ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
อาชีพ
2549
1
3430
ด.ช.  สิทธิพงษ์    ยอดอินต๊ะ
บุญช่วย
คำมี
เสด็จ
รับจ้าง
2
3431
ด.ช.  ชัยวัฒน์     วิวันชัย
ทองดี
ดามพวรรณ
เสด็จ
รับจ้าง
3
3433
ด.ช.  ศิริชัย    ตะนะเกตุ
สุรชัย
ภัสราพร
เสด็จ
รับจ้าง
4
3434
ด.ช.  ปริชัย    เสียสี
วิรัตน์
ดา
เสด็จ
รับจ้าง
5
3436
ด.ช.  สุรศักดิ์   พรหมฟัง
ศรีอุ๊ด
แสงเดือน
เสด็จ
รับจ้าง
6
3438
ด.ช.  วิริยพงษ์    จ๋อมคำ
ถนอม
คำสุข
เสด็จ
รับจ้าง
7
3440
ด.ช.  ภานุเดช    กันทะวงศ์
นิวัฒน์
สุพัตรา
เสด็จ
รับจ้าง
8
3441
ด.ช.  วิชนะ    ยะเนิน
สิระพล
วิไล
เสด็จ
รับจ้าง
9
3442
ด.ช.  ชัยวัฒน์    ปาพันธ์
ประพันธ์
มะลิ
เสด็จ
รับจ้าง
10
3443
ด.ช.  ณัฐกร    ลือชัย
นงค์นัด
นฤมล
เสด็จ
รับจ้าง
11
3445
ด.ช.  สิทธิพงษ์    สุนันตา
แสวง
ดาว
เสด็จ
รับจ้าง
12
3447
ด.ช.  นิวัฒ     ปัญญา
บุญมี
บุญเพ็ง
เสด็จ
รับจ้าง
13
3448
ด.ช.  ปฏิพงศ์     ข่วงทิพย์
เสน่ห์
ศรีวัน
เสด็จ
รับจ้าง
14
3470
ด.ช.  ธนชัย    รอดสูงเนิน
พรชัย
นราพรรณ์
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
15
3471
ด.ช.  ปกรณ์    เดชสิงห์โสภา
ประสิทธ์
ธิดา
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
16
3508
ด.ช.  จิตภานุ     สีหมอก
จิต
ศรีวรรณ
เสด็จ
รับจ้าง
17
3643
ด.ช.  ณัฐกานต์   สุวิลัย
บาล
นวลน้อย
เสด็จ
รับจ้าง
18
3750
ด.ช.  อภิวัฒน์    แจ้งนคร
อภิรักษ์
คำผ่าน
ทุ่งฝาย
รับจ้าง
19
3451
ด.ญ.   ยุวรี     คำเครือ
จันทร์
ยุพิน
เสด็จ
รับจ้าง
20
3452
ด.ญ.   สุกัญญา    ทัพอุดม
อุเทน
สมบูรณ์
เสด็จ
รับจ้าง
21
3453
ด.ญ.  จินตหรา    แปงศรี
ฐาน
แสงหล้า
เสด็จ
รับจ้าง
22
3455
ด.ญ.  สุภัทรา  ผดุงเวียง
เพ็ญ
สุพิน
เสด็จ
รับจ้าง
23
3456
ด.ญ.  ณัฐนรี     ปะละมะ
ทองคำ
ศรีวรรณ์
เสด็จ
รับจ้าง
24
3457
ด.ญ.  เบญจพร    ทิพันธ์
เกษม
สุดสาคร
เสด็จ
รับจ้าง
25
3458
ด.ญ.  ศศินิภา    แซ่หลี
ศุภชัย
อัมรา
เสด็จ
รับจ้าง
26
3560
ด.ญ.  นฤมล    วงศ์บุตร
สมชาย
สมพร
เสด็จ
รับจ้าง
27
3461
ด.ญ.  พัชรีย์    กันทะวัง
บุญมี
จันทร์ดี
เสด็จ
รับจ้าง
28
3463
ด.ญ.  ดาหวัน    หลีแก้วเครือ
ศรีไพร
สมจิตร
เสด็จ
รับจ้าง
29
3473
ด.ญ.  พันทิวา    ตันตาแก้ว
บุญทงค์
รุ่งนภา
บุญนาคพัฒนา
ค้าขาย
30
3474
ด.ญ.  ปนัดดา  อุทธาเครือ
สมคิด
กี่
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
31
3475
ด.ญ.  ณัฐกานต์    เรือนปาน
รอง
จันทร์ติ๊บ
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
32
3564
ด.ญ.  สุวัจนีย์     ทานมัย
สุวิทย์
กลอยใจ
บุญนาคพัฒนา
รับราชการ
33
3646
ด.ญ.  ประหยัดสิน  บุญชูวิทย์
ฉลาดวิชช์
พรรณี
เสด็จ
ค้าขาย