ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมาดาร
หมู่บ้าน
อาชีพ
2548/2
1
3298
ด.ช.  สมคิด    จันทร์ต๊ะ
เสาร์
ปารณี
เสด็จ
2
3307
ด.ช.  อภิวัฒน์    ปินตาเครือ
มิตร
อัชรา
เสด็จ
3
3311
ด.ช.  มนตรี     ซอขอด
หมาก
พิมพ์ทอง
เสด็จ
4
3329
ด.ช.  สุเทพ    กองสูงเนิน
แสวง
สังวาล
เสด็จ
5
3334
ด.ช.  สุรศักดิ์     เหล่าจูม
ไมย์
สังวาน
เสด็จ
6
3335
ด.ช.  พิชิต    จันทร์สืบ
วีรยุทธ
ไกรษร
เสด็จ
7
3337
ด.ช.  วิทยา    ปัญญายืน
คำปัน
ทองใหม่
เสด็จ
8
3340
ด.ช.  พรชัย    ป๊อกเครือ
อนัน
บัวบาน
เสด็จ
9
3353
ด.ช.  กิตติชัย    ต่อกัน
เจริญ
อังคนา
เสด็จ
10
3358
ด.ช.  นครินทร์    ต๊ะพันธ์
นุต
ปวง
บุญนาคพัฒนา
11
3360
ด.ช.  กัณตพล     จันทร์สว่าง
ทองยุทธ
นงลักษณ์
บุญนาคพัฒนา
12
3467
ด.ช.  พีรพล    พรหมฟัง
พฤหัสบดี
ชวนชม
เสด็จ
13
3568
ด.ช.  วิทยา    พัดไธสง
เข็มทอง
มาลัย
บุญนาคพัฒนา
14
3632
ด.ช.  ณัฐพล     เอกนัย
สมาน
ณัฐพล
เสด็จ
15
3319
ด.ญ.  เกษกนก    ตระหนี่
สุทัต
เสาร์แก้ว
เสด็จ
16
3320
ด.ญ.  ปาหนัน    อินต๊ะมา
เสาร์
เสาร์แก้ว
เสด็จ
17
3322
ด.ญ.  นิตยา    จอมรัตน์
สุวิทย์
แสงเวียน
เสด็จ
18
3323
ด.ญ.  ปิยฉัตร    ยาบัว
มงคล
มณี
เสด็จ
19
3342
ด.ญ.  วีรวรรณ    ปัญญาทา
คำมูล
ปารณี
เสด็จ
20
3343
ด.ญ.  อัญชุลี    บุปผาพฤกษ์
ณรงค์
อาภรณ์
เสด็จ
21
3348
ด.ญ.  นริศรา     วังก๋าใจ
หิรัญรัฐ
อรสา
เสด็จ
22
3361
ด.ญ.  จรรยา    บุญสมปาน
เพรช
เปรมจิต
บุญนาคพัฒนา
23
3362
ด.ญ.  ชลธิชา     กาฟัง
สุริน
บูรณ์
บุญนาคพัฒนา
24
3363
ด.ญ.  ปรีดาพร    บุญสม
วาส
พิกุล
บุญนาคพัฒนา
25
3375
ด.ญ.  โสรยา    เจียมตน
ประแนม
สุเกียง
เสด็จ
26
3510
ด.ญ.  เกวลิน    พรหมฟัง
ศรียนต์
ผ่องศรี
เสด็จ