ทำเนียบศิษย์เก่า

ปี พ .ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2525
1
1195 ช. สุพัฒ    หมูเครือ
เหลา
จันทร์
บ้านลู
2
1935 ช.นิมิตร    คำขอด  
เต้า
จันทร์
เสด็จ
3
2006 ช.มิตร  ปินตาเครือ
อนัน
บัวตา
บ้านลู
4
2110 ช.สมศักดิ์     อินพิรุด
หนิด
คำมูล
บ้านลู
5
2156 ช.เลิศ     แสงแก้ว
ปวง
สวน
บ้านเหล่า
6
2213 ช.น้อย      เป็กเตปิน
อ้น
จันทร์
เสด็จ
7
2218 ช.บุญเป็ง     ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
ลูเหนือ
8
2235 ช.สมบูรณ์   คำตุ้ยเครือ
วงค์
หล้า
ปงกา
*****
9
2236 ช ทวี    ตันกอง
หลง
เพ็ญ
ปงกา
มหาทวี
10
2237 ช.ถวิล       ทิพันธ์  
ยืน
น้อย
ปงกา
*****
11
2160 ช.สุพรรณ   พิชัยวัง
บุญหลัน
บัวลม
เสด็จ
โทรศัพท์ กทม.
*****
12
2104 ช.สุทัศน์    ทิพันธ์ 
คำตั๋น
ฟอง
เสด็จ
13
2154 ญ.จันทร์ฟอง    อินตา 
แก้วมา
ฟองแก้ว
เสด็จ
14
2198 ญ.กาบจันทร์ กันทะวงค์
น้อย
คำแปง
เสด็จ
15
2220 ญ.สมพิน    สุระวัง
ใหญ่
คำอุ้ม
เสด็จ
*****
16
2221 ญ.โสภา   ฟูพันธ์
บาน
ปุ้ม
เสด็จ
17
2222 ญ.ทองเทียน  ลั๊วะตื้น
ขี้หมา
คำน้อย
บ้านลู
*****
18
2230 ญ.ดวงจิตร  อินทะเสน
ปัน
เป็ง
บ้านลู
ณ พิชัย
19
2231 ญ สมบัตร ใจมาบุตร
เทศ
ปัน
บ้านลู
20
2232 ญ.พร    ฟองทา
แก้ว
ผัด
เสด็จ
*****
21
2233 ญ.ฟองคำ   ปินตาเครือ
อู๊ด
สุ่ม
บ้านลู
22
 2258 ญ. วาสนา    ขันเงิน
ลบ
ฟองจันทร์
เสด็จ
23
2096 ญ. จำเนียร  ปิงมอย
นวล
สุข
บ้านลู
24
2151 ช. เดช      ตาคำ
ศรีวรรณ
เหนื่อม
เสด็จ
*****
25
2134 ช.สมาน   สิงห์แก้ววงค์
เปลี่ยน
นอง
ปงกา
26
2137 ช. วิเชียร    ต๊ะพันธ์
มี
นวล
เสด็จ
27
2148 ช. ศรีนุด    ปินตาเครือ
ศรีมูล
จื่น
บ้านลู
*****
28
2153 ช. อุทัย     จันทร์สืบ
บุญ
ปั๋น
เสด็จ
29
ช2155 . วีระศักดิ์    อินพิรุด
นวล
ป้อ
เสด็จ
30
 2157 ช.สมจิตร    พรหมฟัง
ตา 
หยุย
เสด็จ
31
2158 ช. ศรชัย   พิชัยวัง
โอด
ใส
เสด็จ
32
2161 ช. สุนทร     อรชร
หมาย
สุ่ข
เสด็จ
33
2196 ช. บุญเท่ง   ตันตาแก้ว
แก้ว
คำแปง
เสด็จ
34
2197 ช. วันชัย  อุทธาเครือ
สม
แก้ว
ปงกา
ตุ้ย
35
2113 ญ.เหลียว  ต๊ะพันธ์
น้อย
หมุก
เสด็จ
36
2118 ญ. ศรีนวล    ธาตุรักษ์
นวล
ปัน
เสด็จ
******
37
2120 ญ. อนงค์    ธาตุรักษ์
ปัน
คำ
เสด็จ
38
2140 ญ. น้อย   ปินตาเครือ
ทอง
เขียว
บ้านลู
39
2147 ญ.น้อง     คำสืบ   
หมู
ไหล่
เสด็จ
40
2152 ญ. คำปัน   หมูแก้วเครือ
โม๊ะ
แก้ว
เสด็จ
41
2168 ญ.บาน      ธุระ
ปี่
ตุ้ม
เสด็จ
42
2170 ญ.เพ็ญ     ต๊ะพันธ์
แสน
น้อย
เสด็จ
43
2179 ญ.วิริญ    ต๊ะพันธ์
คำมูล
รี
ลูเหนือ
44
2240 ช. สมบูรณ์    อินพิรุด
คำ
ขาว
บ้านลู
45
2171ญ.รัตนา    ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
เสด็จ
46
2245 ช. สมบูรณ์   อุดทาเครือ
เมือง
ทองคำ
เสด็จ
47
2248 ช. คำสุข     สุวิลัย
คำน้อย
แห
เสด็จ
48
2273 ช.ผัด      ปิงมอย
อ้น
คำสุข
บ้านลู
49
2275 ช.มนตรี   กันทะวัง
แก้ว
ตุ้า
ปงกา
50
2281 ช.วีนัส     เป็กเตปิน
ปันแก้ว
หมุก
เสด็จ
51
2284 ช ค่าย   กันทะวัง
ศรีลัย
ปั๋น
ปงกา
52
2288 ช.ศรีรัตน์   สุภาแก้ว
โม้
คำ
ปงกา
53
2289 ช. อำนวย   อุดทาเครือ
จู
จันทร์
เสด็จ
54
2292 ช.แสงชัย   อุดทาเครือ
จันทร์
ผัด
ปงกา
55
2293 ช. นันท์     ป๊อกเครือ
เหมย
บัวแก้ว
บ้านลู
56
2092 ญ.บัวคำ     ปินตาเครือ
ขาว
หนิ้ว
บ้านลู
57
2169 ญ.สมบูรณ์  กันทะวงศ์
ปั๋นแก้ว
ปั๋น
บ้านเสด็จ
58
2223 ญ. นึก  ต๊ะพันธ์
น้อย
หมุก
บ้านลู
59
2259 ญ. ศรีพันธ์ ปินตาเครือ
มูล
จื่น
บ้านลู
60
2296 ญ. พิมพา  เจอทิ
ผัด
แดง
บ้านเหล่า
61
2298 ญ. จันทร์ติ๊บ  อินพิรุด
แหวน
หน่อ
บ้านร้อง
62
2300ญ. สมควร  คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านเสด็จ
63
2301 ญ. สมคิด  กันทะวัง
โอ้ด
คำมูล
ปงกา
64
2307 ญ. จันทร์ติ๊บ  ใจมาบุตร
แผง
คำมี
ปงกา