ทำเนียบศิษย์เก่า

 

ปี พ.ศ.
ลำดับที่
ชื่อ                    นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารรดา
ที่อยู่
อาชีพ
2524
1
2146 ญ. สมิตร   ปินตาเครือ
อนัน
จู
บ้านลู
2
2073 ช. ประดิษฐ์   อินพิรุด
สวัสดิ์
ไหม
บ้านลู
*******
3
2176 ญ.แสงเดือน   พรหมฟัง
วงศ์
นวล
ลูเหนือ
4
1993 ช.สุรพงษ์   จันทร์สืบ
สุ่ม
น้อย
เสด็จ
5
2132 ช.สมบัติ     หลักฐาน
ต๊ะ
ปัน
เสด็จ
6
2133 ช.เกษม  กันทะวงศ์
ยุ
ปวน
เหล่า
*******
7
2083 ญ.แจ๋ว    นันตระกูล
สม
คำ
เสด็จ
ต่างประเทศ
8
2121 ญ.เสาร์แก้ว   สุระวัง
หมื่น
นวล
เสด็จ
9
1908 ญ.คำแปง   หมูแก้วเครือ
โมะ
แก้ว
เสด็จ
*****
10
2075 ช. มานิตย์   หลีแก้วเครือ
ผัด
หมาย
ปงกา
******
11
2025 ญ.มาลี     พรหมฟัง
วงศ์
นวล
ลูเหนือ
12
2144 ญ.ยุคฟ้า    เชียงหลี
ซิน
ศรีมา
บ้านลู
13
2080 ช. จรัญ  ปัญญายืน
มูล
จันทร์ติ๊บ
เสด็จ
******
14
2154 ช. วิชัย    ทิพันธ์
จ๋อย
ปุ๋ย
ปงกา
15
2181 ญ.  สุภัติ    สุระวัง
หลว
บัวแก้ว
บ้านลู
16
2142 ญ.ศรียา   วังกาใจ
แก้วมูล
จันทร์ติ๊บ
บ้านลู
17
2106 ช.มี     จันทร์สืบ
มี
คำ
เสด็จ
*****
18
2143 ญ.แม้น    ปัญญายืน
น้อย
หลัน
เสด็จ
19
2079 ช. นั่น     ต๊ะพันธ์
เต้า
ปัน
เสด็จ
20
1999 ช. สุพัฒน์  หมูแก้วเครือ
อิน
มูล
เสด็จ
*****
21
2189 ช.นิพร     ยกไว้
นวล
คำ
ปงกา
โทรศัพท์ กทม.
22
2175 ญ.อำพร     แซ่ห่าน
กวง
คำ
เสด็จ
23
2151 ญ.ผัด      สุระวัง
บาล
คำ.
เสด็จ
24
2308 ช.จะเร      เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงกา
25
2164 ช.อุดม     เป็กเตปิน
คำ
ด้วง
เสด็จ
26
2165 ช.อานุเทพ    แซ่เตีย
จูกิม
เหรียญ
ลูเหนือ
27
2017 ช. จรัญ     คำเครือ
สุ่ข
ตุ่น
เสด็จ
*****
28
2194 ญ.สุรีย์พร    โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงกา
กทม.
29
2172 ญ.สังวาลย์  พิชัยวัง
ตุ้มะ
ตุ๊ด
เสด็จ
*****
30
1890 ช. นิคม     สุระวัง
ดี
สายันต์
บ้านลู
ทีวี ช่อง 7
31
2021 ช. หนม    โม่งบุตร
เหมย
ไหล
เสด็จ
32
2085 ญ. ดวงใจ    ธาตุรักษ์
เปียง
ใส
เสด็จ
33
1984 ญ.ลัดดาวัลย์   สีธิสาร
ปั๋น
ปัน
บ้านลู
34
2159 ช.เสาว์คำ    ปิงมอย
ยืน
ผัด
บ้านลู
(สุธาพร) อนามัยจังหวัด
35
2128 ช.ศรีวรรณ   ใจมาบุตร
หวัน
หม้อน
บ้านลู
36
1194 ช.สุวิช     เชียงพันธ์
บุตร
คุ่ย
ปงกา
37
1886 ช.สุเทพ    ธิพันธ์
ใจ
นวล
ปงกา
38
2097 ญ.จิรานัน    ต๊ะเครือ
หลัน
ปัน
เสด็จ
39
2177 ญ.คำสุข     ฟูใจ
วัน
ดี
เสด็จ
40
ช2185 . สายธาร   ฝั้นเบ้า
หนู
ชุ่ม
ลูเหนือ
41
2139 ญ.สังวาลย์   พุทธวงค์
หมื่น
จันทร์
บ้านลู
42
2108ช . ศรีจันทร์    คำเครือ
สุข
ตุ่น
เสด็จ
43
2174 ญ.ศรีมาย   ใจเทพ
แก่น
ทองบาน
บ้านลู
44
2209 ญ.อำพร    กันทะวัง
ศรีไล
ปั๋น
ปงกา
45
1889 ช. คำ      จันทร์สืบ
มา
คำ
เสด็จ
46
2094 ญ.สาคร    ปินตาเครือ
อนัน
จู
บ้านลู
47
2173 ญ.สุพรรณ    อินพิรุด
ปี่
บัวแก้ว
บ้านลู
48
2187ช . โยธิน   วงค์ชุม
มี
แห
เสด็จ
*****
49
2081 ช. ประพันธ์     อินพรม
ผาย
บุตร
บ้านเหล่า
50
2201 ญ คำปัน ยอดอินต๊ะ
วงค์
ย้น
เสด็จ
51
2202 ญ.บุญศรี    เป็กเตปิน
คำปัน
ไล
เสด็จ
*****
52
2178 ญ.มาลัย  สุวรรณ
เทียม
หอม
ปงกา
53
2090 ญ.บัว     จันทร์สืบ
เสริม
นวล
เสด็จ
54
1955 ญ.จรูณ   บุญเรือง
ส่างใจ
ผัน
บ้านลู
55
1885 ช.ผัด    วางวงค์
แง่ม
สุ่ม
ลูเหนือ
56
1975 ญ. เสาว์แก้ว  หมูแก้วเครือ
สอน
นวล
ปงกา
57
2028 ช. กอนแก้ว  ทิพย์อุด
มูล
คำมวล
บ้านลู
58
1956 ญ.คำปัน    พรหมฟัง
มูล
คำ
เสด็จ
59
1980 ญ. บุญชู     อรชร
หมาย
สุข
เสด็จ
60
1997 ช.  นิคม  ไชยวงค์
ชื่น
มวล
ลูเหนือ
61
2027 ญ.หลั่น  ปัญญาทา
เบ้า
บุตร
เสด็จ
62
2163 ช.อารีย์   วังกาใจ
ไข่
ก๋วน
เสด็จ
63
2074 ช.น้อง     ระวังศรี
จุ่ม
น้อย
ลูเหนือ
64
2203 ญ. แอ   ใจมาบุตร
แผง
คำมี
ปงกา
65
2200 ญ.อัมรินทร์    รัชชนะวงค์ชัย
จันทร์ตา
สมพร
ปงกา
66
2140 ญ. รินดา สิงห์แก้ววงค์
อินทูล
ทอง
บ้านลูเหนือ
67
2136 ช.พุธ  ไชยวงศ์
ชื่น
มวล
บ้านร้อง
68
2191 ช.บุญเลิศ   ทำวีระพัด
คำ
บุญ
ปงกา
69
2105 ช.เนตร  กันทะวัง
มูล
เป็ง
บ้านเหล่า