ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2546
1
3230
ด.ช.  ธวัชชัย    สาสุนันท์
แสงชัย
วาสนา
บ้านร้อง
2
3233
ด.ช.  ณัฐวุฒิ    บุปผาจิตร
อุทิศ
จำเนียร
บ้านลู
3
3237
ด.ช.  รอน    สังข์ทอง
ดาวรุ่ง
เทียม
บ้านร้อง
4
3248
ด.ช.  กิตติ     อุทธาเครือ
ยืน
รัตน์
ปงกา
5
3250
ด.ช.  รัฐพล    ทิพันธ์
วิชัย
นวลศรี
ปงกา
6
3254
ด.ช.  พลวัฒน์    ถามล
แก่น
แสงหล้า
เสด็จ
7
3256
ด.ช.  บุญหลัน    ต๊ะพันธ์
มา
ทองอิน
ปงกา
8
3270
ด.ช.  คมกฤษ    พงศ์พนัส
สัมพันธ์
นภาจรีย์
บ้านร้อง
9
3366
ด.ช.  อนุสรณ์    คำสืบ
สุชาติ
คำมูล
บุญนาคพัฒนา
10
3368
ด.ช.  ยศพล   สิริสืบ
แก่น
จารี
บุญนาคพัฒนา
11
3371
ด.ช.  นราวุฒิ    กันทะตั๋น
ธรรม
ผวน
บุญนาคพัฒนา
12
3566
ด.ช.  วิศรุต   สุขเกษม
สมเกียรติ
ศรีจันทร์
ปงกา
13
3240
ด.ญ.  ศรีแพร   ณ  พิชัย
บุญธรรม
ทองจันทร์
ปงกา
14
3242
ด.ญ.  สุนิสา    ทับอดุลย์
อุเทน
สมบูรณ์
ปงกา
15
3244
ด.ญ.  อรอนงค์     กันทวงศ์
สนั่น
อำพร
บ้านลู
16
3246
ด.ญ.  สุมาลี    หล่าอุดม
บุญเลียบ
ติ๊บ
ปงกา
17
3259
ด.ญ.  สุพรรษา    แก้วพเยาว์
บุญศรี
เกลี้ยง
ปงกา
18
3261
ด.ญ.  ศรัญญา    สุภาสืบ
ชื่น
ศรีนวล
บ้านลู
19
3263
ด.ญ.  อำพา    กันทะวัง
อินจันทร์
สมพร
ปงกา
20
3266
ด.ญ.  ศรีนวล    เจอทิ
บุญ
ทองใบ
บ้านเหล่า
21
3350
ด.ญ.  สุภาภรณ์    บุญทวี
ถนอม
เพ็ญศรี
บ้านลู
22
3372
ด.ญ.  รัตนาพร    ยะอ้อน
มิ่ง
บรรจง
บุญนาคพัฒนา
23
3374
ด.ญ.  อรพรรณ    ตันตาแก้ว
อุ่น
วันเพ็ญ
บุญนาคพัฒนา
24
3638
ด.ญ.  อรพรรณ    ปุณณะศรี
อำนวย
จำเนียร
ท่าส้มป่อย
25
3465
ด.ญ.  สุกัญญา    กาวินันท์
ประสิทธิ์
บัวครอง
ปงกา
26
3228
ด.ช.  ศราวุธ    ทิพันธ์
เอกนรินทร์
ออน
ปงกา
27
3231
ด.ช.  กิตติพันธ์    ปิงมอย
จุ่ม
สมหวัง
บ้านลู
28
3268
ด.ช.   วีรศักดิ์    ปุณณะภูมิ
อดิศักดิ์
มณฑา
ปงกา
29
3238
ด.ช.   เอกลักษณ์     สุระวัง
มนตรี
จารี
บ้านลู
30
3249
ด.ช.   ปริญญา    กรวยทอง
อำนวย
สมทรัพย์
บ้านร้อง
31
3252
ด.ช.  วิทยา  ทิพันธ์
บุญเทียม
จันทร์ดี
บ้านลู
32
3255
ด.ช.  พรชัย    วรรณพงษ์
สุริยะ
คำ
บ้านร้อง
33
3257
ด.ช.  อลงกรณ์     ต๊ะพันธ์
ประพันธ์
น้อย
บ้านลู
34
3367
ด.ช.  ศราวุฒิ    บุญช่วย
สุคำ
คำสุข
บุญนาคพัฒนา
35
3369
ด.ช.  สุวิทย์    กาสาสืบ
ประสิทธิ์
ติ๋ว
บุญนาคพัฒนา
36
3380
ด.ช.  สุรศักดิ์   เชียงพันธ์
เสริฐ
ปัน
บุญนาคพัฒนา
37
3388
ด.ช.  อัสกร    กันทะวัง
แก้วมูล
เกษม
บุญนาคพัฒนา
38
3269
ด.ช.  อดิศักดิ์    หมูแก้วเครือ
ทูล
จำนง
ปงกา
39
3239
ด.ญ.  วันทนา  คำเครือ
บุญเทียม
วนิช
เสด็จ
40
3241
ด.ญ.  สาวิตรี     บุญช่วย
วิไล
สุนันทา
บ้านลู
41
3243
ด.ญ.  ศิริพรรณ    ธาตุรักษ์
พร
ติ๊บ
เสด็จ
42
3245
ด.ญ.  วรรณา     กันทะวัง
แก้วมูล
ละเอียด
ปงกา
43
3247
ด.ญ. นงลักษณ์    ทิพย์อุด
สมบูรณ์
ฟองคำ
บ้านร้อง
44
3258
ด.ญ. นิตยา    จันทร์สืบ
วีระยุทธ
ไกรษร
เสด็จ
45
3260
ด.ญ.  โสภิตา    วงศ์บุตร
วรพงษ์
นิภา
ปงกา
46
3262
ด.ญ.  สุดารันต์   แซ่ลิ้ม
สามารถ
วิไลวรรณ
เสด็จ
47
3264
ด.ญ.  อนุศรา    อุดกันทา
เม็ด
จุไรรัตน์
เสด็จ
48
3310
ด.ญ.   ประภาพรรณ์    อินดไกล
ประเสริฐ
อำพรรณ
ปงกา
49
3373
ด.ญ.  รสสุคนธ์    กันทะตั๋น
สมคิด
มาลี
บุญนาคพัฒนา
50
3386
นาย  กิตติศักดิ์    เจียมตน
ประแนม
สุเกียง
บุญนาคพัฒนา
51
3572
ด.ญ.  ศิรประภา    สุวรรณ 
ประภาส
ศรีจันทร์
ปงกา