ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2536 
1
2910ช.นพดล  ทองสี
โรง
จันทร์ดี
ปงกา
2
2924 ญ.นงนุช  ทองสี
โรง
จันทร์ดี
ปงกา
3
2927 ช.รรงค์  ทิพันธ์
ติ๊บ
คำมวล
ปงกา
4
2905 ช.สมคิด  ปัญญาปุก
พี่
สุ่ม
บ้านเสด็จ
5
2936 ญ.ทัศนีย์  ใจมาบุตร
หวัน
เย็น
บ้านลู
6
2845 ช.บุญทิน  ต๊ะพันธ์
ติ๊บ
ป้อ
บ้านเสด็จ
7
2935 ญ.ดวงเดือน  แก้วพเยาว์
บุตร
น้อย
ปงกา
8
2932 ญ. ทิพย์สุคนธ์  เอกรัตน์
สุนทร
ดี
บ้านร้อง
9
2925ญ. อรพรรณ   ตันกอง
คล้าย
ทองดี
บ้านเสด็จ
10
2934 ญ. ลินดา  ชอบจิตร
ขัน
ประนอม
ปงกา
11
2930 ญ. หนึ่งฤทัย   คำเครือ
บุญเทียม
วนิช
บ้านลู
12
2904 ช. เฉลิมกรุง  ปัญญายืน
ส่ง
จันทร์
ปงกา
13
2900ญ.ชัชรินทร์  หงสภักดิ์
สถาวร
ปรานอม
บ้านเสด็จ
14
2937 ญ.คนึงนิจ  ปัญญายืน
แสน
คำศุกร์
บ้านเสด็จ
15
2907 ช.ศราวุธ  ดุกล้า
สวาท
คำมูล
บ้านเหล่า
16
2894 ช.กิตติพล  แซ่จิว
ฮ้ำฮง
ทองใบ
บ้านลู
17
2872ญ. สุลี  หล้าเครือ
ลพ
ศรีวรรณ
ปงกา
18
2899 ญ. ชัขดาภรณ์  ทิพันธ์
บุญเทียม
จันทร์ดี
บ้านลู
19
2903 ญ. จารุวัฒน์  ปัญญายืน
สม
จันทร์ตา
บ้านเสด็จ
20
2919 ญ.นุจรี  อินทรวิจิตร
ศรีบุตร
ผิน
ปงกา
21
2920 ญ.นุสรา  ธรรมสอน
ชูเกียรติ
คำหล้า
ปงกา
22
2923 ญ.ศิริขวัญ  ธาตุรักษ์
พร
ติ๊บ
บ้านเสด็จ
23
2902 ญ.ธิดารัตน์    ต๊ะพันธ์
บุญธร
คำสุข
บ้านลู
24
22897 ญ.ลำภู  การกัน
ผัด
จี๋น
ปงกา
25
2889 ช. วีระศักดิ์  คำปินใจ
ศรีวรรรณ
คำสุข
ปงกา
26
2929 ญ. เบญจวรรณ  ต๊ะเครือ
พเยาว์
คำมี
บ้านลู
27
2901ญ.ปัทมา  ปัญญายืน
คำปัน
ทองใหม่
บ้านลู
28
2853ช.นจเรศ  ลืมนัด
ก้ำ
แสงหล้า
ปงกา
29
2895 ช. สมศักดิ์  สืบใจ
บุญทอง
วินัย
บ้านเสด็จ
30
2898 ญ. เยาวภา  ก๋าคำเครือ
ศรีวงศ์
เย็น
ปงกา
31
2921 ญ.ศิริลักษณ์  จอมคำ
สนิท
ศรีบาน
บ้านเสด็จ
32
2926 ญ. ตติยา  หลีแก้วเครือ
น้อย
บัวผัด
บ้านเสด็จ
33
2933ญ.ธีราพร  คำสุข
เที่ยง
ดวงใจ
ปงกา
34
2912 ช.วิทกร  ปัญญาทา
สมบูรณ์
ศรีวรรณ
บ้านร้อง
35
2916 ช.โกสินทร์  ปัญญายืน
เสถียร 
บัวผัด
บ้านร้อง
36
2794 ช.สุชาติ  อินพิรุด
ศรีวงศ์
คำน้อย
บ้านร้อง
37
2928 ญ. ทาริกา  ปัญญายืน
บุญทอง
ศรีวรรณ
บ้านลู
38
2896 ญ.ปิยะกาญจน์ สุภาแก้ว
บุญเรือง
เสาร์แก้ว
ปงกา