ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2542
1
3074
ด.ช.  กรวิทย์  อินพิรุด
ศรีวงศ์
คำน้อย
เสด็จ
2
3079
ด.ช.  อาทิตย์  วิวันชัย
ทองดี
ทองใบ
เสด็จ
3
3095
ด.ช.  ขวัญชัย  ปัญญายืน
จันทร์
ประยูร
บ้านลู
4
3096
ด.ช.  ศราวุธ  คำปินใจ
แดง
ประทุม
ปงกา
5
3097
ด.ช.  อรุณศักดิ์  ยอดอินต๊ะ
กองแก้ว
หวัง
เสด็จ
6
3099
ด.ช.  อุเทน  ดุกล้า
สิทธิ์
ชุ่ม
บ้านเหล่า
7
3100
ด.ช.  นิติพงษ์  ป๊อกเครือ
จำรัส
กันยา
บ้านร้อง
8
3101
ด.ช.  องอาจ  อุทธาเครือ
อุดม
จันทร์ติ๊บ
เสด็จ
9
3103
ด.ช.  ทรงพล  บุญช่วย
ศรีไว
เทียมจันทร์
บ้านร้อง
10
3104
ด.ช.  ศิริชัย  ศรีแก้ว
ประสิทธิ์
มะลิวรรณ
บ้านเหล่า
11
3105
ด.ช.  เอกรินทร์  ทาเครือ
สุรเดช
เหีรยญ
เสด็จ
12
3107
ด.ช.  สันติ  จ๋อมคำ
สนิท
ศรีบาน
เสด็จ
13
3108
ด.ช.  ศุภชัย  พรมพรั่ง
บุญทอง
หนูนิน
บ้านลู
14
3109
ด.ช.  นิวัติ  กันทะวัง
ศรีลิ
กองแพง
ปงกา
15
3110
ด.ช.  อานนท์  กันทะวัง
เสาร์แก้ว
ตุ่น
ปงกา
16
3215
ด.ช. สมศักดิ์  แสนคำ
โพ
บัวจีน
บ้านลู
17
3308
ด.ช.  สิทธิพร   หมูแก้วเครือ
บุญมี
พิกุล
เสด็จ
18
3405
ด.ช.  ศุภชัย  คำสืบ
สมชาติ
คำมูล
บุญนาคพัฒนา
19
3406
ด.ช.  จำลอง  คำสืบ
ศรีมูล
คำสุข
บุญนาคพัฒนา
20
3426
ด.ช.  ปรีดี  ศรีมูล
น้อย
ศรีบาน
บุญนาคพัฒนา
21
3084
ด.ญ.  มาวิกา  บุญเรือง
สำราญ
เต่า
เสด็จ
22
3114
ด.ญ.ประภาพร  โสภณะกาญจน์
วัชระ
จันทร์คำ
ปงกา
23
3115
ด.ญ.  นุสรา    กันทะวัง
ผล
หนูจันทร์
เสด็จ
24
3116
ด.ญ.  ลลิตา    จริตยนต์พันธ์
ดารักษ์
มาลี
ปงกา
25
3117
ด.ญ.  สุนิสา    หมูเครือ
เสาร์แก้ว
สนอง
บ้านร้อง
26
3118
ด.ญ.  วิไลพร    วรรณจงคำ
สมัย
พรสุดา
บ้านร้อง
27
3119
ด.ญ.  มาลินี    คำปินใจ
สุทิน
คำมูล
เสด็จ
28
3120
ด.ญ.  นฤมล    โต๊ะอ่อน
จันทร์
จันทร์คำ
เสด็จ
29
3219
ด.ญ.  มัลลิกา    นาคกล่ำ
มาโนช
พรศรี
บ้านร้อง
30
3309
ด.ญ.  จินตนา    ปัญญายืน
ฟู
อาภรณ์
บ้านลู
31
3407
ด.ญ.  กมลรัตน์   วิลานันต์
เสมา
จันทร์ปุ๊
บุญนาคพัฒนา
32
3408
ด.ญ.  สาลินี    ปาพันธ์
ลวด
อัมพร
บุญนาคพัฒนา
33
3409
ด.ญ. นภาภรณ์    เหล่าใจ
จันทร์
หอม
บุญนาคพัฒนา