ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2530
1
2546 ช. อารูณธ์   จันทร์สืบ
สุ่ม
น้อย
เสด็จ
2
2569 ช.ยงยุทธ   ลิ้มทวีวัฒน์
ทัศนีย์
รัชนีพร
บ้านเสด็จ
3
2576 ช. มนูญ      วังกาใจ
ไข่
ก๋วน
บ้านเสด็จ
4
2624 ช.ศรีจันทร์   ปาพันธ์
แก้ว
จันทร์
บ้านเสด็จ
5
2625 ช.นิพล   วางวงค์
พัฒ
ปั๋นคำ
ลูเหนือ
6
2626 ช.ศรีรัตน์      คำเครือ
สุข
ตุ่น
เสด็จ
7
2627 ช.อินศร    อินต๊ะเสน
คำตั๋น
ศรีคำ
ปงกา
8
2630 ช.ยม       ใจมาบุตร
หวัน
หม้อน
บ้านลู
9
2628 ช.จิรวัฒน์    สมจิตร
ศรีเมือง
ทองทราย
ปงกา
10
3634 ช.อุดม   คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
เมียะ
ปงกา
11
2564ญ.รำดวน   ปัญญาทา
ตุ๋ย
ป้อ
บ้านเหล่า
12
2589 ญ. นภา      ต๊ะพันธ์
ขาว
ปั๋น
เสด็จ
13
2590 ญ.บัวเขียว  หลีแก้วเครือ
ผัด
หมาย
ปงกา
14
2591 ญ.จันทร์ทอง    เชียงพันธ์
บุตร
คุ่ย
ปงกา
15
2593 ญ.นลินี     ปินตาเครือ
อู๊ด
ผ่าน
บ้านลู
16
2594 ญ.พรรณี   สุวรรณสม
เล็ก
คำมวล
เสด็จ
17
2595 ญ.เสาร์แก้ว    ตันกอง
หลง
เพ็ญ
ปงกา
18
2597 ญ.จันทร์ติ๊บ    กันทะวัง
หลาน
ทองเรือน
บ้านเหล่า
19
2598 ญ.กาบจันทร์   วังกาใจ
แก้วมูล
จันทร์
เสด็จ
20
2599 ญ.สมพร    คำปิงยศ
เซ็ง
วิน
บ้านร้อง
21
2600 ญ.แสงเดือน พรหมละ
ดี
แก้ว
ปงกา
ตามทะเบียน
22
2601 ญ. เสาวณี      บุญทวี
ถนอม
ปี๋
เสด็จ
23
2748 ญ.ดวงนภา  คำจันทร์ต๊ะ
ไข่
หน่ำ
บ้านเหล่า
24
2631 ช.นิวัติ     เสนาแปง
เครือ
กิ้ม
ปงกา
25
2488 ช.น้อย      ฟูใจ
ติ๊บ
บัวตา
บ้านลู
26
2587 ช.สองเมือง     คำเปล
ดา
บัวซอน
บ้านลู
27
2616ช.สมศักดิ์     จันทร์สืบ
บุตร
ปั๋น
เสด็จ
28
2618 ช.บุญแทน   โม่งบุตร
เหมย
ใหล
บ้านลู
29
2619 ช. เดี่ยว    อุทธาเครือ
แว่น
ศรีรัตน์
ปงกา
30
2620 ช.ศฤงคาร     สมจิตร
ศรีมา
เป็ง
ปงกา
31
2622 ช. เพลิง      ฟองทา
สุพล
ฟอง
ปงกา
32
2623 ช. สมบูรณ์    จันทร์สืบ
ปั๋น
ต่อมแก้ว
ปงกา
ชื่อบิดามารดาตามทะเบียน
33
2633 ช.อดูลย์       ธาตุรักษ์
พร
ติ๋ม
เสด็จ
34
2786 ญ. พนา      แซ่โค้ว
ทุย
แป้น
ปงกา
35
2537 ญ. ยุพิน      บุญช่วย
ผัด
กาบ
บ้านลู
36
2582 ญ.สุเพียร     แก้วอินตา
ต้น
ไข
บ้านเหล่า
37
2586 ญ.ทองใบ   กล้าจริง
ป้อ
คำแปง
บ้านเหล่า
38
2602 ญ.สังวาน   กันทะตั๋น
เหมียด
เวียน
เสด็จ
39
2603 ญ.  มุกดา     สุระวัง
ตุ่น
น้อย
บ้านลู
40
2604 ญ. กัลยา   ตาสาย
จันทร์ทิพย์
มา
เสด็จ
41
2605 ญ. มะณีย์      ศรีเครือ
ซุม
ชั่ง
ปงกา
42
2606 ญ.สุรีญา    ต๊ะพันธ์
น้อย
หมุก
เสด็จ
43
2607 ญ. สมจิตร    ลวัะตื้น
ซุ้ย
ปุ๋ย
บ้านลู
44
2608 ญ.สุปราณี  สุสมวงค์
นิด
คำแปง
ปงกา
45
2610 ญ.วาสนา  ช่อดอกรัก
สมศักดิ์
นวล
บ้านลู
46
2614 ญ.สุนันท์   คำจันทร์ต๊ะ
ไข่
ปั๋น
บ้านเหล่า
47
2615 ญ.ศรีแพร  กันทะวัง
เสาร์แก้ว
ตุ่น
ปงกา