รายชื่อนักเรียนจบปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อ-สกุล

1

เด็กชายพลวัต  อินพิรุด

2

เด็กชายกิรติ  สุวรรณ์

3

เด็กชายดนุรุทธิ์  ธรรมสิทธิ์

4

เด็กชายศักดิ์ชัย  พรหมมา

5

เด็กชายณัฐวุฒิ   กล้าจริง

6

เด็กชายพัทธพล  ฟูใจ

7

เด็กชายอภิสิทธิ์  ธุระ

8

เด็กชายเด่นดนัย   ต๊ะพันธ์

9

เด็กชายศราวุฒิ  ตานุกูล

10

เด็กชายปภาวิชญ์   ลือชัย

11

เด็กชายวรัญญู  ก๋าเครือ

12

เด็กชายณัฐวุฒิ   มีมณี

13

เด็กชายสุทธิพงศ์  บุญเกิด

14

เด็กชายภานุวัฒน์  พิไชยวงศ์

15

เด็กชายเจษฎาพร  พูลพึ่ง

16

เด็กชายธนวัฒน์  เครืออ่อน

17

เด็กหญิงนันท์นภัทร  วังก๋าใจ

18

เด็กหญิงจิรัชญา  ปาพันธ์

19

เด็กหญิงทัศนีย์  ทิพย์อุด

20

เด็กหญิงเกตุวลิน  ปินตาเครือ

21

เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตรรักชาติ

22

เด็กหญิงนันทิชา  ณ พิชัย

23

เด็กหญิงดารุณี  โพธิผล

24

เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ต๊ะ

25

เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีธิกุล

26

เด็กหญิงปรมินทร์   บินมายิด

27

เด็กหญิงชลธิชา  กันทะวัง

28

เด็กหญิงจิราภรณ์  พูลพึ่ง