ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2547
1
3232
ด.ช.  อำพล    อินต๊ะสาร
ดวง
ใบแก้ว
ปงกา
2
3234
ด.ช.  ธีรวุฒิ    ท้าวใจ
มั่ว
ก้ำ
ปงกา
3
3251
ด.ช.  ชัชวาล    อุทธาเครือ
อินทูล
จี๋
ปงกา
4
3294
ด.ช.  กิตติพงษ์    อินพิรุด
สมพงษ์
พรทิวา
บ้านร้อง
5
3295
ด.ช.  นครินทร์    แสงแก้ว
ทองอิน
จันทร์ฟอง
บ้านเหล่า
6
3296
ด.ช.  สมศักดิ์    คุณป๊อก
แก้วดี
มาลัย
ปงกา
7
3297
ด.ช.  อัครภูมิ    ปัญญาทา
สมบูรณ์
ศรีวรรณ
บ้านร้อง
8
3298
ด.ช.  คุนิต    สุขเกษม
รุจีนพ
มวิมาดา
ปงกา
9
3300
ด.ช.  อรรถพล    ยอดอินต๊ะ
ตุ๋ย
สมจิตร
บ้านร้อง
10
3301
ด.ช.  ณัฐพล    ศรีวิลัย
สนั่น
วิน
บ้านร้อง
11
3302
ด.ช.  ศักดิ์นนท์    ฟูใจ
ศรีจันทร์
อังคณา
บ้านร้อง
12
3303
ด.ช.  จิรพงษ์   ณ  พิชัย
พงษ์ศักดิ์
ดวงจิตร
บ้านลู
13
3304
ด.ช.  เจษฎา    กันทะวัง
จันทร์ติ๊บ
อรวรรณ
ปงกา
14
3305
ด.ช.  พิทยา    เสนาแปง
พินิตย์
วงศ์วาล
บ้านร้อง
15
3306
ด.ช.  ราชันย์    หงส์สร้อยคำ
อมรศักดิ์
ทีชิราภรณ์
บ้านร้อง
16
3364
ด.ช.  วสันต์    ธรรมสิทธิ์
สมบูรณ์
ศรีบัว
บุญนาคพัฒนา
17
3370
ด.ช.  ชัยณรงค์    แซ่เฮง
ฉลองพันธ์
กัลยา
บุญนาคพัฒนา
18
3512
ด.ช.  ประภาส    แซ่ตั้ง
ประพันธ์
ผิน
บุญนาคพัฒนา
19
3277
ด.ญ.  วราภรณ์    ธิยะ
ณรงค์ 
บัวคุ่ย
บ้านเหล่า
20
3278
ด.ญ.  พรสุดา    มูละสิวะ
วัทน์   
แวว
บ้านร้อง
21
3279
ด.ญ.  สุนิสา    กันทะวัง
แสวง
แสงดาว
บ้านเหล่า
22
3280
ด.ญ.  ลลิตา   ทำวีระพัด
บุญเลิศ
ประนอม
ปงกา
23
3281
ด.ญ.  สาวิตรี    เชียงชูพันธ์
สมหวัง
ปราณี
ปงกา
24
3282
ด.ญ.  สุพัตรา   เชียงขูพันธ์
สมหวัง
ปราณี
ปงกา
25
3283
ด.ญ.  พิจิตร    กันทะวัง
พุทธ
จันทร์คำ
เสด็จ
26
3285
ด.ญ.  นุชนาถ   ธรรมสิทธิ์
สิรสิทธิ์
ลำไย
บ้านร้อง
27
3286
ด.ญ.  สมพิศ   จันทร์สืบ
วีรยุทธ์
ไกรษร
เสด็จ
28
3287
ด.ญ.  ริศรา    มณีวิหค
ประเทือง
นุศรา
ปงกา
29
3288
ด.ญ.  ขนิษฐา   ประแดงสงค์
ไพรัตน์
ดวงใจ
ปงกา
30
3289
ด.ญ.  อัญชลี   ทาเครือ
สุรเดช
เหรียญ
เสด็จ
31
3290
ด.ญ.  อรวรรณ   ปินตาเครือ
บุญทอง
เพรช
บ้านลู
32
3292
ด.ญ.  ทัศนีย์   เป็งเครือ
ครรชิต
อรพินธ์
ห้วยน้ำเค็ม
33
3464
ด.ญ.  สกุลรัตน์   วิเชียรพันธ์
สมภพ
สุทิน
บุญนาคพัฒนา
34
3517
ด.ญ.  อาภาพร    ปัญญายืน
สมบุญ
หนูกาญจน์
บ้านลู
35
3567
ด.ญ.  วาสนา    พัดไธสง
เข็มทอง
มาไร
บุญนาคพัฒนา
36
3639
ด.ญ.  วิลัยลักษณ์   กันทะวัง
ไว
บัวก๋าย
ท่าส้มป่อย