ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ.2552

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2552

1

3575

ด.ช.อำพล   บุญเรือง

สมศักดิ์

ทองเน็ต

 

2

3577

ด.ช.ณัฐวุฒิ   ชาชาญ

บุญอยู่

วราภรณ์

 

3

3579

ด.ช.นันทวัฒน์   ศรีวิลัย

สนั่น

วิน

 

4

3580

ด.ช.มนัส   ซอขอด

หมาก

พิมพ์ทอง

 

5

3581

ด.ช.เอกลักษณ์   ยอดใจ

ประพันธ์

รักษ์

 

6

3600

ด.ช.ณัฐพงษ์   เจริญผล

สุนทร

อุน

 

7

3606

ด.ช.ศิรชัช   อุทธาเครือ

ประพันธ์

ติ๊บ

 

8

3608

ด.ช.ปฏิภาณ   สมจิตร

ศฤงคาร

วรรณ

 

9

3609

ด.ช.เธียรชัย   มาชัย

สามารถ

ทิพย์วัลย์

 

10

3611

ด.ช.กันตพล   เชียงพันธ์

กำพล

สุวิมล

 

11

3613

ด.ช.นันทชัย   อินพิรุด

ประดิษฐ์

ธิดา

 

12

3813

ด.ช.อนุชา   หมูแสนทอง

บุญธรรม

ทองดี

 

13

3809

ด.ช.นาวิน   อินบุญส่ง

นรินทร์

วิภารัตน์

 

14

3810

ด.ช.อานุภาพ   ผลดี

อดุลย์

ใหม

 

15

3852

ด.ช.ชานนท์   เครืออินตา

แก้วมูล

เกษร

 

16

3527

ด.ช.สุทธิพงศ์   ราชเครือ

สุมิตร

ศรีวรรณ

 

17

3576

ด.ช.เจริญ   นิ่มพานิช

วุธ

ศรีทอน

 

18

3578

ด.ช.อดิชา   จันทร์ยอด

โอ

วารีย์

 

19

3583

ด.ช.เรืองศักดิ์   ขัติยศ

สมเดช

ต๋อย

 

20

3584

ด.ช.จักรพันธ์  ต๊ะพันธ์

พร

นงลักษณ์

 

21

3601

ด.ช.กฤษณะ   เจริญงาม

สืบศักดิ์

แสงหล้า

 

22

3603

ด.ช.นัฐพงษ์   กล้าจริง

สุบิล

เสาร์คำ

 

23

3604

ด.ช.ปฏิภาณ   นิรมล

ประภาส

อรอนงค์

 

24

3605

ด.ช.ภิสนุ   ปัญญาทา

อำนวย

นิตยา

 

25

3610

ด.ช.ภัทรดนัย   ต๊ะเวที

ทองดี

บัวเขียว

 

26

3612

ด.ช.นครินทร์   กันทะตั๋น

นรินทร์

สกุลกาญจน์

 

27

3856

ด.ช.พงษ์วิทย์   ปัญญาเจริญ

สุวิทย์

วนิดา

 

28

3905

ด.ช.ปิยะ   ธรรมสวัสดิ์

วิชาญ

วรัญจิต

 

29

3587

ด.ญ.สรินญา   ปาพันธ์

สุริยา

สุภาดา

 

30

3589

ด.ญ.ภักจิรา   คำเครือ

ประเสริฐ

เนตรนภา

 

31

3596

ด.ญ.ทิวาภรณ์   ทองเป้า

ทัพ

วันดี

 

32

3597

ด.ญ.ทิพาภรณ์   ทองเป้า

ทัพ

วันดี

 

33

3599

ด.ญ.สุธาริณี   ชัยทามี

สวัสดิ์

เบญจมาศ

 

34

3617

ด.ญ.วิราวรรณ  อ่อนแก้ว

คูณ

สุจิรา

 

35

3618

ด.ญ.กัญญารัตน์   ปาพันธ์

ประพันธ์

มะลิ

 

36

3624

ด.ญ.ปรางค์วลัย   ต๊ะพันธ์

พัย

ไพบูลย์

 

37

3625

ด.ญ.วาสนา   ธิยะ

หมั้ว

ดารณี

 

38

3853

ด.ญ.สุพรรณี   ทัดคิด

ปวก

ข่ายแก้ว

 

39

3854

ด.ญ.สุชาดา   ขวัญตะคุ

สุรศักดิ์

โสภิตา

 

40

3588

ด.ญ.ดุสิตา   เอื้องเงิน

พิเชษฐ์

คำปัน

 

41

3590

ด.ญ.อโรชา   พรหมพรัง

ธนากร

ธนิดา

 

42

3591

ด.ญ.วิมลสิริ   ทิพันธ์

วิชัย

สุมาลี

 

43

3594

ด.ญ.อาทิตยา   พุทธไธสง

สมทิตย์

ณัฐฐิกา

 

44

3595

ด.ญ.กัณภิรมย์   กันทะตั๋น

หรรษธร  

กัลยา

 

45

3598

ด.ญ.สินีนาฎ   ปัญญายืน

จักรกต

จันทร์เพ็ญ

 

46

3615

ด.ญ.ดารุณี   พลอยไธสง

ไมตรี

ศรีวรรณ

 

47

3619

ด.ญ.ทิภาพร   ดวงจันทร์

สมนึก

จีระพันธ์

 

48

3620

ด.ญ.ทิภาวรรณ   ดวงจันทร์

สมนึก

จีระพันธ์

 

49

3621

ด.ญ.ทิพวรรณ   ข่วงทิพย์

เสน่ท์

ศรีวัน

 

50

3766

ด.ญ.ปนัดดา   พรมฟัง

อุดม

พยอม

 

51

3592

ด.ญ.ชนาการณ์   เที่ยงบุตร

อะลุนา

แพร