ทำเนียบศิษย์เก่า

 

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2528
1
2328 ช. คำหล้า      กันทะวัง
ขาว
ฟอง
เสด็จ
2
2338 ช. เที่ยง      ชอขอด
ฟู
บัตร
บ้านเหล่า
ทหาร กทม.
3
2361 ช. วรวิทย์    อุทธาเครือ
จันทร์
ผัด
ปงกา
4
2386 ช.สมบูรณ์  สิงห์แก้วเครือ
คำอ้าย
ป้อ
เสด็จ
5
2514 ช.เสาร์คำ    ใจมาบุตร
แผง
คำมี
ปงกา
6
2640 ช.ชัยยง     คงชัย
กาซ
อำนวย
อ. ปาย
อาศัยวัดเสด็จ
7
2379 ญ. แวว      ใจดื่ม
ก๋วน
คำ
เสด็จ
8
2460 ญ.ศรีจันทร์  ยอดอินต๊ะ
ทอน
เสาร์
ปงกา
9
2461 ญ. แสงหล้า   ศรีเครือ
คำอ้าย
จันทร์
ปงกา
10
2463 ญ. เสาร์แก้ว  กันทะวัง
มูล
เป็ง
บ้านเหล่า
11
2491 ญ.กันธิมา  พิชัยวงค์
มูล
ก๋าย
บ้านลูเหนือ
12
2494 ญ. สังวรณ์     ต๊ะพันธ์
ขาว
ปั๋น
บ้านร้อง
13
2504 ญ. สุภัส      ลือชัย
แผง
ด้วง
บ้านเหล่า
14
2505 ญ.อานุกร   ปินตาเครือ
ศรีมูล
จื่น
บ้านลู
15
2506 ญ. เพ็ญจันทร์   วังกาใจ
ไข่
ก๋วน
เสด็จ
16
2507 ญ. นงลักษณ์  กันทะวัง
แก้ว
ตา
เสด็จ
17
2512 ญ.พิศ      ก๋องคำ
จู
สุข
บ้านร้อง
18
2515ญ. กนกวรรณ  หอมเทศ
บุญช่วย
บุญ
ปงกา
19
2519 ช.ประหยัด    จันทร์สืบ
วรรณ์
ต้อย
เสด็จ
20
2410 ช. จำรันธ์     แก้วอินถา
ตัน
ใข
เสด็จ
21
2414 ช. แสวง       ตาคำ
ศรีวรรณ
เหนียม
เสด็จ
22
2470 ช.บุญเทียม    กันทะวัง
เสาร์แก้ว
ตุ่น
เสด็จ
23
2473 ช.เมฆ      ทิพันธ์
จันทร์
จ๋อย
เสด็จ
24
2479 ช.ศรีรัตน์      ทิพันธ์
จ๋อย
ปุ๋ย
ปงกา
25
2481 ช. วิชัย      อินพิรุด
หนิด
คำมูล
บ้านร้อง
26
2482 ช. บุญยง    สุระวัง
ใหญ่
คำอุ้ม
บ้านลู
27
2489 ช.บูรณ์     ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
บ้านร้อง
28
2639 ช. ภากร    สิงห์แก้ววงค์
น้อย
บัวเขียว
เสด็จ
29
2789 ช. สมคิด  หมูแก้วเครือ
เจริญ
ประคอง
เสด็จ
30
2421 ญ. สมทรัพย์    ฟูใจ
นวล
เขียน
บ้านร้อง
31
2423 ญ. คำศุกร์  ปาพันธ์
แก้ว
จันทร์
เสด็จ
32
2441 ญ.พิณทิพย์  อุ่นจันทร์ตา
จันทร์
จื่น
เสด็จ
33
2447 ญ.ก๋วน     จันทร์สืบ
สุ่ม
น้อย
เสด็จ
34
2451 ญ. ภัฒ    ต๊ะเครือ
หลัน
ปัน
บ้านลู
35
2455 ญ.สายรุ้ง   เชียงพันธ์
บุตร
คุ่ย
ปงกา
36
2501 ญ. ดาว     วิวันชัย
ต้อย
หมู
เสด็จ
*****
37
2502 ญ. ทองเจือ   หมูแก้วเครือ
สอน
นวล
ปงกา
ทำงานอบต. เสด็จ
38
2503 ญ. สังวาล   วางวงค์
แง่ม
สุ่ม
บ้านร้อง
39
2641 ญ.จันจิรา   ปัญญายืน
สม
จันทร์ตา
เสด็จ
40
2382 ช. ทะวัตร์      ตันกอง
หลง
เพ็ญ
เสด็จ
41
2404 ช. สนธยา   อุทธาเครือ
หมื่น
แก้ว
ปงกา
42
2405 ช.นิคม     ทิพันธ์
ใจ
นวล
ปงกา
43
2406 ช. ศรีไพร    หลีแก้วเครือ
แอ๊ด
นวล
บ้านลู
44
2411 ช. บุญเรือง  ยอดอินต๊ะ
แต๋ม
แก้ว
ปงกา
45
2417 ช.นคร       สมจิตร
ศรีมา
เป็ง
ปงกา
46
2472 ช. สมบุญ      ปัญญา
ฉาย
ผัด
เสด็จ
47
2476 ช. นิรัญ      วังกาใจ
คำ
ติ๊บ
เสด็จ
48
2477 ช.ศรีวรรณ    อุทธาเครือ
แว้น
ศรีรัตน์
ปงกา
49
2422 ญ. ผ่องศรี     ทรายมูล
ก๊ำ
ฟอง
บ้านลู
50
2425 ญ. วิลัย      สุระวัง
คำมา
ปั๋น
เสด็จ
51
2427 ญ. ศรีจันทร์    หลีแก้วเครือ
ผัด
หมาย
ปงกา
52
2450 ญ. มาลัย    ศรีเครือ
ซุม
ชั่ง
ปงกา
53
2452 ญ. สมบูรณ์   กันทะวัง
ขาว
ฟองแก้ว
ปงกา
54
2490 ญ. อุทัย     พิไชยวัง
บุญหลัน
บัวลม
เสด็จ
*****
55
2493 ญ. พิศมัย    อุทธาเครือ
บุญมา
สมพร
ปงกา
56
2496 ญ. พิน     วันชัย
ศรีวรรณ
ฟองแก้ว
เสด็จ
57
2498 ญ.จิระลัน   หลีแก้วเครือ
อินปั๋น
แสงจันทร์
ปงกา
58
2243 ช. จิรศักดิ์    สุระวัง
คำมา
บุญปั๋น
บ้านลู
59
2226 ญ. เดือนรุ่ง    แดขุนทศ
ฟอง
สุนีย์
ปงกา
ชื่อบิดามารดาไม่แน่ใจ
*****
60
2347 ญ.จารุณี  หลีแก้วเครือ
อินปั๋น
แสงจันทร์
ปงกา
61
2402 ช.พิทยา   จันทร์สืบ
ปั๋น
ต่อมแก้ว
บ้านเสด็จ