ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2532
1
2621ช.เฉลียว   ฟูใจ
นวล
เขียน
บ้านร้อง
2
2655ช.อรุณศักดิ์  สุวรรณสม
เล็ก
คำมวล
บ้านลู
3
2699 ช.อภิชาติ   สุระวัง
ขจร
ทองบาล
บ้านลู
4
2701 ช.รถ  ลืมนัด
บุญทา
เปี่ยน
บ้านเสด็จ
บ้านทุ่ง
5
2702 ชปิยะพงษ์   เสียสี
วิรัตน์
ดา
ปงกา
6
2714 ช.สมหมาย   สังฆกรณ์
บัตร
หมู
ปงกา
7
2716 ช.ดอน   ตื้อเครือ
คำอ้าย
อนงค์
บ้านร้อง
8
2717 ช. สงกรานต์   อินพิรุด
คำอ้าย
ขาว
บ้านร้อง
9
2791 ช.ต่อศักดิ์ มีณฑวิรุจน์
ชัยวัฒน์
ศรีนวล
บ้านเสด็จ
10
2678 ญ. คัชริน  ปวนบุญนำ
รัตน์
เนียน
บ้านเสด็จ
11
2687 ญ. ฟอง  กันทะวัง
ทาน
จันทร์
บ้านเสด็จ
12
2722 ญ. ศรีวุ่น   ศรีเครือ
ซุม
ชั่ง
ปงกา
13
2723 ญ. สุมิตรา  ต๊ะพันธ์
คำ
เรือนคำ
บ้านลู
14
2725 ญ. ศิริลักษณ์   สิทธิจีน
สาย
เหรียญ
ปงกา
15
2726 ญ. วันดา   กล้าจริง
ป้อ
จันทร์
บ้านเหล่า
16
2727 ญ. มาลี  แก้วอินตา
ต้น
ไข
ปงกา
17
2730 ญ. ปราณี  วังก๋าใจ
คำ
ติ๊บ
บ้านเสด็จ
18
2733 ญ. สุจิรา   ทิพันธ์
เนตร 
ก๋าย
ปงกา
19
2736 ญ. พิมพกา  วางวงศ์
พัฒ
ปั๋นคำ
บ้านร้อง
20
2537 ญ.ศิริกุล  เอกรัตน์
สุนทร
ดี
บ้านร้อง
21
2538 ญ. สายพิน  สายตรี
สุบิน
หล้า
ปงกา
22
2742 ญ. อมรณ์  ปวนบุญนำ
รัตน์
เนียน
บ้านเสด็จ
23
2781ญ. นารีรัตน์   สมจิตร
ศรีเมือง
ทราย
ปงกา
24
2572 ช. ทองสุข  หลีแก้วเครือ
แอ๊ด
ศรีนวล
บ้านลู
25
2649 ช. เพลิง  ดุกล้า
สิทธิ์ 
ชุ่ม
บ้านเหล่า
26
2660 ช. อดุลย์ อุทธาเครือ
บุญมา
เขียว
ปงกา
27
2696 ช.พร  ปัญญา
สาย
ผัด
บ้านเสด็จ
28
2700 ช. อุเทน  ทองยะ
หวัน
บัวผัด
บ้านลู
29
2704 ช. ชัย  แก้วปราณี
สมศักดิ์
คำไสย
บ้านลู
30
2707 ช.สมบูรณ์  ปัญญายืน
ส่ง
ฟองจันทร์
ปงกา
31
2708 ช. อุดม  ทิพันธ์
ใจ
นวล
ปงกา
32
2710 ช. สัมพันธ์  เตชะ
หมื่น
วิมล
ปงกา
33
2712 ช. สมคิด  คำตุ้ยเครือ
วงศ์
หล้า
ปงกา
34
2713 ช.สมบูรณ์  หลีแก้วเครือ
ผัด
หมาย
ปงกา
35
2718 ช. เท็น  กันทะวัง
เนตร 
กัลยา
ปงกา
36
2719 ช.นพดล  ทิพย์อุด
หมาย
เหมย
บ้านร้อง
37
2668 ญ. สายฝน  ทิพันธ์
จันทร์
จ๋อย
ปงกา
38
2675ญ. คำมวล  อินตา 
อินจันทร์
บุญสม
บ้านเหล่า
39
2720 ญ. กัลยา  กันทะวัง
ศรีมา
หมู
ปงกา
40
2724 ญ. ยุพิน  ลัวะตื้น
ขี้หมา
คำน้อย
บ้านร้อง
41
2728 ญ.สุกัญญา  ปาพันธ์
สุรินทร์ 
แสงจันทร์
บ้านเสด็จ
42
2729 ญ. วันทนา  ต๊ะพันธ์
ประสิทธิ์
เนตร
บ้านลู
43
2731 ญ. สาคร  แสนคำ
บุญสม
มา
ปงกา
44
2734 ญ. อุไรวรรณ  สุสมวงศ์
นิด
คำแปง
ปงกา
45
2735 ญ. ปรานี  สีใจเปี้ย
ธรรม
พิน
ปงกา
46
2732 ญ. จันทร์ติ๊บ  กันทะวัง
เต็ม
ไหม
บ้านเหล่า