ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2543
1
3061
ด.ช.  ชัยวุฒิ    ทรายมูล
ก้ำ
ฟอง
บ้านร้อง
2
3069
ด.ช.  ศรเทพ    ท้าวใจ
มั้ว
ก้ำ
เสด็จ
3
3106
ด.ช.  วิศรุต    ปาพันธ์
ศรีราษฎร์
คำมวล
เสด็จ
4
3123
ด.ช.  ต้น    บุญช่วย
วิไล
สุนันทา
บ้านลู
5
3129
ด.ช.  อภิชาติ     ใจมาบุตร
หวัน
เย็น
บ้านลู
6
3130
ด.ช.  วัฒนพงษ์     ซอขอด
เมฆ
ติ๊บ
บ้านเหล่า
7
3131
ด.ช.  วิศรุต    ดวงจันทร์
วิชิต
ตจันทร์คำ
เสด็จ
8
3133
ด.ช.  กำพล    กันทะวัง
ศรีลิ
กองแพง
ปงกา
9
3134
ด.ช.  พิชิตพงษ์    เต็มยศยิ่ง
สมพร
บัวคำ
ปงกา
10
3135
ด.ช.  นที    ธนามี
อุดร
กนกพร
บ้านลู
11
3136
ด.ช.  โน้ต    กันทะวัง
จันทร์ติ๊บ
อรวรรณ
ปงกา
12
3137
ด.ช.  กิติพล    ปัญญายืน
ไพบูรณ์
แววดาว
ปงกา
13
3138
ด.ช.  วันเฉลิม    อินพิรุด
จู
ตุ่นแก้ว
บ้านร้อง
14
3139
ด.ช.  พร้อมพงษ์    คำสุก
เทียง
ดวงใจ
ปงกา
15
3140
ด.ช.  จรีวัตร์    โสภณะกาญจน์
วัชระ
จันทร์คำ
ปงกา
16
3186
ด.ช.  วัฒนชัย    คุณป๊อก
สมศักดิ์
วราภรณ์
บ้านร้อง
17
3272
ด.ช.  จักรพันธ์  คำเครือ
จันทร์ติ๊บ
ยุพิน
บ้านร้อง
18
3398
ด.ช.  บูรณะ   ธรรมสิทธิ์
สมบูรณ์
ศรีบัว
บุญนาคพัฒนา
19
3399
ด.ช.  มาณพ    ออเพรช
ยนต์
บุญมี
บุญนาคพัฒนา
20
3400
ด.ช.  พันธุ์ศักดิ์    ตันตาแก้ว
สุกแก้ว
สุพรรณ
บุญนาคพัฒนา
21
3401
ด.ช.  ม๊าค    ธุระ
สมอาจ
จันทร์เพ็ญ
บุญนาคพัฒนา
22
3402
ด.ช.  ธีรวัฒน์    ธิบุตร
สิงห์คำ
ทองคำ
บุญนาคพัฒนา
23
3403
ด.ช.  กรวิทย์    ฟองทา
ศรีนวล
เนตร
บุญนาคพัฒนา
24
3142
ด.ญ.  เกษรา    แก้วพเยาว์
บุญศรี
เกลี้ยง
ปงกา
25
3143
ด.ญ.  อุมา  หนอเครือคำ
วรณ์
เทียม
ปงกา
26
3145
ด.ญ.  นาริน    ปินตาเครือ
สุทิน
บัวแก้ว
บ้านลู
27
3147
ด.ญ.  โสภาพร    บุปลาลิตร
อุทิศ
จำเนียร
บ้านลู
29
3148
ด.ญ.  ปิยะพร    ธรรมจักร
สมชาย
อัมพวรรณ
บ้านร้อง
30
3150
ด.ญ.  อรอุมา   อินตา
อินปัน
จันทร์ติ๊บ
บ้านเหล่า
31
3404
ด.ญ.  จิราพร    อุทธาเครือ
สมคิด
กี่
บุญนาคพัฒนา