ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2556

1

3770

ด.ช.ธนกร   จันทร์สืบ

ประหยัด

ยุพาพรรณ

 

2

3774

ด.ช.เอกดนัย   กันทะวัง

มนู

กัลยา

 

3

3775

ด.ช.ปริญญา   ยอดอินต๊ะ

สมบูรณ์

สุดาวรรณ

 

4

3776

ด.ช.ประวิทย์   สุวิลัย

ประจักร

นิดา

 

5

3779

ด.ช.ธวัชชัย   กันทะตั๋น

ภาษกร

ดาวเรือง

 

6

3811

ด.ช.พงศ์พัฒน์   อินตา

พงษ์นรินทร์

อัจฉราวรรณ์

 

7

3719

ด.ช.ธวัชชัย   ถามล

แก่น

แสงหล้า

 

8

3785

ด.ญ.กัญญาภัค   ปัญญาส่อง

กำพล

พานิภัค

 

9

3789

ด.ญ.วิภาภรณ์   คำจันทร์ต๊ะ

สมศักดิ์

ศรีเมือง

 

10

3790

ด.ญ.กุลทิพย์   ทัพอุดม

อุเทน

สมบูรณ์

 

11

3791

ด.ญ.ณัฐริกา   ปะละมะ

ทองคำ

ศรีวรรณ์

 

12

3793

ด.ญ.วัชรี   ปัญญาทา

อำนวย

นิตยา

 

13

3795

ด.ญ.ศศิกานต์   จันทร์สืบ

สมศักดิ์

พิมพ์ชนก

 

14

3797

ด.ญ.มนัสวรรณ   เชียงพันธ์

หลง

อุทัย

 

15

3798

ด.ญ.วราภรณ์   แซ่กัว

สุรพล

ชริดา

 

16

3799

ด.ญ.สโรชา   ขัติยศ

สมเดช

ต๋อย

 

17

3800

ด.ญ.เนตรนภา   ยินดีลาภ

อุทัยวุธ

อรวรรณ

 

18

3801

ด.ญ.สัญลักษณ์   เขียวแดง

สมศักดิ์

ดารณี

 

19

3813

ด.ญ.พรรณราย   อุทธาเครือ

สมคิด

วรารัตน์

 

20

3772

ด.ช.ฤทธิชัย   อุทธาเครือ

ศรีวรรณื

นิภาพร

 

21

3773

ด.ช.ณัฐนนท์   สุขสงวน

บรรจง

เทพิน

 

22

3778

ด.ช.อัศวรัตน์   คล้ายกล่ำ

นิรันดร์

สมภรณ์

 

23

3780

ด.ช.ธนายง   พุทธวงค์

ณรงค์

ลำดวน

 

24

3781

ด.ช.พัชพงษ์   ดวงเย็น

หล้า

พรรณ์เพ็ญ

 

25

3783

ด.ช.เกริกพล   สุ่มแก้ว

วัน

สุรีรัตน์

 

26

3812

ด.ช.พงษ์พันธ์   อินตา

พงษ์นรินทร์

อัจฉราวรรณ์

 

27

3784

ด.ช.นวพล   ทิพย์บุญมา

ถาวร

นวพรรณ

 

28

3786

ด.ญ.อริศรา   มาธิสุทธิ์

กฤษฎา

ธัญญารัตน์

 

29

3787

ด.ญ.ศิริพร   พรหมฟัง

จักรพงษ์

เมทินี

 

30

3788

ด.ญ.อารีภรณ์   แก้วโมลา

มานพ

ปิ่นแก้ว

 

31

3792

ด.ญ.อนุการ   อุดกันทา

เม็ด

จุไรรัตน์

 

32

3802

ด.ญ.ปรางทิพย์   กันทะตั๋น

วีระ

สงกรานต์

 

33

3805

ด.ญ.ชนิดา   เที่ยงบุตร

อะลุนนา

แพร

 

34

3814

ด.ญ.ณัฏฐณิชา   เทาทา

ณัฐนนท์

กมลรัตน์

 

35

3815

ด.ญ.ปิยธิดา   ครองราช

รุ่งโรจน์

เจนจิรา

 

36

3847

ด.ญ.รัตมณี   แดงเงิน

เติม

สายใจ

 

37

3902

ด.ญ.ธิชารินทร์   เทพสุรีย์

ดำรงค์

เกศรินทร์

 

38

3741

ด.ญ.รัตนา   พันธุ์เพ็ง

ประวิทย์

สมพิษ