ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2526
1
2291ช. กวิน   ยอดอินต๊ะ
พอน
เสา
เสด็จ
2
2335 ช. อำนวย   ปัญญาทา 
ตุ้ม
ป้อ
เสด็จ
3
2249 ช.เอนก    บุญทวี
หงษ์
ป้อ
ปงกา
4
2266 ญ.ดวงพร   ทาเครือ
หมั้ว
ปั๋น
เสด็จ
5
2261 ญ.มาลี    ทองยะ
บุญทอง
เครือ
เสด็จ
6
2253 ช. เสาร์แก้ว  อุทธาเครือ
หมื่น
แก้ว
ปงกา
7
2317 ช. สมชาติ    อินพิรุด
จู
อุ่นแก้ว
ลูเหนือ
8
2219 ช. สง่า    พิชัยวงค์
มูล
ก๋าย
ลูเหนือ
9
2280 ช. สมพงษ์   ปัญญาส่อง
แก้วมูล
แก้ว
ลูเหนือ
10
2357 ช. มานพ    ครือสาร
เมืองใจ
แปง
ลูเหนือ
11
2359 ช. วิรัช      โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงกา
12
2166 ช. ศรีจันทร์     อินพิรุด
นิตย์
คำมูล
ลูเหนือ
13
2313ช. อุดมศักดิ์    นันตระกูล
สม
คำ
เสด็จ
14
2314 ช. น้อย    วังกาใจ
แก้วมูล
จันทร์
เสด็จ
15
2315 ช.ธวัช   วิวรรณชัย
ต้อย
หมู
เสด็จ
*****
16
2325 ช. ต้อย     ปินตาเครือ
ทอง
เขียว 
บ้านลู
17
2588 ช. สมคิด   สิงห์แก้ววงค์
น้อย
บัวเขียว
เสด็จ
18
2322 ญ.นิตยา    สิงห์แก้ววงค์
ประดิษฐ์
พิม
เสด็จ
19
2256 ญ.ปราณี    หมูแก้วเครือ
เรือน
สุ่ม
เสด็จ
20
2637 ช. สงัด  สิงห์แก้ววงค์
หลาน
ลา
เสด็จ
21
2375 ญ.จันดา   ปินตาเครือ
น้อย
เครือ
บ้านลู
22
2246 ช. อิศเรศ    ธาตุรักษ์
ปัน
คำ
เสด็จ
ประเทศ จีน
23
2214 ช. ทองคำ    ปะละมะ
เลย
หวัน
ปงกา
24
2081 ช. หิรัญ  อุดทาเครือ
ก๋วน
ดี
ปงกา
25
2241 ช.ติ๊บ     พรหมฟัง 
ตา
หยุย
เสด็จ
26
2378 ญ. ตู่      ศรีเครือ
ซุม
ชั่ง
ปงกา
27
2207 ญ. สุพิน     ณ พิชัย
น้อย
เรือน
ปงกา
28
2344 ญ. พรรณี     พรหมละ
เย็น
ฟอง
ปงกา
29
ช2204 .  แก้วดี     คุณป๊อก
โป๊
ผง
ปงกา
30
2354 ช.  ต้อย     วังกาใจ
ไข่
ก๋วน
เสด็จ
31
ช2356 .  เสาร์คำ   สุระวัง
คำมา
บุญปั๋น
บ้านลู
32
2129 ช.  สุพิน      สุระวัง
ดี
สายัญ
บ้านลู
33
2294 ช.  ชัย     คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
เมี๊ยะ
ปงกา
34
2305 ญ. ศรีจันทร์   สุวงค์ษา  
นัด
เรือน
เสด็จ
35
2366 ญ.อารี     ต๊ะพันธ์
ขาว
ปั๋น
ปงกา
36
2346 ญ. แสงดาว  คำจันทร์ต๊ะ
ไข่
ปั๋น
บ้านเหล่า
37
2320 ญ. แสงดาว    ตาพันธ์
ประเสริฐ
บุตร
บ้านเหล่า
38
2299 ญ. อุน    เป็กเตปิน
คำปัน
ไล
บ้านลู
39
2340 ญ. ศรี     ปาพันธ์
น้อย
จุ่ม
เสด็จ
40
2638 ญ.ต้อย     ฝั้นเบ้า   
หนู
ชุ่ม
ลูเหนือ
41
2341 ญ. อำพร     ปิงมอย
ยืน
ผัด
บ้านลู
42
2343 ญ. อรพิน    อุ่นแก้ว
ต้น
ปี่
บ้านลู
*****
43
2333 ช.  โกมล     เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงกา
44
2365 ช.  หนุน    กันทะวัง
อู๊ด
สุ่น
ปงกา
ทำงานโทรศัพท์ กทม.
45
2371 ญ.จารุวรรณ  ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
เสด็จ
46
2350 ญ. ทรายแก้ว  เป็กเตปิน
คำ
ด้วง
เสด็จ
47
2319 ช.คำหล้า    อุทธาเครือ
สม
แก้ว
ปงกา
48
2373ญ.จันทร์ติ๊บ    ต๊ะพันธ์
แสน
น้อย
เสด็จ