ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2555

1

3718

ด.ช.กฐินสิริ   บุญชูวิทย์

ฉลาดวิชช์

พรรณี

 

2

3721

ด.ช.มงคล   โพธิยารังรัศมี

เกียรติศักดิ์

นงลักษณ์

 

3

3722

ด.ช.กฤษณะ   คุณป๊อก

สมชาย

วีณา

 

4

3723

ด.ช.วีระพงษ์   คำปินใจ

ศรีวัน

คำสุข

 

5

3724

ด.ช.อัษฎาวุฒิ   หมูแก้วเครือ

สมพงษ์

ลำดวน

 

6

3726

ด.ช.ปฐวี   ดุกล้า

ศรัณยู

สุณิสา

 

7

3727

ด.ช.ศุทธวีร์   คำจันทร์ต๊ะ

-

จันทร์แดง

 

8

3973

ด.ช.ธนกร   ทศถาธรรม

จงรักษ์

สุดาวรรณ

 

9

3729

ด.ญ.ชลนที   สุวรรณ์

เป็ง

ปราณี

 

10

3730

ด.ญ.สุพิชญา   อินพิรุด

สมบูรณ์

ศุภลักษณ์

 

11

3731

ด.ญ.ภัทชราภรณ์   อินพิรุด

ศรีจันทร์

ผกามาส

 

12

3732

ด.ญ.เกตุวดี   ปินตาเครือ

นิตร์

บัวอูน

 

13

3733

ด.ญ.ชลธิชา   ใจมาบุตร

มนูญ

ทัศนีย์

 

14

3736

ด.ญ.สุภัทตรา   ศรีเครือ

วัฒชัย

ลัดดา

 

15

3737

ด.ญ.สุนันทา   จันแปงเงิน

สุวรรณ์

สาคอน

 

16

3738

ด.ญ.สิรินภา   กล้าจริง

สุบิล

เสาร์คำ

 

17

3739

ด.ญ.ศศิณา   สมาเกตุ

สมาน

ทองใบ

 

18

3740

ด.ญ.กิตติยา   ต่อกัน

เจริญ

อังคณา

 

19

3743

ด.ญ.อนุรี   เตชะ

สัมพันธ์

นารีรัตน์

 

20

3745

ด.ญ.ณัฐวรรณ   เรือนป๋าน

รอง

จันทร์ติ๊บ

 

21

3746

ด.ญ.ศิริกัญญา   บุญช่วย

สุคำ

คำสุข

 

22

3749

ด.ญ.เกษราภรณ์   เชียงพันธ์

กำพล

สุวิมล

 

23

3760

ด.ญ.ธันยชนก   เมืองรอด

วีระพงษ์

นิศาชล

 

24

3742

ด.ญ.จุฬาลักษณ์   แสนวงศ์

เจริญ

สุภาภรณ์

 

25

4042

ด.ญ.วันวิสาข์   ยอดอินต๊ะ

บรรยง

อุลัยวัล