ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2531
1
2644 ช.เสกสรร    เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงกา
2
2646 ช.นิกร     การะบุญ
ดี
พร
ปงกา
3
2648 ช.บุญทัน       ลือชัย
แผง
ด้วง
บ้านเหล่า
4
2652 ช. วีระ     จันทร์สืบ
ปัญญา
แว่น
ปงกา
5
2653 ช. บุญทอง    ทิพันธ์
จันทร์ติ๊บ
คำมวล
ปงกา
6
2658 ช.อมวัฒ    เจอทิ
ผัด
แดง
บ้านเหล่า
7
2665ช. สมเกียจ    แก้วพเยาว์
ศรีบุตร
น้อย
ปงกา
8
2938 ช.วัชรพงษ์      จิโน
ดุสิต
ศรีจันทร์
เสด็จ
9
2596 ญ.รัชนีพร   คำปินใจ
ชุม
น้อย
ปงกา
10
2612 ญ.ศิริพร   ฟูใจ
น้อย
ฟองคำ
บ้านลู
11
2671 ญ.สาคร  ลืมนัด
บุญทา
เปี่ยน
ปงกา
12
2673 ญ.สุพิจ   สรีใจเปี้ย
เทียน
ฟองจันทร์
บ้านเหล่า
13
2676 ญ. รัฐิกาล    อินพิรุด
จู
ตุ่นแก้ว
บ้านร้อง
14
2677 ญ. อรทัย  โพธิสุข
นวล
ทองเพียร
ปงกา
15
2681 ญ. สุพรรณีย์  สุกรณ์
สมพร
ดา
ปงกา
16
2683 ญ.บุฑริกา   ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
บ้านเสด็จ
17
2685 ญ.กิตติพร  ปินตาเครือ
สุ่ม
น้อย
บ้านลู
18
2688 ญ.พัชรินทร์  บุญเรือง
ทิ
ทับ
ปงกา
19
2692 ญ.อำพร  วิวัยชัย
ต้อย
หมู
บ้านเสด็จ
20
2693 ญ.นภาพร  ทิพราชา
นิพนธ์
คำน้อย
บ้านเสด็จ
21
2544 ช.เดช   คุณป๊อก
โป๋
ผง
ปงกา
22
2567 ช.พจน์   ต๊ะพันธ์
แสน
น้อย
บ้านลู
23
2617 ช.บุญยืน   จันทร์สืบ
มา
คำ
บ้านเสด็จ
24
2629 ช. สุวิทย์  หน่อเครือคำ
วิน
ยอด
ปงกา
25
2632 ช.สมทิตย์  พุทธไทสง
อุเทน
นวล
บ้านลู
26
2645 ช.มั้น   กันทะวัง
ศรีไล
ปั๋น
ปงกา
27
2647 ช.สุบิล  กล้าจริง
ป้อ
จันทร์
ปงกา
28
2650 ช.สมบัติ  ชอขอด
ฟู
ปุ๊ด
บ้านเหล่า
29
2657 ช.วสันต์  ปาพันธ์
คำปัน
พินิจ
บ้านเสด็จ
30
2659  ช.จิรพล   คำสืบ
น้อย
ก้ำ
บ้านเสด็จ
31
2664 ช.พอน   ก๋องคำ
จู
สุข
บ้านร้อง
32
2611 ญ.ลออ  เตชะ
ทอง
จื่น
บ้านเสด็จ
33
2670 ญ. คำมา  กันทะวัง
เต็ม
ไหม
บ้านเสด็จ
34
2672 ญ.นันท์   ต๊ะพันธ์
มา
ทองอินทร์
ปงกา
35
2674 ญ.ขันคำ  อุทธาเครือ
เหรียญ
วัลภา
บ้านเหล่า
36
2680 ญ. อังคนา  อุทธาเครือ
ปัน
ยศ
ปงกา
37
2682 ญ.ศรีคำ   ต๊ะพันธ์
มี
ชื่น
บ้านลู
38
2684 ญ.วาสนา  เจอทิ
ผัด
แดง
บ้านเหล่า
39
2686 ญ.เครือวรรณ จันทร์สืบ
สุ่ม
น้อย
บ้านเสด็จ
40
2689 ญ. พิกุล   พิไชยวัง
บุญหลัน
ลม
บ้านเสด็จ
41
2691ญ. หทัยทิพย์  ไผ่โสภา
ไสว
บุญมาก
บ้านเสด็จ
42
2746 ญ.รุ่งรวี  มิสกิจ
ประนพ
จุไรรัตน์
บ้านเหล่า
43
2839 ญ. ปัน  กันทะวงศ์
ตั๋น
ป้อ
บ้านเสด็จ