ทำเนียบศิษย์เก่า


ปี พ.ศ.
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
หมู่บ้าน
2541
1
3049
ด.ช.  นพพล  สุภาสืบ
ชื่น
ศรีนวล
บ้านลู
2
3055
ด.ช.  ประวิตร  หล้าเครือ
อินจันทร์
ศรีวรรณ
ปงกา
3
3056
ด.ช.  ธวัช  สร้อยโสม
สมชาย
จันทร์
เสด็จ
4
3060
ด.ช.  ทองสุข  ปาพันธ์
ทองดี
ทองดี
ปงกา
5
3071
ด.ช.  นที  แสงคำ
สุเทพ
เสาร์แก้ว
บ้านลู
6
3072
ด.ช.  ชาย  ศรีสมบัติ
เพรช
สุนทรี
บ้านร้อง
7
3073
ด.ช.  วรวุฒิ  คุณป๊อก
สมศักดิ์
วราภรณ์
บ้านร้อง
8
3075
ด.ช.  สมบูรณ์  คำปิงยศ
เซ็ง
วิน
เสด็จ
9
3076
ด.ช.  วุฒิชัย  หน่อเครือคำ
วรณ์
เทียม
ปงกา
10
3078
ด.ช.  นิพล  ตาพันธ์
สวย
สุพรรณ
บ้านเหล่า
11
3217
ด.ช.  น้องหนึ่ง  ช่อดอกรัก
สมศักดิ์
เพรช
บ้านลู
12
3225
ด.ช.  ธีรศักดิ์  สมคิด
เสนาะ
บัวผัด
เสด็จ
13
3332
ด.ช.  ณรงค์ศักดิ์  ตะนะเกตุ
สุระชัย
ภัสภาพร
เสด็จ
14
3081
ด.ญ.  สุมิตรา  คำปินใจ
ศรีวัน
คำสุข
ปงกา
15
3082
ด.ญ.  พลอยไพลิน  เตโชพันธ์
ธงชัย
พรวิภา
บ้านเหล่า
16
3083
ด.ญ.  อัมพร  หล่าอุดม
บุญเลียม
ติ๊บ
ปงกา
17
3085
ด.ญ.  โสภา  อินต๊ะเสน
ตั้น
ศรีคำ
ปงกา
18
3086
ด.ญ.  วรรณา  ศรีสุวรรณ
ทูล
บัวผัด
ปงกา
19
3087
ด.ญ.  พรรณภิญา  อินทะจักร์
สมหวัง
รัตนา
บ้านร้อง
20
3088
ด.ญ.  จันทร์จีรา  สิงห์แก้วเครือ
อินจันทร์
ทองสุข
เสด็จ
21
3089
ด.ญ.  แสงดาว  เงินจันทร์
เสวย
คุ๋ย
บ้านเหล่า
22
3112
ด.ญ.  รัตติยา  อินต๊ะสาร
สมบูรณ์
ผ่องศรี
ปงกา
23
3226
ด.ญ. จันทร์เพ็ญ  คุ้มเพื่อน
สิงห์
พิกุล
ปงกา
24
3012
ด.ช.  เอกชัย  วิวันชัย
ทองดี
ทองใบ
เสด็จ
25
3411
ด.ช.  นิพนธ์  ธิบุตร
สนั่น
สมนึก
บุญนาคพัฒนา
26
3412
ด.ช.  อรรถพล  คำสืบ
อินจันทร์
คำสุข
บุญนาคพัฒนา
27
3413
ด.ช.  สงกรานต์  ตันตาแก้ว
พล
ศรีแก้ว
บุญนาคพัฒนา
28
3414
ด.ช.  สุรศักดิ์  ต๊ะพันธ์
สิทธิ์
ศรีนวล
บุญนาคพัฒนา
29
3415
ด.ช.  ณัฐพล  ปาพันธ์
สิงห์คำ
ศรีนวล
บุญนาคพัฒนา
30
3416
ด.ช.  นิคม  ยอดอินต๊ะ
แก้วมา
จันทร์ดี
บุญนาคพัฒนา
31
3417
ด.ช.  วิทยา   ต๊ะพันธ์
สุนทร
ศรีจันทร์
บุญนาคพัฒนา
32
3418
ด.ช.  อดิศักดิ์  เขียวขำ
สมยศ
อรวรรณ
บุญนาคพัฒนา
33
3419
ด.ญ.  อวยพร  ยอดอินต๊ะ
บุญศรี
ป้าน
บุญนาคพัฒนา
34
3420
ด.ญ.  พิราวรรณ  ถนอมจตุพร
พิษณ์
วันเพ็ญ
บุญนาคพัฒนา
35
3421
ด.ญ.  นิภาพร  ปัญญาเจริญ
ศรีมูล
บัวหลั่น
บุญนาคพัฒนา
36
3422
ด.ญ.  จินตหรา  ต๊ะพันธ์
อารีย์
บัวผัด
บุญนาคพัฒนา
37
3423
ด.ญ.  สุภิลาวดี  ชัยแก้ว
สุทิน
จันทร์ดี
บุญนาคพัฒนา
38
3424
ด.ญ.  กัลยาณี  วอเพรช
ยนต์
บุญมี
บุญนาคพัฒนา