหารพื้นเมือง

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 9 ตูบฟ้าใสสีทอง

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาหารพื้นเมือง

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสมบูรณ์ วงศ์บุตร

2. ครูพนอ ทองศรีพงษ์

3. ครูทองทรัพย์ อนุจาผัด

4. ชุมนุมขนมพื้นบ้าน - อาหารพื้นเมือง

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 10 ธนาคารขยะ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการคัดแยกขยะ รับชื้อขยะของโรงเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสายหยุด เงินดวง

2. ครูเบญจวรรณ ต๊ะเครือ

3. เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 11 เรือนปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นำปุ๋ยหมักที่ได้มาใช้ในโรงเรียนและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสะอาด กันทะ

2. ครูศิริพร ธรรมสิทธิ์

3. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 12 เรือนปุ๋ยหมัก

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นำปุ๋ยหมักที่ได้มาใช้ในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสะอาด กันทะ

2. ครูศิริพร ธรรมสิทธิ์

3. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 13 การเลี้ยงหมูป่า

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูศรีรัตน์ ธุระ

2. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

\

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 14 เรือนเพาะชำ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ต้นไม้ของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสะอาด กันทะ

2. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

  แหล่งเรียนรู้ที่ 15 ตูบสมปองปรารถนา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขนมพื้นบ้าน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูศิริพร ธรรมสิทธิ์

2. ครูกฤษฏาภรณ์ ป้อฝั้น

3. ชุมนุมขนมพื้นบ้าน - อาหารพื้นเมือง

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 16 เฮือนภูมิปัญญา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

1. นายศรีรัตน์ ธุระ

2. ชุมนุมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 17 สวนสมุนไพร

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสะอาด กันทะ

2. ครูวิชรี จันดาหาร

3. ชุมนุมเกษตรครบวงจร

 

 

   

แหล่งเรียนรู้ที่ 18 ลานกีฬา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุมนุมกีฬา

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูศรีรัตน์ ธุระ

2. ครูสุพัตรา ดวงสนิท

3. ชุมนุมกีฬา

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 19 ร่มจามจุรี

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมหัตถกรรมพื้นบ้าน

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสมบูรณ์ วงศ์บุตร

2. ครูทองเทียน คำตุ้ยเครือ

3. ชุมนุมหัตถกรรมพื้นบ้าน

 

อาคารปฐมพร

 

 

 

  ห้องวิชาการ / แนะแนว / ทะเบียน / วัดผลทางการศึกษา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาของนักเรียน จัดเก็บข้อมูลนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. ครูศิริพร ธรรมสิทธิ์
2. ครูสุพัตรา ดวงสนิท

 

  ห้องนันทนาการ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูเบญจวรรณ ต๊ะเครือ

 

ห้องพักครู 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูกฤษฏาภรณ์ ป้อฝั้น

 

ห้องพักครู 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูศิริพร ธรรมสิทธิ์

2. ครูวิชรี จันดาหาร

 

  ห้องประชุม

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับประชุมวางแผนการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูทองเทียน คำตุ้ยเครือ

 

  ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทดโนโลยีและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูนิวัตน์ กิติคำ

 

ห้องคอมพิวเตอร์ 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทดโนโลยีและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูกฤษฏาภรณ์ ป้อฝั้น

 

  ห้องสมุด

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูพนอ ทองศรีพงษ์

 

อาคารจามจุรี

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูทองทรัพย์ อนุจาผัด

2. ครูบุปผา สินสุริยศักดิ์

 

 

อาคารราษฏร์บำรุงอุปถัมภ์

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน และใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูสายหยุด เงินดวง

 

อาคารรัตนาคมอุปถัมภ์

 

 

  ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูอนงค์ กุลเมือง

2. นักเรียนชั้นอนุบาล 1

 

 

ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสายหยุด เงินดวง

2. นักเรียนชั้นอนุบาล 2

 

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูทองเทียน คำตุ้ยเครือ

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1

 

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูโฉมยง ทรายข้าว

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูบุปผา สินสุริยศักดิ์

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /1

 

  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ 1. ครูนิวัตน์ กิติคำ

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /2

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูพนอ ทองศรีพงษ์

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสมบูรณ์ วงศ์บุตร

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูทองทรัพย์ อนุจาผัด

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูศิริพร ธรรมสิทธิ์

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูสะอาด กันทะ

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2