ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
อาชีพ
2548/1
1
3235
ด.ช.  ณัฐพล     บุญเรือง
สมศักดิ์
ทองเน็ต
เสด็จ
ก่อสร้าง
2
3299
ด.ช.  วรวิทย์    กันทะวงศ์
ผล
หนูจันทร์
เสด็จ
ก่อสร้าง
3
3312
ด.ช.  ปรีชา    คำปินใจ
แดง
ประทุม
เสด็จ
-
4
3312
ด.ช.  ศราวุฒิ     ทิพันธ์
สุเทพ
จันทรืติ๊บ
เสด็จ
รับจ้าง
5
3314
ด.ช.  สิวพันธ์    น้อยเครือ
อาคม
ยุพิน
เสด็จ
ทำนา
6
3315
ด.ช.  มารุต    หาญใต้
สมชาย
วันทนีย์
เสด็จ
-
7
3336
ด.ช.  ภาคินัย    พิชัยวงศ์
อ๊อด
เดือน
เสด็จ
-
8
3338
ด.ช.  ทัณยวิทย์    ปินตาเครือ
พิศ
พร
เสด็จ
-
9
3339
ด.ช.  อภิชัย    วงศ์ศิริ
สิริชัย
คำมวน
บุญนาคพัฒนา
-
10
3357
ด.ช.  สุทธิพงษ์    ต๊ะพันธ์
สุนทร
สุกัญญา
บุญนาคพัฒนา
รับจ้าง
11
3359
ด.ช.  ปรีชากุล    ปัญญายืน
จักรกด
จันทร์เพ็ญ
บุญนาคพัฒนา
-
12
3365
นายธงไชย    คำสืบ
ศรีมูล
คำสุข
บุญนาคพัฒนา
-
13
3425
ด.ช.  พุฒิพงค์    กันทะตั๋น
ก้ำ
ละไม
บุญนาคพัฒนา
-
14
3509
ด.ช.  ชนะกิจ    ฝั้นเบ้า
สิงห์คาร
อำไพ
เสด็จ
-
15
3516
ด.ช.  วสุรัตน์    กันทะวัง
อภิวัฒน์
วิลาวัลย์
บุญนาคพัฒนา
-
16
3753
ด.ช.  วริษา   อ่อนแก้ว
ชัยวัฒน์
ดวงทิพย์
บุญนาคพัฒนา
-
17
3317
ด.ช.  สันติ   กันทะวัง
คูณ
สุจิรา
เสด็จ
-
18
3324
ด.ญ.  สาวิตรี     หมูแก้สเครือ
ทูล
จำนง
เสด็จ
ค้าขาย
19
3328
ด.ญ.  รุ่งทิวา    ต๊ะพันธ์
ประพันธ์
น้อย
เสด็จ
รับจ้าง
20
3341
ด.ญ.  ปรียาภรณ์    รังผึ้ง
ปรีชา
วิภาภรณ์
เสด็จ
แม่บ้าน
21
3345
ด.ญ.  สุปรีดา     สีสม
สมพาน
ศรีอบ
เสด็จ
รับจ้าง
22
3346
ด.ญ.  รัชนี     ยอดอินต๊ะ
บุญช่วย
คำมี
เสด็จ
ทำไร่
23
3637
ด.ญ.  จรรยา    กาวินันท์
อำนวย
จำเนียร
ทุ่งฝาย
ทำสวน
24
3640
ด.ญ.  สิริลักษณ์    จันทร์สืบ
สมศักดิ์
พิมพ์ชนก
เสด็จ
-
25
3641
ด.ญ.  กนิษฐา    ณ  ลำปาง
สนั่น
ศรีจันทร์
ทุ่งฝาย
-
26
3642
ด.ญ.  วิรัญญา    กันทวงศ์
ศรีไว
บุญทัน
ทุ่งฝาย
รับจ้าง
27
3686
ด.ญ.  ฉัตรดารา    คงสม
เชาว์
กมลรัตน์
เสด็จ
-