รายชื่อนักเรียนจบปีการศึกษา 2560

ที่

ชื่อ-สกุล

1

เด็กชายชนัญญู  วรรณบุตร

2

เด็กชายดนัย  สุวรรณ

3

เด็กชายเทพพิทักษ์  แสนศรี

4

เด็กชายภานุพงษ์  สมจิตร

5

เด็กชายฐิติวัฒน์  อุทธาเครือ

6

เด็กชายอภิสิทธิ์  โกรกสำโรง

7

เด็กหญิงกัลยาณี  ป๊อกเครือ

8

เด็กชายเกียรติคุณ  พิไชยวัง

9

เด็กชายนภดล  ปินตาเครือ

10

เด็กชายกิตติศักดิ์  สุธรรม

11

เด็กชายวชิราวุธ  สีสม

12

เด็กชายเวชวิชิต  อินต๊ะเสน

13

เด็กชายนพรัตน์  ทองสี

14

เด็กชายภรัณยู  คล้ายกล่ำ

15

เด็กชายบรรณศิลป์  ทิบุตร

16

เด็กชายธันวา  กันทะวงค์

17

เด็กชายวงศกร  เถารินทร์

18

เด็กชายรพีพัทธ์  กันทะวัง

19

เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปัญญาเจริญ

20

เด็กหญิงปริตา  กาสาย

21

เด็กหญิงชญาภา  สุระวัง

22

เด็กหญิงปิยะธิดา  ท้าวใจ

23

เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชัย

24

เด็กหญิงอรนุช  อุดกันทา

25

เด็กหญิงวิลัยพร  เสนาแปง

26

เด็กหญิงนาติยา  พลชา

27

เด็กหญิงปัชชญาพร  ตามรูป

28

เด็กหญิงวิสุดา  ปัญญาเจริญ

29

เด็กชายพัชรพล  อุทธาเครือ

30

เด็กชายอำนาจ  หมูแก้วเครือ

31

เด็กชายธีรเทพ  แต่งตั้ง

32

เด็กชายธีรกานต์  แก้วอินตา

33

เด็กหญิงเพชรประกาย  ปัญญาทา

34

เด็กชายนพวิชญ์  บัวหล้า

35

เด็กชายอรรถพล  มะโนวงค์

36

เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงษ์สิงห์

37

เด็กชายศรณ์ธสัณห์  กันทะวงค์