รายชื่อนักเรียนจบปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อ-สกุล

1

เด็กชายจีรศักดิ์  วังโต

2

เด็กชายปองภพ  หมูแสนทอง

3

เด็กชายภูมินทร์  หมูเครือ

4

เด็กชายทวีศักดิ์  สังฆกรณ์

5

เด็กชายณัฐภัทร  เจริญงาม

6

เด็กชายธนกฤต  คำปัญญา

7

เด็กชายสุนทรีย์  คำทราย

8

เด็กชายพัชรพล  จันทร์สืบ

9

เด็กชายธนวัฒน์  คำปัน

10

เด็กชายสมคิด  ปิงมอย

11

เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  กันทะวงค์

12

เด็กหญิงชลธิชา  มาชัย

13

เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุ์เพ็ง

14

เด็กหญิงพัชรินทร์  เทพสุรีย์

15

เด็กหญิงพิมประภาภรณ์  อินทะจันทร์

16

เด็กหญิงภัทราภา  คำปิงยศ

17

เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ชอขอด

18

เด็กหญิงวีรินทร์ภัทร์  อุทธาเครือ

19

เด็กหญิงวรินทร์ญา  ก๋าคำเครือ

20

เด็กหญิงชลธิชา  ต๊ะพันธ์

21

เด็กหญิงมณฑกานต์  ต๊ะพันธ์

22

เด็กหญิงจีรนันท์  บุญสมปาน

23

เด็กหญิงชลดา  ตระกูล

24

เด็กหญิงมลธิดา  คำมา

25

เด็กหญิงศรีปภาณิน  สีสัน

26

เด็กหญิงพลอยขวัญ  จอมคำ

27

เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาทา

28

เด็กหญิงเมทานี  เสิมสะหนุก