ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2538 
1
2943 ช.เจริญ  ฟองทา
-
-
บ้านลู
2
2946ช. ณรงชัย  หล้าเครือ
-
-
บ้านเหล่า
3
2948 ช.สมบูรณ์  วงศ์เขียว
-
-
บ้านเสด็จ
4
2953 ญ.จิราพร  คำขอด
-
-
บ้านเหล่า
5
2965 ช.นิกร  สมประสงค์
-
-
บ้านลู
6
2966ช.มานิต  อุทธาเครือ
-
-
ปงกา
7
2968 ช.วันเฉลิม  แก้วพเยาว์
บุญศรี
สำเนียง
ปงกา
8
2969 ช.เอกชัย  สุดตา
-
-
บ้านเสด็จ
9
2972 ช.สุริยันต์  โต๊ะอ่อน
-
-
บ้านเสด็จ
10
2973ช.ศักดิ์ชัย  ปิงมอย
-
-
บ้านลู
11
2975 ช.นคร  กันทะตั๋น
-
-
บ้านลู
12
2993ช.พัชรพล  กันทะวัง
-
-
ปงกา
13
2994 ช.สุริพงษ์  จันทร์สืบ
-
-
ห้วยน้ำเค็ม
14
2996ช.พงษ์ศักดิ์  ธรรมสอน
-
-
ปงกา
15
2997 ช.โกศล  ปัญญายืน
-
-
บ้านเสด็จ
16
3090ช. ชนากานต์  เชียงหลี
ซิม
มา
บ้านลู
17
2954 ญ.กาญจนา  ชัยกุล
-
-
บ้านลู
18
2957 ญ.อารียา  เป็นอัน
-
-
บ้านเสด็จ
19
2977ญ.จินตนา  แปงศรี
ฐาน
แสงหล้า
ปงกา
20
2978 ญ.อโนทัย  จอมคำ
สนิท
บาน
บ้านเสด็จ
21
2980 ญ.อัจฉรา  ปัญญายืน
-
-
บ้านลู
22
2986 ญงจุฑามาศ  แก้วอินถา
ตี๋
ทองอยู่
ปงกา
23
2979 ญ.สายพิน  ปาพันธ์
ทองดี
ทองดี
ปงกา
24
3007ญ.อรอุษา  กันทะวงศ์
น้อย
ปั๋น
ปงกา
25
3008 ญ. สาวิตรี  หล้าเครือ
-
-
ปงกา
26
3009ญ.อุจฉริยา  แก้วตา
-
-
บ้านร้อง
27
3035 ญ.วรรณิภา  จ้อยมาก
-
คำมี
บ้านลู
น้องครูเบญ