ทำเนียบศิษย์เก่าปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2544
1
3141
ด.ช.  คมกฤษณ์    เป็งเครือ
ครรชิต
อรพันธ์
ห้วยน้ำเค็ม
2
3271
ด.ช.  ประยุทธ    สังฆกรณ์
พะยอม
ประยงค์
ปงกา
3
3153
ด.ช.  นิพล    ท้าวใจ
มั้ว
ก้ำ
เสด็จ
4
3154
ด.ช.  บุญสม    กันทะวัง
บุญมี
จันทร์ติ๊บ
ปงกา
5
3155
ด.ช.  นรากร    หล้าเครือ
ถนอม
ลำไย
บ้านร้อง
6
3156
ด.ช.  จรัล    ป๊อกเครือ
จำรัส
กันยา
บ้านร้อง
7
3157
ด.ช.  นิวัตร    ต๊ะพันธ์
บุญธร
คำสุข
บ้านร้อง
8
3158
ด.ช.  วิชชา   ใจมาบุตร
วิชัย
แววเนตร
บ้านลู
9
3170
ด.ช.  ภูวิริชญ์    ยาบัว
มงคล
มณี
บ้านลู
10
3172
ด.ช.  ไพรัตน์  กันทะวงศ์
นิวัติ
สุพัตรา
ปงกา
11
3173
ด.ช.  เอกพงษ์    ชัยทอง
ศรี
ทองอยู่
ปงกา
12
3224
ด.ช.  ภูชิต    แซ่หลี
ศุภชัย
อัมภา
เสด็จ
13
3351
ด.ช.  ณัฐวิทย์    หามาลัย
ฉลวย
คำมา
บ้านลู
14
3387
ด.ช.  มนตรี    ต๊ะพันธ์
สุนทร
กันยา
บุญนาคพัฒนา
15
3389
ด.ช.  ศุภมิตร  พรหมฟัง
สอง
แมว
บุญนาคพัฒนา
16
3390
ด.ช.  กิตติพงษ์   แซ่เฮง
ฉลองพันธ์
กัลยา
บุญนาคพัฒนา
17
3391
ด.ช.  อนุวัฒน์   สุวิจารย์
สุรเชษฐ์
อารีย์รัตน์
บุญนาคพัฒนา
18
3392
ด.ช.  นิรันทร์   จันทร์อ่อน
วิรัตน์
อรุณา
บุญนาคพัฒนา
19
3159
ด.ญ.  ผุสดี   ปินตาเครือ
ศรีมูล
ลื่น
บ้านลู
20
3160
ด.ญ.  พัชนียา    อินทรวิจิตร
ศรีบุตร
ผิน
ปงกา
21
3161
ด.ญ.  นารีรัตน์  กามล
นิคม
คำสุข
ปงกา
22
3162
ด.ญ.  พรทิพย์    เกินชัย
สุชาติ
ฟองจันทร์
บ้านลู
23
3163
ด.ญ.  วันวิสาข์  จันทร์สืบ
บุญมี
คำแปง
ห้วยน้ำเค็ม
24
3164
ด.ญ.  หญิง    บุญเรือง
สมศักดิ์
ทองเน็ต
เสด็จ
25
3165
ด.ญ.  ดวงพร    อุทธาเครือ
หิรัญ
กัลยา
บ้านร้อง
26
3166
ด.ญ.  สุกัญญา  คำจันทร์ต๊ะ
สมาน
บัวจันทร์
บ้านเหล่า
27
3167
ด.ญ.  มยุรี   บุญช่วย
วิไล
สุนันทา
บ้านลู
28
3168
ด.ญ  กันติยา    ยินดีรส
มงคล
วิลาไล
เสด็จ
29
3176
ด.ญ.  จามจุรี    พลอยไธสง
ตรี
ศรีวรรณ
ปงกา
30
3177
ด.ญ.  รัชนู   หมูเครือ
ทองคำ
นิดา
บ้านร้อง
31
3178
ด.ญ.  ไพลิน  ศรีสมบัติ
ไพรัช
สุนทรี
บ้านร้อง
32
3179
ด.ญ.  อภิญญา   อินพิรุด
สมพงษ์
พรทิวา
บ้านลู
33
3180
ด.ญ.  กาญจนา    สีใจเปีย
บุญธรรม
พิน
ปงกา
34
3182
ด.ญ.  ภัทรภรณ์    อินพิรุด
สมศักดิ์
สมจิตร
บ้านร้อง
35
3184
ด.ญ.  เอมิกา   ปินตาเครือ
พิศ
พร
บ้านลู
36
3185
ด.ญ.  สุดารัตน์  น้อยเครือ
อาคม
ยุพิน
ปงกา
37
3331
ด.ญ.  จิตติพร    ภิรสาโรส
โกมนตรี
นภาจรินทร์
บ้านร้อง
38
3385
ด.ญ.  จิตตรี    วิลานนท์
เสมา
จันทร์ปุ๊
บุญนาคพัฒนา
39
3394
ด.ญ.  ศิริพร    ราชเครือ
สุมิตร
ศรีวรรณ
บุญนาคพัฒนา
40
3395
ด.ญ.  สุชาดา    บุญช่วย
สุคำ
คำสุข
บุญนาคพัฒนา
41
3396
ด.ญ.  จินตนา    โสภาวงศ์
พรชัย
จินดา
บุญนาคพัฒนา
42
3397
ด.ญ.  อัญชลี    อุ่นคำ
ชาตรี
ทอง
บุญนาคพัฒนา
43
-
ด.ญ.  ทิพย์มณฑา    กันทะวัง
-
-
-
44
3515
ด.ญ.  เกตุวดี     คำสนิท
จรัส
เพ็ญศรี
เสด็จ
45
3569
ด.ญ.  กาญจนา   ตันตาแก้ว
วิฑูรย์
คำนึง
บุญนาคพัฒนา
46
3570
ด.ญ.  วิลาวรรณ    ตันตาแก้ว
สมบูรณ์
เรียม
บุญนาคพัฒนา