ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2534
1
2697 ช.เอก  ปินตาเครือ
ทิน
บัวแก้ว
บ้านลู
2
2795ช.โชคชัย  ทิพันธ์
บุญเทียม
จันทร์ดี
บ้านลู
3
2800ช.วิทยา  วิวันชัย
ต้อย
หมู
บ้านเสด
4
2803 ช.สมยงค์  คุณป็อก
ปั๋น
มูล
บ้านร
5
2805 ช.ภิญโญ  จันทร์สืบ
จู
คำแปง
ห้วยน้ำเค็ม
6
2806 ช.นิเวศน์  ทิพันธ์
ติ๊บ
คำมวล
ปงกา
7
2808 ช.สมเกียรติ  อินทะจักร
แก้วมูล
สุเก็ง
บ้านร้อง
8
2813 ช.วีระพงษ์  สุระวัง
เครือ
ป้อ
บ้านลู
9
2814 ญ. แป๋ว  ปัญญา
ทะนง
หม้อน
ปงกา
แม่บ้านโรงเรียนวัดเสด็จ
10
2815 ญ.สาคร  อุทธาเครือ
อินทูล
จี๋
ปงกา
ค้าขายไก่สด  ตลาดต้นยาง
11
2816 ญ.ปัด  พรหมละ
ยศ
คำ
บ้านเสด็จ
12
2819 ญ.เกษราภร  บุญทวี
อนงค์
จันทร์แก้ว
บ้านลู
13
2822 ญ. หยาดอรุณ  กันทะวัง
ผัด
จันทร์คำ
บ้านเสด็จ
14
2824 ญ.เกลียว  หล้าเครือ
บุญมี
รุ้ง
บ้านเหล่า
15
2825 ญ.สายหยุด  หลีแก้วเครือ
แอ๊ด
ศรีนวล
บ้านลู
16
2826 ญ.สุภาพ  ใจมาบุตร
เทศ
ปั๋น
บ้านลู
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17
2828 ญ.เอมอร  สายเครือแปง
กองแก้ว
วันเพ็ญ
บ้านเหล่า
สนามบิน  ลำปาง
18
2763 ช.สมพงษ์  กันทะวงศ์
ถวิล
บุญปั๋น
ปงกา
19
2769 ช. สมคิด  อินทจักร
แก้วมูล
สุเก็ง
บ้านร้อง
20
2798 ช.อุดม  ตาพันธ์
สวย
สุพรรณ
บ้านเสด็จ
21
2799 ช.ภูมิพงษ์  ปินตาเครือ
ทิน
บัวแก้ว
บ้านลู
22
2801 ช.สมบูรณ์  เตชะ
เบ้า
คำปัน
บ้านเสด็จ
23
2802 ช.สุทัศน์  กันทะตั๋น
ทน
คำมวน
บ้านเสด็จ
24
2807 ช.ขจรเดช  ปาพันธ์
สุรินทร์
หนิ้ว
บ้านเสด็จ
25
2810 ช.ชิต   ชอขอด
ฟู
ปั๋ด
บ้านเหล่า
26
2811 ช.วุฒิชัย   คำจันทร์ต๊ะ
ไข่
หน่ำ
บ้านเหล่า
27
2812 ช.จันทร์ติ๊บ  ปวนบุญนำ
เทียน
คำแปง
บ้านเสด็จ
28
2817 ญ. เพลินทิพย์  ต๊ะพันธ์
เมือง
เพย
บ้านร้อง
29
2818 ญ. จันทร์ทิพย์  ปัญญาปุก
ปี่
สุ่ม
บ้านเสด็จ
30
2820 ญ.ศิริพร  ตาพันธ์
บุญเป็ง
คำแปง
บ้านเสด็จ
31
2823 ญ. วารีย์   จันทร์ยอด
พีระ
คำปัน
ปงกา
32
2827 ญ.ดวงฤดี  ช่อดอกรัก
สมศักดิ์
สมจิตร
บ้านร้อง
33
2829 ญ.สุดธิดา   ตาคำ
ศรีวรรณ 
เหนี่ยม
บ้านเหล่า
34
2831 ญ. อำพร   วิวันชัย
ต้อย
หมู
บ้านเสด็จ
35
2832ญ. นิยดา   กันทะวัง
เนตร
กัลยา
ปงกา
นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา
36
2833ญ.วิภาพร   ไกรมาก
สาย
คำ
บ้านร้อง
37
2792 ช.บุญธรรม  กันทะวัง
เสาร์แก้ว
ตุ่น
บ้านเสด็จ
38
2674 ญ.ขันคำ   อุทธาเครือ
เหรียญ
วัลภา
บ้านเหล่า