ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2535 
1
2759 ช. สุพัฒ  สีใจเปี้ย
เทียน
ฟองจันทร์
บ้านเหล่า
2
2764 ช.เสาร์แก้ว ณ พิชัย
น้อย
เฮือน
ปงกา
3
2765 ช.คำมูล  ศรีเครือ
ซุม
ชั่ง
ปงกา
4
2766 ช.ทศพร  อุทธาเครือ
คำปัน
ยศ
ปงกา
5
2770 ช.สุรทิน   สายตรี
สุบิน
หล้า
ปงกา
6
2793 ช.นรินทร์  ปะละมะ
เลย
หวัน
ปงกา
7
2797 ช.นิพูน  ปาพันธ์
น้อย
สม
บ้านเหล่า
8
2804 ช. สุรเดช  สุกรณ์
สมพร
ดา
ปงกา
9
2843 ช.จงกล   ใจมาบุตร
หลัน
วรรรณา
บ้านลู
10
2846 ช.เกษม   ทรายมูล
ก้ำ
ฟอง
บ้านลู
11
2847 ช.พงศธร  พุทธไทสง
อุเทน
นวล
บ้านลู
12
2849 ช.อุดม  ฟูใจ
น้อย
ฟองคำ
บ้านลู
13
2848 ช.สมคิด  ปัญญาทา
บุญ
ศรีวรรณ
บ้านร้อง
14
2850 ช. สมนึก  สิงห์แก้ววงศ์
ประดิษฐ์ 
ประพิม
บ้านเสด็จ
15
2851 ช.อำพล  คำปิงยศ
เซ็ง
วิน
บ้านเสด็จ
16
2852 ช.อุทัย  ต๊ะพันธ์
ทัศน์ 
นุช
บ้านลู
17
2854 ช. ประวิช  จันทร์สืบ
ปัญญา
แว่น
ปงกา
18
2855 ช. บุญฤทธิ์  รักษาการ
สมพร
ลำดวน
บ้านเสด็จ
19
2856 ช.ทิวา  อินต๊ะมา
เสาร์
เสาร์แก้ว
บ้านร้อง
20
2857 ช.วิสุทธิ์  อินต๊ะเสน
ตั๋น
ศรีคำ
ปงกา
21
2858 ช.ศักดิ์ชัย  ลือชัย
ศรี
ใส
ปงกา
22
2821 ญ.วาสนา  บุญเรือง
สำราญ
เต่า
บ้านเสด็จ
23
2859 ญ.เมทินี  ต๊ะพันธ์
มา
ทองอินทร์
ปงกา
24
2860 ญ.เสาวณี  เตชะ
หมื่น
วิมล
ปงกา
25
2861 ญ.นพรัตน์  คุณถะนี
บุญช่วย
บาล
ปงกา
26
2862 ญ. ยุพาวดี หลีแก้วเครือ
น้อย
ผัด
บ้านเหล่า
27
2863 ญ.พรพิมล  ต๊ะพันธ์
คำปัน
เรือนคำ
บ้านเสด็จ
28
2864 ญ. อรรจนา  แสนคำ
สมพร
มา
ปงกา
29
2865 ญ.ศิริพร  สิทธิจีน
สาย
เหรียญ
ปงกา
30
2866 ญ. เกศินี  คำสืบ
น้อย
ก้ำ
บ้านเสด็จ
31
2869 ญ. อุทุมพรรณ   ต๊ะพันธ์
ส่ง
ศรีนวล
บ้านลู
32
2867 ญ.กนกเนตร  สิงห์แก้ววงศ์
ทูล
แก้ว
บ้านเสด็จ
33
2870 ญ.ดารณี   พรหมละ
ดี
แก้ว
บ้านร้อง
34
2871 ญ. สริทอน  แก้วหล้า
จำนอง
ผัด
ปงกา
35
2874 ญ. สุดาวรรณ์  สร้อยโสม
สมชาย
จันทร์
บ้านเสด็จ
36
2875 ญ.อัจฉรา  เจอทิ
บุญ
บังอร
บ้านเสด็จ
37
2876ญ. ลม  กันทะวัง
ศรีไล
ปั๋น
ปงกา
38
2877 ญ.ปิ่นแก้ว  ปาพันธ์
ทองดี
ทองดี
ปงกา
39
2881 ญ. ผกามาส  ป็อกเครือ
แก้วมา
ผัด
บ้านร้อง
40
2888 ช.อรุณศักดิ์  อุทธาเครือ
อุดม
จันทร์ติ๊บ
บ้านเสด็จ