ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่
อาชีพ
2533 
1
2654 ช.เสาร์แก้ว   ทิพันธ์
ติ๊บ
ป้อ
บ้านเส็จ
2
2666 ช.มีนา   ทรายมูล
ก้ำ
ฟอง
บ้านลู
3
2695 ช.ศรีจันทร์  พุทธไทสง
อุเทน
นวล
บ้านลู
4
2698 ช.สวาท  สุระวัง
อ้าย
จันทร์
บ้านลู
5
2703 ช.หย่วน  กันทะวงศ์
ตั๋น
ป้อ
บ้านเสด็จ
6
2705 ช.อินสอน   สุวรรณ์
บุญช่วย
หมูแก้ว
บ้านลู
7
2709 ช.นิคม  อุทธาเครือ
แว่น
ศรีรัตน์
บ้านเสด็จ
8
2711ช.ชรัมภ์  ลืมนัด
ก้ำ
แสงหล้า
ปงกา
9
2715 ช. สมเกียรติ  ยอดอินต๊ะ
น้อย
ชั่ง
ปงกา
10
2739 ช.ปี่  วงศ์มา
วรรณ์
เล็ว
บ้านเสด็จ
11
2752 ช.จักรวาล  มูลหล่อ
สมบูรณ์  
อำไพ
ปงกา
12
2753 ช.นิกร  ตันกอง
คล้าย
ทองดี
ปงกา
13
2755 ช.อุดร  ราชชัยยา
ศรีวรรณ 
แหวน
บ้านเสด็จ
14
2758 ช.ชาติ  สิงห์แก้วเครือ
ทูล
แก้ว
บ้านเสด็จ
15
2760 ช. ประยูร  หมูเครือ
สุทัศน์
หมูแก้ว
บ้านร้อง
16
2761 ช.คำ  กันทะวัง
มูล
เป็ง
บ้านเหล่า
17
2767 ช.สมบูรณ์  จันทร์สืบ
ปัญญา
แว่น
ปงกา
18
2768 ช.ฐิตินันท์  สุกรณ์
สมพร
ดา
ปงกา
19
2787 ช. อดุลย์  ชอขอด
สม
เบาะ
ปงกา
อยู่ชียงใหม่
20
2884ช.พงสกร  ฟองทา
แก้ว
แสงลา
บ้านร้อง
21
2745 ญ.ทองดี  ไกรมาก
สาย
คำ
บ้านร้อง
22
2771 ญ.ลีลาพร  แก้วหล้า
จำนอง
ผัด
ปงกา
23
2772 ญ.คนึง  ปัญญาทา
คำมูล
ปราณี
บ้านเสด็จ
24
2773 ญ.นพาพร   ต๊ะพันธ์
ส่ง
ศรีนวล
บ้านลู
25
2774 ญ.ศรีพันธ์  ต๊ะพันธ์
มี
ชื่น
บ้านลู
26
2775 ญ. ชลธิชา  ดุกล้า
สิทธิ์
จุ่ม
บ้านเหล่า
27
2776 ญ.กัญญา  ตาคำ
อินจันทร์
สุข
บ้านเหล่า
28
2777ญ. สมพร  นามแปง
ด้วง
ศรีนวล
ปงกา
29
2778 ญ. แวว หน่อเครือคำ
วิน
ยอด
ปงกา
30
2779ญ.ทัศนาพร  ลืมนัด
บุญทา
เปี่ยม
ปงกา
31
2780 ญ.ปานทิพย์  สุระวัง
คำมา
บุญปั๋น
บ้านลู
32
2782 ญ. อพินยา   จิน๊ะหล้า
สมบูรณ์  
จันทร์คำ
บ้านร้อง
33
2783 ญ.นิตยา  ต๊ะพันธ์
มา
ทองอินทร์
ปงกา
34
2790 ญ.สุภกานต์  แสงคำ
สุเทพ
เสาร์แก้ว
บ้านลู