ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2553

1

3649

ด.ช.เฉลิมพล   ยุกติชาติ

ยุทธนา

แสงหล้า

 

2

3650

ด.ช.วรากร   เกติมา

วัฒนา

พิมพกา

 

3

3652

ด.ช.ณัฐชา   อินพิรุด

ศรีจันทร์

ผกามาส

 

4

3654

ด.ช.มีนา   ทิพันธ์

วิชัย

สุมาลี

 

5

3655

ด.ช.อนุชิต   ทิพันธ์

ประนอม

ดาวเรือง

 

6

3656

ด.ช.พงศ์เทพ   พิชัยวัง

ถาวร

มาลี

 

7

3657

ด.ช.ชรินทร์   แสงแก้ว

ทองทิน

จันทร์ฟอง

 

8

3658

ด.ช.ชาญชัย   สิงห์แก้วเครือ

ชาติ

ต่วน

 

9

3659

ด.ช.อนุพงษ์   หลีแก้วเครือ

มานิตย์

นิมิตรา

 

10

3661

ด.ช.ปวีณา   กาสาสืบ

ประสิทธิ์

ติ๋ว

 

11

3662

ด.ช.สุทัศน์   สุขเขียว

หอมเทอญ

จีน

 

12

3663

ด.ช.สมประสงค์   สีทิติ๊บ

สร้อย

ศรีทอง

 

13

3664

ด.ช.นนทวัฒน์   กันทะวงศ์

บุญเที่ยง

ทองยุทธ์

 

14

3665

ด.ช.เอกชัย   สมศรี

ศรีนวล

บัวหลี

 

15

3666

ด.ช.ณัฐพล   ดวงเย็น

หล้า

พรรณเพ็ญ

 

16

3765

ด.ช.ณัฐพล   คำเครื่อง

พนมศักดิ์

เกวลิน

 

17

3769

ด.ช.ณัฐพงษ์   จันทิพย์

ยุพล

ชื่นศรี

 

18

3855

ด.ช.สุภาพ   แสนคำ

ฟัก

ไหนฮิ้น

 

19

3667

ด.ญ.ปานวลี   สุธรรม

มูล

แววเนตร

 

20

3668

ด.ญ.ปิยะฉัตร   ตาคำ

สมคิด

อัมพวรรณ

 

21

3669

ด.ญ.อภิญญา   ลั้วะตื้น

วาท

ยุพิน

 

22

3670

ด.ญ.วรรณิกา   โม่งบุตร

หนม

กัลยา

 

23

3674

ด.ญ.สุธาทิพย์   เป็กเตปิน

เสาร์แก้ว

สนอง

 

24

3672

ด.ญ.อารียา   แสงจันทร์

เฉลิม

ธีราพร

 

25

3673

ด.ญ.ศิริรัตน์   คำจันทร์ต๊ะ

เสาร์แก้ว

ปราณี

 

26

3674

ด.ญ.อารดา   เจริญงาม

เสกสรร

สายพิณ

 

27

3675

ด.ญ.พรพิมล   แสงแก้ว

สมบูรณ์

สมพร

 

28

3676

ด.ญ.จิรัฎธิดา   หาญใต้

สมชาย

วันทนี

 

29

3677

ด.ญ.จุรีรัตน์   หนูสอน

จรูญ

เบญจมาศ

 

30

3678

ด.ญ.วราภา   ฟูใจ

คำ

สุภาพร

 

31

3679

ด.ญ.รุจิรา   ยอดอินต๊ะ

เรวัฒน์

อรุณี

 

32

3680

ด.ญ.ภาวิณี   คำจันทร์ต๊ะ

ภักดี

มะราณี

 

33

3767

ด.ญ.พฤกษา   พรมฟัง

ธีระศักดิ์

นงคราญ