ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2537
1
2762 ช. สมบูรณ์  แสงแก้ว
ปวง
สวน
บ้านเหล่า
2
2809 ช.อำนวย  ทรายมูล
ก้ำ
ฟอง
บ้านลู
3
2844 ช.สนิท  ปัญญาปุก
พี่
สุ่ม
บ้านเหล่า
4
2890 ช.อินจันทร์  แปงศรี
ฐาน
แสงหล้า
ปงกา
5
2891 ช.กอบชัย  หลีแก้วเครือ
แอ๊ด
นวล
บ้านลู
6
2909 ช.วีระ  ก๋าคำเครือ
ศรีวงศ์ 
เย็น
ปงกา
7
2914 ช.อดุลย์  ศรีสุวรรณ
ทูล
บัวผัด
ปงกา
8
2939 ช. บัณฑูร  สุภาแก้ว
บุญเรือง
เสาร์แก้ว
ปงกา
9
2941ช. ธณภูมิ  เตชะ
-
-
ปงกา
10
2942 ช.อาทิตย์  ปาแปง
-
-
บ้านเสด็จ
11
2945 ช.โสภณ  เงินเย็น
-
-
บ้านเสด็จ
12
2950 ช.เสกสันต์  อินต๊ะเสน
คำต๋น
-
ปงกา
13
2951 ช.นพดล  ปินตาเครือ
-
-
บ้านลู
14
2922 ญ.นุชจรี  อิตา
-
-
บ้านเหล่า
15
2955 ศรินทิพย์  ตาพันธ์
-
-
บ้านเสด็จ
16
2956 อำพร  ทิพันธ์
จ๋อย
ปุ๋ย
ปงกา
17
2959 ญ.กรวิภา  เสนาแปง
-
-
ปงกา
18
2960 ญ.เพียงพิศ  ต๊ะเครือ
-
-
บ้านลู
19
2964 ญ.ศิริพร  จันทร์สืบ
-
-
บ้านเสด็จ
20
2981 ญ.ปวีณา  หมูเครือ
-
-
บ้านร้อง
21
2982 ญ.อินทุอร  ช่อดอกรัก
-
-
บ้านร้อง
22
2842 ช.วัฒนชัย  ศรีเครือ
ซุม
ชั่ง
ปงกา
23
2892 ช.สิทธิพันธ์  ตาพันธ์
-
-
บ้านเสด็จ
24
2893ช.นรินทร์  ทิพราชา
-
คำน้อย
ปงกา
25
2908 ช.อรรถวุฒิ  ฟองทา
สุพล
จันทร์ฟอง
ปงกา
26
2911ช.ศุภเลิศ  พรหมฟัง
ปี้
แก้ว
ปงกา
27
2913 ช.กานต์  สุธรรม
ศรีมอน
ถนอม
ปงกา
28
2915 ช.ชัยวัฒน์  เสียสี
วิรัตน์
ดา
ปงกา
29
2940 ช.เกดิษฐ์ บุญทวี
จำนง
แก้ว
บ้านเสด็จ
30
2944 ช.วิทยา  สาริบุตร
-
-
ปงกา
31
2947 ช.บุรินทร์  ธิยะ
-
-
บ้านเหล่า
32
2949 ช.กฤษณะ  พิชัยวัง
-
-
บ้านลู
33
2970 ช. ศรัญ  กันทะวัง
-
หมู
ปงกา
34
2971 ช.สุชาติ  แก้วอินถา
-
ไข
ปงกา
35
2958 ญ.สุวรรณา  บุญช่วย
-
-
บ้านลู
36
2961 ญ.อุทุมพร  ทิพันธ์
-
-
ปงกา
37
2963 ญ. เบญจมาศ  คุณถะนี
บุญช่วย
บาน
ปงกา
38
2976 ญ.น้ำค้าง    กันทะวัง
-
-
ปงกา
39
2983 ญงกนกรัตน์  ตื้อเครือ
คำอ้าย
-
บ้านร้อง
40
2984 ญ.อัมพร  น้อยบุญ
-
-
บ้านเสด็จ
41
2992 ญ.นันธิดา  คำตุ้ยเครือ
-
-
ปงกา