ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
อาชีพ
2550
1
3444
ด.ช.  กิตติ    ลือชัย
บุญทัน
วรรณา
เสด็จ
รับจ้าง
2
3446
ด.ช.  ภิทักษ์    ปัญญาทา
อำนวย
นิตยา
เสด็จ
รับจ้าง
3
3476
ด.ช.  วุฒิเจริญ   ซอขอด
เมฆ
ติ๋ม
เสด็จ
รับจ้าง
4
3477
ด.ช.  อรรถนพ   คันชัยสถาน
ลัก
อุไทย
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
5
3478
ด.ช.  อนุพงษ์    สุริยะวงค์
จันทร์ดี
มารีนา
เสด็จ
รับจ้าง
6
3480
ด.ช.  อนุเทพ   คำจันทร์ต๊ะ
สมศักดิ์
ศรีเมือง
เสด็จ
รับจ้าง
7
3481
ด.ช.  วรพงษ์    ปัญญา
บุญทอง
ศรีวรรณ
เสด็จ
รับจ้าง
8
3484
ด.ช.  จักนรินทร์    ชัยทอง
สวย
เสาร์แก้ว
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
9
3486
ด.ช.  รัชชานนท์    คำบุญทา
สวัสดิ์
รสนีย์
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
10
3487
ด.ช.  นคร     มลิวัลเครือ
สมคิด
จันทร์
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
11
3488
ด.ช.  บัณฑิต    วงศ์บุตร
สุข
เสาร์แก้ว
เสด็จ
รับจ้าง
12
3489
ด.ช.  สุริยะยุทธ    หาญใต้
สมชาย
วันทนี
เสด็จ
รับจ้าง
13
3490
ด.ช.  ครองศิลป์    ปัญญายืน
ภาคภูมิ
สิริรักษ์
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
14
3491
ด.ช.  วัฒนา   กาฟัง
สุริน
บุษบา
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
15
3492
ด.ช.  พีรยุทธ    ลัวะตื้น
ศรีรัตน์
วดี
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
16
3562
ด.ช.  อธิวัชร์    หมูแก้วเครือ
สมพงษ์
ลำดวน
เสด็จ
รับจ้าง
17
3574
ด.ช.  วรวัฒน์  วิวันชัย
ศรีจันทร์
จันทร์แปง
เสด็จ
รับจ้าง
18
3762
ด.ช.  พงศกร    จักรใจวงค์
บุญช่วย
แสงหล้า
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
19
3763
ด.ช.  พิพัฒน์   น้อยเครือ
สมบูรณ์  
มณี
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
20
3764
ด.ช.  วีรจักร   ต๊ะพันธ์
ยก
ศรีเลิศ
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
21
3768
ด.ช.  สิงหวรรณ   ธุระ
มีพรม
สาลิกา
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
22
3428
ด.ญ.  นริศรา   คำฟูบุตร
ณัฐวัตร
รัตนา
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
23
3459
ด.ญ. พัชรินทร์   ปันพรหม
วีระ
ปัทมา
เสด็จ
รับจ้าง
24
3472
ด.ญ. พัชรินทร์   ฟูโคตร
ชาตรี
บัวเงิน
เสด็จ
รับจ้าง
25
3493
ด.ญ. อัญญาณี    สมร่าง
กิติชัย
อำไพ
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
26
3494
ด.ญ.  เกศรา    มณีวิหก
ประเทือง
นุศรา
เสด็จ
ค้าขาย
27
3495
ด.ญ.  พิไลลักษ   บุญช่วย
บุญช่วย
ยุพิน
เสด็จ
รับจ้าง
28
3496
ด.ญ.  จิราพร   บุญสมปาน
สุพรรณ์
มารีย์
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
29
3497
ด.ญ.  นิภาพร    สมจิตร
นคร
กัลยา
เสด็จ
รับจ้าง
30
3498
ด.ญ.  วิจิต    สมจิตร
สมคิด
ยุพิน
เสด็จ
รับจ้าง
31
3499
ด.ญ.  อรอุมา   สิงห์แก้วเครือ
อินทร์จันทร์
ทองสุข
เสด็จ
รับจ้าง
32
3500
ด.ญ.  สายสมร   อินพิรุด
สนั่น
สมนึก
เสด็จ
รับจ้าง
33
3501
ด.ญ.  กมลรัตน์    ตื้อเครือ
คำอ้าย
อนงค์
เสด็จ
รับจ้าง
34
3502
ด.ญ.  วนิดา    กาสาย
เสาร์คำ
บัวพรรณ์
เสด็จ
รับจ้าง
35
3504
ด.ญ.  สุกัลยา  ปัญญาทา
สมจิตร
น้อย
เสด็จ
รับจ้าง
36
3505
ด.ญ.  ศิริกุล   สิริสืบ
แก่น
จารี
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
37
3685
ด.ญ.   กานดา   ฟูใจ
กำพล
ชวา
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง