ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2539
1
2906 ช.คธาวุธ  ยอดอินต๊ะ
เสน่ห์
สมจิตร
บ้านเหล่า
2
2952 ช.พงษ์เดช  หล้าเครือ
-
-
ปงกา
3
3011 ช.จีรวัฒน์  เตชะ
หมื่น
วิมล
ปงกา
4
3013 ช.วสันต์  วังก๋าใจ
ศรีมา
เสาร์แก้ว
ปงกา
ลูกภารโรง
5
3014 ช.เอกชัย  คำจันทร์ต๊ะ
-
-
บ้านเหล่า
6
3016 ช.วีรพจน์  วงศ์บุตร
-
-
ปงกา
7
3017 ช.ชัยวุฒิ  ทิพันธ์
-
-
ปงกา
8
3019 ช.ปรีชา  ต๊ะพันธ์
-
-
บ้านลู
9
3020 ช.อาทิตย์  อินพิรุด
-
-
บ้านร้อง
10
3021 ช.กำจร  ตื้อเครือ
-
-
บ้านร้อง
11
3034 ช.วรวัฒน์  ยอดอินต๊ะ
-
-
ปงกา
12
3037 ช.บัญชา  ศรีสุวรรณ
ทูล
บัวผัด
ปงกา
13
3038ช.วรพันธ์  วรรณพงษ์
สุริยา
-
บ้านร้อง
14
3227 ช.เศวต  โรจนไมตรี
-
-
บ้านเสด็จ
15
3006ญ.ปราณี  ปัญญา
อนงค์
หม้อน
ปงกา
16
3010 ญ. เปรมฤทัย ยอดอินต๊ะ
เสน่ห์
สมจิตร
ปงกา
17
3023 ญ.วีณา  คำปัน
-
-
ปงกา
18
3024 ญ.วัชรีพร  คุณถะนี
บุญช่วย
บาน
ปงกา
19
3025 ญ. อาภรณ์  บุญเรือง
-
-
ปงกา
20
3026ญ. นิภาพร  เต็มยศยิ่ง
พร
อรุณ
ปงกา
21
3027 ญ. สุมาลี  ฟองทา
-
-
บ้านลู
22
3028ญ.สุภาพรรณ  ต๊ะพันธ์
-
-
บ้านร้อง
23
3029 ญงดนันยา  คำปินใจ
-
-
บ้านเสด็จ
24
3031 ญ. วิภาพร  คุณป็อก
สมศักดิ์
-
บ้านร้อง
25
3032 ญ.จิรพร  รัตนะพัด
-
-
บ้านร้อง
26
3039 ญ.น้ำอ้อย  ทองยะ
-
-
บ้านเสด็จ
27
3216 ญ.อัญชนก  แสนคำ
โพ
จี๋น
บ้านลู
28
3267ญ. สุนิสา  พิมพา
-
-
บ้านเสด็จ
29
3268 ญ.พิมพิมาศ  คุ้มเพื่อน
-
-
ปงกา