ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2554

1

3689

ด.ช.ณัฐพงษ์   วิวันชัย

ทองดี

ดานพวรรณ

 

2

3690

ด.ช.เจริญชัย   สมบูรณ์

บุญเจตน์

ศรีนุช

 

3

3691

ด.ช.อานนท์   ปินตาเครือ

เอกรินทร์

นงคราญ

 

4

3692

ด.ช.ปฐิธาน   มณีวิหค

ประเทือง

นุศรา

 

5

3693

ด.ช.ชาตรี   โต๊ะเบ็ญอาหลี

ตะเหล็ม

ดาวเรือง

 

6

3694

ด.ช.ปณธาน   ด่านวณิชกุล

โอภาส

อรัญญา

 

7

3696

ด.ช.วราวุฒิ   เจอทิ

บุญ

ทองใบ

 

8

3697

ด.ช.ธีรนัย   เสนาแปง

พงษ์ศักดิ์

อึ่ง

 

9

3698

ด.ช.ปรมัตถ์   เสียสี

ชัยวัฒน์

สมถวิล

 

10

3699

ด.ช.ณัฐพงษ์   แย้มเลี้ยง

อนุสรณ์

เกลียว

 

11

3700

ด.ช.รุจิโรจน์   ชัยรุ่งเรือง

รุ่งโรจน์

นงค์นุช

 

12

3702

ด.ช.อรุณฉาย   ชุมภู

สมศักดิ์

บุปผา

 

13

3703

ด.ช.พัฒนพงษ์   เทพฝั้น

เปียน

นุชรี

 

14

3704

ด.ช.เกียรติศักดิ์   พิไชยวัง

ศรีเดช

ปราณี

 

15

3754

ด.ช.พิษณุพัฒ   กันทะวัง

จิรายุส

ดวงใจ

 

16

3759

ด.ช.สมเจตน์   ลือชัย

สุพรรณ

เกสร

 

17

3761

ด.ช.ศราวุฒิ   เขื่อนสาม

จิรพงษ์

ดารณี

 

18

3705

ด.ญ.อิศริยา   สุวรรณสม

อรุณศักดิ์

สายสุนีย์

 

19

3706

ด.ญ.ประกายเพชร  กิตติวิทยานุกิต

พรเทพ

บาล

 

20

3707

ด.ญ.ปวีณา   กาสาย

เสาร์คำ

บัวพรรณ์

 

21

3708

ด.ญ.อนุธิดา   ทิพย์อุด

กอนแก้ว

พรสุดา

 

22

3709

ด.ญ.เมทาวลัย   ยอดอินต๊ะ

ตุ๋ย

สมจิตร

 

23

3711

ด.ญ.ณัฐธิดา   อุ่นเครือ

ฐิน

ศรีจันทร์

 

24

3712

ด.ญ.กัญญารัตน์ จันทร์คำ

ประสิทธิ์

สุพิจ

 

25

3713

ด.ญ.ธัญญารัตน์   กันทะวัง

แสวง

แสงดาว

 

26

3714

ด.ญ.จิราภรณ์   มาชัย

เสาร์

ดวง

 

27

3715

ด.ญ.สิริรัตน์   สวยงาม

อินสม

นุศรา

 

28

3756

ด.ญ.โชติมณี   ทิพย์อุด

สังเวียน

พิณทิพย์

 

29

3903

ด.ญ.พิชชารินทร์   เทพสุรีย์

ดำรง

เกศรินทร์

 

30

3757

ด.ญ.อัญฐิกา   หน่อเครือคำ

ไสว

พิชรินทร์