ทำเนียบศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ.

ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ สกุล

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

2551

1

3479

ด.ช.พุฒิพงศ์   หลีแก้วเครือ

มานิตย์

นิมิตรา

 

2

3518

ด.ช.สุรชัย   อุทธาเครือ

แสงชัย

นนท์กานต์

 

3

3519

ด.ช.ณัฐตพล   ตระหนี่

สุทัด

เสาร์แก้ว

 

4

3520

ด.ช.กิตติพงษ์   อุทธาเครือ

ยืน

รัตน์

 

5

3521

ด.ช.จักร์พรรณ์   ณ พิชัย

คำแสน

ดวงจิตร

 

6

3522

ด.ช.วัชรภัทร   สมร่าง

อุดม

สังวาลย์

 

7

3524

ด.ช.วิชิต   แซ่ตัน

ตัน

นิตยา

 

8

3525

ด.ช.กฤษฎา   คำสืบ

อินจันทร์

คำสุข

 

9

3529

ด.ช.ปณิธาน   ฟูใจ

เพ็ชร

ทองเรือน

 

10

3531

ด.ช.กิตติพงษ์   เป็งเครือ

ครรชิต

อรพินธ์

 

11

3550

ด.ช.วรโชติ   ภางค์สอาด

กฤษดา

สมจิตร

 

12

3857

ด.ช.สุริยันต์  กันทะวัง

สุริน

คำ

 

13

3858

ด.ช.พีระพงษ์   แสนคำ

สุพัตร์

จรรยา

 

14

3859

ด.ช.ศรัณยู   จำรูญจันทร์

สุวิทย์

เครือวัลย์

 

15

3860

ด.ช.สุคนธ์   ศรีธิกุล

จรัญ

วิไล

 

16

3482

ด.ช.สราวุธ   จันแปงเงิน

สุวรรณ์

สาคอน

 

17

3485

ด.ช.สราวุธ   เสนาแปง

พงษ์ศักดิ์

อึ่ง

 

18

3540

ด.ช.อรรถพล   ฝั้นเบ้า

สิงห์คาร

อำไพ

 

19

3541

ด.ช.ปฏิภาณ   ดุกล้า

ศรัณยู

สุนิสา

 

20

3542

ด.ช.อนุชา   ปัญญายืน

ไพบูลย์

แววดาว

 

21

3543

ด.ช.สุริยัน   ตามซื่อ

สุริยา

คำสุข

 

22

3544

ด.ช.อุเทน   ปินตาเครือ

บุญทอง

เพชรา

 

23

3546

ด.ช.ณัฐวุฒ   เสนาแปง

พินิตย์

พัชรินทร์

 

24

3547

ด.ช.นันท์วัฒน์   ตาพันธ์

ประสงค์

ยุพา

 

25

3548

ด.ช.บรรชา   สุขสงวน

บรรจง

เทพิน

 

26

3549

ด.ช.ศักดิ์นรินทร์   ลือชัย

สุทัศน์

ดวงนภา

 

27

3551

ด.ช.วิทยา   กันทะวัง

วิชา

เบ้า

 

28

3628

ด.ช.ณัฐกรณ์   ต๊ะพันธ์

สมาน

ณัฐพร

 

29

3647

ด.ช.วรวุฒฺ   ปาพันธ์

ทูล

มาไลย

 

30

3861

ด.ช.ดำรงฤทธิ์   วงศ์เกตุ

ชูเกียรติ

มาลี

 

31

3532

ด.ญ.นกยูง   ต๊ะบรรจง

วิเชียร

กัลยา

 

32

3533

ด.ญ.พัชรี   สมร่าง

สมบัติ

พรประภา

 

33

3534

ด.ญ.วลัยลักษณ์   ขัตติยะ

สุพจน์

คำต่อม

 

34

3535

ด.ญ.ผกาวัลย์   ตันตาแก้ว

บุญทงค์

รุ่งนภา

 

35

3536

ด.ญ.ผกาพรรณ์   ปัญญาทา

ศรีบุตร

จันทร์

 

36

3537

ด.ญ.จันทิมา   กันทะวัง

พุทธ

จันทร์คำ

 

37

3538

ด.ญ.ปภาวรินทร์   ศรีสุข

ปรีชา

พิมพร

 

38

3539

ด.ญ.ภัทราภรณ์   คำปิงยศ

ศรีรัตน์

อำพันธ์

 

39

3573

ด.ญ.กาญจนา   ต่อกัน

เจริญ

อังคณา

 

40

3635

ด.ญ.แพรวพรรณ   บัวหอม

สัมพันธ์

พรศิริ

 

41

3688

ด.ญ.สุรัตน์วดี  เตชะฤทธิ์

ธวัตร

สุดระภา

 

42

3807

ด.ญ.ปานทิพย์   ทิพันธ์

บุญเทียม

หล้า

 

43

3552

ด.ญ.วริษา   อินพิรุด

วีระศักดิ์

พินิช

 

44

3553

ด.ญ.มาลี   ณ พิชัย

บุญธรรม

ทองจันทร์

 

45

3554

ด.ญ.รุ้งนภา   ปาพันธ์

ลอด

อัมพร

 

46

3555

ด.ญ.พัชรสรวง   เขียวขำ

สมยศ

ยุพิน

 

47

3556

ด.ญ.ปิยะฉัตร   เอกรัตน์

สมคิด

จันทร์คำ

 

48

3558

ด.ญ.อรกัญญา   ทิพย์อุด

กอนแก้ว

พรสุดา

 

49

3559

ด.ญ.กรรณิการ์   ศรีบัวทอง

เสาร์

ทอง

 

50

3560

ด.ญ.จุฑาทิพย์   บุตรจันทร์

ไสว

บัวคำ

 

51

3561

ด.ญ.อรุณรัตน์   เถาเรือน

วัง

อารีรัตน์

 

52

3862

ด.ญ.มัทนา   อินทวงศ์

ศรพึง

ฟองจันทร์

 

53

3863

ด.ญ.อัญชลิกา   อินตา

พงษ์รินทร์

อัจฉราวรรณ์

 

54

3648

ด.ญ.ณัฐวดี   อุ่นเครือ

กฐิน

ศรีจันทร์