ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2557

1

3816

ด.ช.ณัฐวัฒน์   แสงแก้ว

มานะ

ลัดดาพร

 

2

3818

ด.ช.ธนัชชนา   วางวงค์

นิพล

พัชรา

 

3

3820

ด.ช.ธราดล   ปัญญา

กฤษฎา

จีรยา

 

4

3821

ด.ช.ณัฐพงษ์   ต๊ะพันธ์

วิชาน

พัฒ

 

5

3822

ด.ช.ศรันย์   ผู้ผึ้ง

ตัน

รุ้ง

 

6

3823

ด.ช.วิศวะ   ฟองทา

อรรถวุฒิ

ดวงกมล

 

7

3825

ด.ช.อนุชา   ทิพันธ์

ประนอม

ดาวเรือง

 

8

3827

ด.ช.ณัฐวุฒิ   หล้าเครือ

เกรียงไกร

นงค์คราญ

 

9

3828

ด.ช.นัฐนันท์   ตาพันธ์

ประพันธ์

ยุพา

 

10

3829

ด.ช.นำโชค   พรมฟัง

ธีระศักดิ์

นงคราญ

 

11

3831

ด.ช.พิพัฒน์พงษ์   เทพฝั้น

เปียน

นุชจรี

 

12

3832

ด.ช.สารินท์   แสงต้อ

สุชาติ

ภณิดา

 

13

3848

ด.ช.ประวันวิทย์   จัดสม

สมบัติ

วันเพ็ญ

 

14

3900

ด.ช.จิรภัทร   เนื้อนิ่ม

ถวัลย์

สุภัสสรณ์

 

15

3833

ด.ญ.พัทธวรรณ   ปัญญาเจริญ

สิวิชัย

หนึ่งฤทัย

 

16

3834

ด.ญ.อุรัจฉัจ   ทิพันธ์

กัน

อุทุมพร

 

17

3836

ด.ญ.เปรมประภา   พิชัยวงค์

อ๊อด

เดือน

 

18

3837

ด.ญ.นภาพร   บุตรประเสริฐ

ธวัชชัย

วรรณนิภา

 

19

3838

ด.ญ.กมลชนก   ปุณณะภุม

อดิศักดิ์

มณฑา

 

20

3839

ด.ญ.เปรมฤดี   ยอดอินต๊ะ

-

เปรมฤทัย

 

21

3840

ด.ญ.วาสนา   ภูโทสุด

ชุมพร

จุฑามาศ

 

22

3841

ด.ญ.กฤษติมา   ธรรมลังกา

ต้อย

วันเพ็ญ

 

23

3842

ด.ญ.นิฏฐิตา   หงษ์ยี่สิบหก

เวศน์

นฤมล

 

24

3844

ด.ญ.ธนพร   แสนจักร์

วรพันธ์

นุชณี

 

25

3845

ด.ญ.นนท์ธิฌา   หน่อเครือคำ

ไสว

พัชรินทร์

 

26

3850

ด.ญ.วิภาวรรณ   ลัวะตื้น

อนงค์

วรณ์

 

27

3930

ด.ญ.ปาริชาติ   อยู่มา  

อภิชาติ

ดวงดาว

 

28

4107

ด.ช.จักรินทร์   กันทะวงค์

สมบุญ

วัฒนา

 

29

4108

ด.ช.เมธากิต   สุกติ

พรชัย

วันรวี

 

30

4109

ด.ช.สมเจตน์   องค์อาจ

บุญแทน

แสงเดือน

 

31

4110

ด.ช.ณัฐพงษ์   ปะแมะ

ทวีป

ศิริพร