ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2540/1
1
2998ช.เสกสรร  ลืมนัด
-
-
ปงกา
2
3015ช.ปริญญา  ใจมาบุตร
-
-
บ้านลู
3
3018ช.ปิยรัฐ  ปัญญายืน
-
-
บ้านลู
4
3022ช.แดน  สุวรรณ
-
-
บ้านลู
5
3044ช.ณัฐกรณ์  แก้เวหล้า
จำนอง
ผัด
ปงกา
6
3046 ช.สมจิตร  ดุกล้า
-
-
บ้านเหล่า
7
3047 ช.ผดุง  ทองสี
โรง
จี๋น
ปงกา
8
3048 ช.เอกสิทธิ์  ไตยมาตร์
-
-
บ้านเสด็จ
9
3050 ช.สุนทร  ยอดอินต๊ะ
-
-
ปงกา
10
3051 ช.วินัย  อินตา
-
-
บ้านเหล่า
11
3052 ช.เจริญ  ปัญญาทา
-
-
บ้านเหล่า
12
3053 ช.ราชันต์  วังก๋าใจ
ศรีมา
เสาร์แก้ว
ปงกา
ลูกภารโรง
13
3054 ช. ชาติ  ทองยะ
-
-
บ้านเสด็จ
14
3057 ช.สมเดช  ต๊ะพันธ์
มา
ทองอินทร์
ปงกา
15
3058 ช. อลงกต  เจริญงาม
-
-
ปงกา
16
3059 ช.วิเชียร  สุนันท์
-
-
บ้านลู
17
3152 ช.ธีรยงค์  กันทะวงศ์
-
-
บ้านเสด็จ
18
3218ช.ชัยชนะ  มายา
-
-
บ้านลู
19
3062 ญ. ทิพย์วรรณ  คำปินใจ
-
มล
บ้านเสด็จ
20
3063ญ.แสงระวี  แปงศรี
ฐาน
แสงหล้า
ปงกา
21
3064 ญ.วรุณกานต์  อินพิรุด
สนั่น
-
บ้านลู
22
3065ญ.หนึ่งฤทัย  กันทะวัง
สนั่น
ศรีนวล
ปงกา
23
3066 ญ.อุมาพร  ตาพันธ์
-
-
บ้านเสด็จ
24
3067 ญ.เพียงตะวัน  หมูแก้วเครือ
เล็ก
ต๋อย
ปงกา
25
3068 ญ.สุภาพร  พรหมละ
-
-
ปงกา
26
3069 ญ. วรรณา  ปัญญายืน
-
-
-
27
3070 ญ.ชนิตา  เงินจันทร์
-
-
-
28
3273ช.วิชัย  กันอยู่
-
-
-
29
3333ช.ศิวพันธ์  ปัญญายืน
อรุณศักดิ์
-
บ้านเสด็จ