ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2527
1
2513 ช.สุพจน์    ก๋องคำ
จู
สุข
ลูเหนือ
2
2363 ช. บุญธรรม  รักษ์วงศ์
จุ้ม
ปวน
ปงกา
3
2391 ช. สุข     ปัญญายืน
มูล
อวน
เสด็จ
4
2392 ช.  นัด   แก้วปราณี
สมศักดิ์
คำใส
เสด็จ
5
2394 ช. เจริญ    ปัญญา
ฉาย
ผัด
เสด็จ
6
2408 ช. สมเกียรติ   อินพิรุด
จู
ตุ่นแก้ว
บ้านร้อง
7
2413 ช. นเรศ    วงศ์ษา
นัด
เฮือน
ปงกา
8
2415 ช.  พรรษา    ธาตุรักษ์
ปัน
คำ
เสด็จ
*****
9
2418 ช. เทวา   ปินตาเครือ
อู๊ด
สุ่ม
บ้านลู
ตำรวจ 
10
2520 ช. รันยา   ปัญญายืน
หม่อง
ฟองจันทร์
บ้านลู
11
2635 ช. บุญเสียง   ฝั้นเบ้า
หนู
ชุ่ม
บ้านร้อง
12
2643 ช. กำจร     ปันจันทร์
จี๋
เกี๋ยง
เสด็จ
13
2348 ญ.วอน   ยอดอินต๊ะ
เผ่
ยวง
ปงกา
14
2429 ญ. อรุณี    คำสืบ
น้อย
ก้ำ
เสด็จ
15
2431 ญ. ภาภรณ์  สุระวัง
เครือ
ป้อ
เสด็จ
16
2432 ญ. จิระพร    ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
เสด็จ
17
2442 ญ. ศรีวรรณ  จันทร์สืบ
ปั๋น
ต่อมแก้ว
เสด็จ
18
2444 ญ.  ยุพิน   ใจมาบุตร
คำมูล
สุข
เสด็จ
19
2456 ญ. ขวัญดาว  หมูแก้วเครือ
เรือน
สุ่ม
เสด็จ
20
2457 ญ. วงวาลย์   ป๊อกเครือ
เหมย
บัวแก้ว
เสด็จ
21
2458 ญ.สมหวัง วงศ์แก้ว
หมาย
ผง
บ้านร้อง
22
2459 ญ.สุพรรณี  สมจิตร
เมือง
ทราย
เสด็จ
23
2462 ญจันทร์จิรา สุระวัง
ตุ่น
น้อย
เสด็จ
24
2167 ช. สมชาย    คุณป๊อก
ปั๋น
มูล
บ้านร้อง
25
2318 ช. ทัศน์      ลือชัย
แผง
ด้วง
บ้านเหล่า
26
2396 ช. นพ    ใจมาบุตร
หวัน
หม้อน
บ้านลู
ทหาร
27
2398 ช.เอ็ก     พิชัยวงค์
มูล
ก๋าย
บ้านร้อง
*****
28
2399 ช.กมล   ปินตาเครือ
น้อย
เครือ
บ้านลู
ทำงานโรงปุ๋ ย  กทม.
29
2401 ช. ศรีรัตน์    คำปิงยศ
ป้าน
ใหม
บ้านร้อง
30
2403 ช. ไสว     ธุระ
ปี่
ตุ้ม
เสด็จ
31
2747 ช. จำรัส    อุทธาเครือ
นิ้ว
เอ้ย
เสด็จ
32
2303 ญ.น้อย   จันทร์สืบ
มา
คำ
เสด็จ
33
2349 ญ.ศรีนา   สิงห์แก้ววงค์
เปลี่ยน
นอง
ปงกา
34
2380 ญ. เหลียว    ทิพันธ์
จันทร์
จ๋อย
ปงกา
*****
35
2428 ญ.พิกุล     พรมใจ
มงคล
บุญ
บ้านลู
เลขา นายอำเภอเมืองลำปาง
36
2433 ญ. ศรีจันทร์   ต๊ะพันธ์
มี
โด้
บ้านลู
37
2434 ญ. สมจิตร    ฟองทา
แก้ว
ผัด
เสด็จ
38
2435 ญ. มาลี    กันทะวัง
สุข
จุ่ม
ปงกา
39
2395 ช.ชัชวาลย์   อำนวยพร
สนั่น
ผัด
บ้านเสด็จ
40
2408 ช.วัชรี    คำปินใจ
ซุม
น้อย
ปงกา
41
ช.  นิคม              ฟูพันธ์
บาล
ปุ้ม  
เสด็จ
42
2436 ญ. ยุพิน     ลวัะตื้น
ซุ้ย
ปุ๋ย
บ้านลู
43
2438 ญ. สมคิด    ขันเงิน
ลพ
ฟองจันทร์
เสด็จ
44
2439 ญ.อาวรณ์     ต๊ะพันธ์
มูล
รี
บ้านลู
45
2440 ญ.ทองดี     ลวัะตื้น
ขี้หมา
คำน้อย
บ้านลู
46
2446 ญ. นวลจันทร์   ระวังศรี
ชุ่ม
น้อย
บ้านร้อง
47
2448 ญ.น้อง    ปินตาเครือ
นัน
จู
บ้านลู
48
2522 ญ.เรณู    การะบุญ
ดี
พร
ปงกา
49
2744 ญ. คำศุกร์   ศรีเครือ
สม
จันทร์ดี
เสด็จ
อยู่ กทม.
50
2238 ช. มงคล      ตาคำ
ศรีวรรณ์ 
เหนี่ยม
เสด็จ
51
2239 ช.คำปัน    หมูเครือ
เหลา
จันทร์
บ้านร้อง
52
2242 ช.วินัย   ปัญญายืน
มูล
จันทร์ติ๊บ
เสด็จ
53
2245 ช.สมบูรณ์    อุทธาเครือ
มา
เขียว
เสด็จ
54
2247 ช. ชาติ     สุระวัง
หมื่น
นวล
เสด็จ
55
2250 ช. คำหล้า   บุญช่วย
ผัด
กาบ
บ้านลู
56
2272 ช. ศรี      คำเครือ
อ้วน
ป้อ
เสด็จ
57
2334 ช. ศรีวรรณ       ฟูใจ
นวล
เขียน
บ้านร้อง
58
2336 ช.ศรีพันธ์      ยกไว้
นวล
คำ
ปงกา
59
2384 ช ข่าย     กันทะวัง
ศรีไล
ปั๋น
ปงกา
60
2385 ช.ทวี     อินทะเสน
ปั๋น
เป็ง
เสด็จ
61
2387 ช. จำลอง    คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
62
2389 ช. สมบูรณ์    ฟูใจ
วรรณ์
ดี
บ้านร้อง
63
2390 ช. ประสงค์    ตาพันธ์
ประเสิฐ
บุตร
เสด็จ
*****
64
2468 ช. ถนอม    โพธิสุข
นวล
สมเพียร
ปงกา
หมออนามัย ต.บ้านเสด็จ
65
2486 ช. พันธ์พงษ์   เชียงหลี
หมู
มา
บ้านลู
66
2149 ญ.บุญธรรม บุญช่วย
ผัด
กาบ
บ้านลู
67
2255 ญ. นงค์    ใจมาบุตร
หวัน
หม้อน
บ้านลู
68
2377 ญ. ฟองจันทร์     ฟูใจ
ติ๊บ
บัวต๋า
บ้านร้อง
69
2353 ญ. สมควร    จันทร์สืบ
บุญ
ปั๋น
เสด็จ
70
2370 ญ. ศรีอบ     แก้วฟู
เต็ม
ดี
ปงกา
71
2419 ญ.ศรีจันทร์   เป็กเตปิน
แก้ว
หมุก
เสด็จ
72
2420 ญ. เทียม    สุนันท์
บุญมี
ลอย
บ้านร้อง
73
2424 ญ. ยุพิน   วังกาใจ
แก้วมูล
จันทร์
เสด็จ
74
2426 ญ. ดวง     กันทะวัง
ปั๋นแก้ว
ปั๋น
เสด็จ
75
2324 ญ. คำ     จันทร์สืบ
เสริม
นวล
เสด็จ
76
2329 ช.ทวี     ชอขอด
สม
เมือง
เสด็จ
77
2381ช.เกษม      ทิพันธ์
ยืน
น้อย
ปงกา
78
2312 ช.คำปัน     ปาพันธ์
โมะ
น้อย
ปงกา