วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. แปลงเกษตร 1
12. เฮือนภูมิปัญญา
23. อาคารจามจุรี
2. แปลงเกษตร 2
13. สวนสมุนไพร 1 และ สวนสมุนไพร 2
24. อาคารราษฏร์บำรุงอุปถัมภ์
3. บ่อเลี้ยงปลา
14. ลานกีฬา
25. อาคารรัตนาคมอุปถัมภ์
4. เตาฮาง
15. ร่มจามจุรี
26. ห้องสมุด
5. ฐานสับปะรด
16. อาคารปฐมพร
27. ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1
6. ฐานมะกรูด
17. ห้องวิชาการ / แนะแนว / ทะเบียน / วัดผลทางการศึกษา
28. ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2
7. ธนาคารขยะ
18. ห้องนันทนาการ
29. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8. เรือนปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ
19. ห้องพักครู 1
30. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9. เรือนปุ๋ยหมัก
20. ห้องพักครู 2
31. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10. เรือนเพาะชำ
21. ห้องประชุม
32 . ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 ตูบสมปองปรารถนา
22. ห้องคอมพิวเตอร์
33. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
34. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
35. ห้องเรียนคุณภาพ E-modern
   
 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 1 แปลงเกษตร 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูพัฒนพงษ์   ฟูใจ

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 2 แปลงเกษตร 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูพัฒนพงษ์   ฟูใจ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 3 บ่อเลี้ยงปลา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูเฉลิมวุฒิ   ปู่คำ

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 4 เตาฮาง

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขนมพื้นบ้าน ( ขนมปาด )

ผู้รับผิดชอบ

ครูเบญจวรรณ   ต๊ะเครือ

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 5 ฐานสับปะรด

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ

ครูพิราลักษณ์   ระวังวงศ์

 

   

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 6 ฐานมะกรูด

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ

ครูกัญชพร   ชาติทอง

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 7 ธนาคารขยะ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการคัดแยกขยะ รับชื้อขยะของโรงเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูเฉลิมขวัญ   วิญญา

2. ครูวิภาวี   แต้มไว

3. เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 8 เรือนปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นำปุ๋ยหมักที่ได้มาใช้ในโรงเรียนและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

ครูเฉลิมวุฒิ   ปู่คำ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 9 เรือนปุ๋ยหมัก

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นำปุ๋ยหมักที่ได้มาใช้ในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ครูเฉลิมวุฒิ   ปู่คำ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 10 เรือนเพาะชำ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ต้นไม้ของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ครูเฉลิมขวัญ   วิญญา

 

 

 

  แหล่งเรียนรู้ที่ 11 ตูบสมปองปรารถนา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขนมพื้นบ้าน

ผู้รับผิดชอบ

ครูพิราลักษณ์   ระวังวงศ์

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 12 เฮือนภูมิปัญญา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

ครูเบญจวรรณ   ต๊ะเครือ

 

  แหล่งเรียนรู้ที่ 13 สวนสมุนไพร 1

สวนสมุนไพร 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูเฉลิมขวัญ   วิญญา

 

 

   

แหล่งเรียนรู้ที่ 14 ลานกีฬา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุมนุมกีฬา

ผู้รับผิดชอบ

ครูวิภาวี   แต้มไว

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 15 ร่มจามจุรี

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชุมนุมหัตถกรรมพื้นบ้าน

ผู้รับผิดชอบ

ครูจุรีรัตน์   จิตหาญ

แหล่งเรียนรู้ที่ 17 อาคารปฐมพร

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 17  ห้องวิชาการ / แนะแนว / ทะเบียน / วัดผลทางการศึกษา

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาของนักเรียน จัดเก็บข้อมูลนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ครูสุพิชญา   เสนาป่า

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 18  ห้องนันทนาการ

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูเบญจวรรณ ต๊ะเครือ

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 19 ห้องพักครู 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูโสภา   วงค์วัง

แหล่งเรียนรู้ที่ 20 ห้องพักครู 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูโสภา   วงค์วัง

แหล่งเรียนรู้ที่ 21  ห้องประชุม

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับประชุมวางแผนการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 22  ห้องคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทดโนโลยีและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ผู้รับผิดชอบ

ครูพัฒนพงษ์   ฟูใจ

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 23 อาคารจามจุรี

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

ครูอนงค์   กุลเมือง

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 24 อาคารราษฏร์บำรุงอุปถัมภ์

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน และใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูนิธินาถ   ทาคำ

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 25 อาคารรัตนาคมอุปถัมภ์

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 26 ห้องสมุด

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

ครูกัญชพร   ชาติทอง

 

 แหล่งเรียนรู้ที่ 27 ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1

ผู้รับผิดชอบ

ครูจุรีรัตน์   จิตหาญ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 28 ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

ผู้รับผิดชอบ

ครูณิชชา   ชอบธรรม

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 29 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูอนงค์   กุลเมือง

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 30 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูกัญชพร   ชาติทอง

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 31 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูเฉลิมขวัญ   วิญญา

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 32 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูพัฒนพงษ์   ฟูใจ

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 33 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูโสภา   วงค์วัง

 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 34 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประโยชน์ / ความสำคัญ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

ครูพิราลักษณ์   ระวังวงศ์

 

แหล่งเรียนรู้ที่ 35 ห้องเรียนคุณภาพ E-modern