ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2529
1
2400 ช.พร      ต๊ะพันธ์
เมือง
เพย
เสด็จ
2
2543 ช. อุภัยวิทย์     ไผ่โสภา
ไสว
บุญมาศ
เสด็จ
3
2548 ช.บุญสม    ฟองทา
แก้ว
ผัด
เสด็จ
4
2550 ช. ชูเกียรติ   สายเครือแปง
แก้ว
เพ็ญ
บ้านเหล่า
5
2551ช. ประพันธ์   อุทธาเครือ
เหรียญ
วัลภา
เสด็จ
6
2552 ช. สายันต์   คำจันทร์ต๊ะ
เป็ง
เขียว
ปงกา
7
2554 ช. วีรวัฒน์      คำสืบ
น้อย
ก๊ำ
เสด็จ
8
2555 ช. เสาร์แก้ว    พรหมฟัง
เต็ม
มอย
เสด็จ
9
2566 ช.ผัด     ใจมาบุตร
บุญปั๋น
แปง
บ้านลู
10
2571 ช.ชัยพร    เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงกา
11
2574 ช. เกียรติศักดิ์    ภู่ระหงษ์
สมชาย
หมาย
เสด็จ
12
2577 ช. ศรีจันทร์    ป๊อกเครือ
เหมย
บัวแก้ว
บ้านร้อง
13
2750 ช. บุญเทียม   ปาเครือ
โน
ใหม
เสด็จ
14
2499 ญ. สรินา    รูปเหมาะ
บุญเลิศ
ลำดวน
เสด็จ
15
2508 ญ. พัฒ     กันทะวัง
ทาน
จันทร์
ปงกา
16
2516 ญ.แสง     กันทะวัง
ศรีอุ๊ด
ศูนย์
ปงกา
*****
17
2557 ญ. สุดารัตน์   พรมใจ
มงคล
บุญ
บ้านลู
18
2559 ญ.เยาวลักษณ์  ระวังษี
ชุ่ม
น้อย
บ้านร้อง
19
2558 ญ. บัวอูน     แต่งตั้ง
รัตน์
คำ
บ้านลู
20
2560 ญ. จรรยา   ใจมาบุตร
บุญปั๋น
แปง
เสด็จ
21
2561 ญ. จีราวรรณ    คำสืบ
หมู
ใหล่
บ้านลู
*****
22
2562  ญ. สมหวัง    วังก๋าใจ
ศรีมา
เสาร์แก้ว
ปงกา
23
2563 ญ.เทพิน      บุญเรือง
ทิ
ทับ
ปงกา
24
2565 ญ.ยุพิน    กันทะวัง
ศรีมา
หนู
ปงกา
25
2579 ญ.อานงค์   ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
เสด็จ
26
2581 ญ.น้อย   ปินตาเครือ
ศรีจันทร์
ตุ๊ด
บ้านลู
27
2393 ช.บาล        สุวิไล
คำน้อย
แห
บ้านลู
28
2471 ช. อำนันท์   อุทธาเครือ
จู
จันทร์
บ้านเหล่า
29
2474 ช.ตุ๋ย      ยอดอินต๊ะ
เผ่
ยวง
ปงกา
30
2483 ช.ปรีชา     อุ่นแก้ว
ตัน
ปี่
บ้านลู
31
2484 ช. กิ่งแก้ว     ทองยะ
รุ่งโรจน์
เครือ
เสด็จ
32
2485 ช. ธวัช      พิชัยวัง
ตุ้ม
ตุ๊ด
เสด็จ
33
2524 ช. ศรียุตร    เสนาแปง
วรรณ
ผง
ปงกา
34
2525 ช. เปี๊ยก    ใจมาบุตร
คำมูล
สุข
บ้านลู
*****
35
2527 ช.สุพัส    คำปิงยศ
ป้าน
ใหม
บ้านร้อง
อบต.  บ้านเสด็จ
36
2528 ช. สว่าง     ขันเงิน
ลบ
ฟองจันทร์
เสด็จ
37
2445 ญ. แก้ว    จันทร์สืบ
มา
คำ
เสด็จ
38
2492 ญ.สมจิตร   คำเครือ
สุข
ตุ่น
เสด็จ
39
2529 ญ.คำแปง   ยอดอินต๊ะ
วงศ์
ย้น
ปงกา
40
2509 ญ. สายพิน  ปะละมะ
เลย
หวัน
ปงกา
41
2530 ญ. จันทร์ดี  วงค์ชุม
มี
แห
เสด็จ
42
2531 ญ.นเรศ   สุระวัง    
ดี
สายันต์
บ้านลู
43
2533 ญ.นิตยา   ต๊ะพันธ์
ทัศน์
นุช
ปงกา
44
2534 ญ.ชนิดา   ตรีเพชร
ทวีชัย
น้อย
เสด็จ
45
2535 ญ.อรพิน    อุทธาเครือ
ซาว
คำปัน
เสด็จ
46
2536 ญ.นาย   คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
เมียะ
ปงกา
47
2538 ญ.อนงค์       ฟูใจ
วรรณ
ดี
เสด็จ
48
2539 ญ. เพชร      ตาคำ
อินจันทร์
สุข
เสด็จ
49
2541 ญ. ลำดวง     อินตา
อินจันทร์
บุญสม
บ้านเหล่า
50
2580 ญ. อรุญศรี  กันทะวัง
มูล
เป็ง
บ้านเหล่า
51
2751 ญ. ศรีวรรณ   พรหมละ
ผัด
เสาร์แก้ว
เสด็จ
52
2585 ญ. นก      เชียงหลี
ชิน
ศรีมา
บ้านลู
*****
53
2523 ช. บัณฑิต     โพธิสุข
นวล
สมเพียร
ปงกา
ทำงานโทรศัพท์ที่ กทม.