ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2545
1
3171
ด.ช.  สุริยา   แก้วไหล
เสาร์
สมจิตร
ปงกา
2
3174
ด.ช.  สิทธิพงษ์     ปัญญายืน
สมชาย
บัวคุ่ย
ปงกา
3
3189
ด.ช.  กิตติชัย   ใจมาบุตร
ประดิษฐ์
บุญสาย
บ้านลู
4
3190
ด.ช.  กรวุฒิ    วางวงศ์  
ผัด
สุพรรณ
บ้านร้อง
5
3191
ด.ช.  อภิสิทธิ์     หมูเครือ
เสาร์แก้ว
สนอง
บ้านร้อง
6
3192
ด.ช.  อภิชัย     ศรีปาน
สมชาย
ทอน
เสด็จ
7
3193
ด.ช.  สุปรีดา    ดุ่ฒป๊อก
แก้วดี
มาลัย
ปงกา
8
3194
ด.ช.  วิศิษฐ์     ดวงจันทร์
วิชิต
จันทร์คำ
เสด็จ
9
3195
ด.ช.  อภิชาติ    ธาตุรักษ์
เทิดศักดิ์
เขียว
ปงกา
10
3196
ด.ช.  เกียรติศักดิ์    ปาพันธ์
ขวัญชัย
นวลพรรณ
เสด็จ
11
3197
ด.ช.  ศราวุฒิ    กันเงิน
บุญมา
ทองยุทธ์
บ้านร้อง
12
3198
ด.ช.  สุวิทย์    ต๊ะเครือ
สุคนธ์
ศรีทอง
บ้านลู
13
3199
ด.ช.  ปฐมพงษ์    วงค์ษา
บุญเทียม
ยุพิน
ปงกา
14
3221
ด.ช.  สุรเจต     กันทะวัง
จันทา
เสาร์แก้ว
บ้านเหล่า
15
3222
ด.ช.  จตุรงค์    ทะนงอาษา
ชัยณรงค์
บัวแก้ว
บ้านเหล่า
16
3223
นายศรีนนท์    เตชะกัน
ปั๋นแก้ว
ดี
บ้านเหล่า
17
3274
ด.ช.  สุชาติ    กองสูงเนิน
แสวง
สังวาล
บ้านร้อง
18
3275
ด.ช.  ภานุพงษ์    ศรีเครือ
ประทีป
มาลัย
ปงกา
19
3379
ด.ช.  สุนทร   คำจันทร์ต๊ะ
จู
จันทร์สม
บุญนาคพัฒนา
20
3381
ด.ช.  ศราวุธ     พุทธวงค์
ณรงค์
ลำดวน
บุญนาคพัฒนา
21
3382
ด.ช.  ชัชวาลย์     ไชยยศ
ยูเซ็น
มุกดา
บุญนาคพัฒนา
22
3468
ด.ช.  บวรวิทย์     ดีเจริญ
สุรชัย
บัวคำ
ปงกา
23
3513
ด.ช.  ประชา    แซ่ตั้ง
ประพันธ์
ผิน
บุญนาคพัฒนา
24
3514
ด.ช.  นิเวศน์    ภู่ทองอยู่
นคร
พรรณี
บุญนาคพัฒนา
25
3565
ด.ช.  วีระ    ดวงตั้ง
บุญมี
ทองคำ
ปงกา
26
3183
ด.ญ.  นิตยา    ก๋าคำเครือ
ศรีวงค์
เย็น
ปงกา
27
3202
ด.ญ.  สุลิษา    แซ่ตั้ง
ใช่เล้ง
พรรณ
ปงกา
28
3203
ด.ญ.  พรพิมล     เป็กเตปิน
ทินกร
ต่อมแก้ว
เสด็จ
29
3204
ด.ญ.  พัชรี   ซอขอด
เมฆ
ติ๋บ
บ้านเหล่า
30
3205
ด.ญ.  บุษบา     อินต๊ะสาร
ด้วง
ใบแก้ว
ปงกา
31
3207
ด.ญ.  สุภาพร    หล้าเครือ
อินจันทร์
ศรีวรรณ
ปงกา
32
3208
ด.ญ.  สุพัตรา   วงค์บุตร
สมชาย
สมพร
ปงกา
33
3209
ด.ญ.  ประนอม     หมูเครือ
สุทัศน์
แก้ว
บ้านร้อง
34
3210
ด.ญ.  พรสุดา     ซอขอด
อำนาจ
สมพร
บ้านเหล่า
35
3211
ด.ญ.  ธัญญารัตน์     ยะนิน
สิระพล
วิลัย
บ้านร้อง
36
3212
ด.ญ.  จิราพร    วีระนนท์ 
ณรงค์
ฟองจันทร์
ปงกา
37
3213
ด.ญ.  สุนิสา     คำเครือ
ประเสริฐ
นิตยา
บ้านร้อง
38
3214
ด.ญ.  พัชรรินทร์    แสนคำ
โพ
บัวจีน
บ้านลู
39
3220
ด.ญ.  สุปราณี   สีสม
สมพาน
ศรีลม
ปงกา
40
3376
ด.ญ.  พิกุล    กันทะวัง
ยืน
กุหลาบ
บุญนาคพัฒนา
41
3377
ด.ญ.  วิลาวัลย์    ขัตติยะ
สุพจน์
คำต่อม
บุญนาคพัฒนา
42
3378
ด.ญ.  อรทัย   เชียงพันธ์
อินจันทร์
สุมล
บุญนาคพัฒนา
43
3383
ด.ญ.  พัชรินทร์    วังกาใจ
เต่า
น้อย
บุญนาคพัฒนา
44
3384
ด.ญ.  นงคารญ    กลิ่นบุญมา
หลั่ง
ปิดา
บุญนาคพัฒนา
45
3427
ด.ญ.  ศิริวรรณ   เหลืองชัยปรีดา
ดสรยา
เฉลิมศรี
ปงกา