ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2523
ป.4 1
2012 ช. พุทธ กันทะวัง
ขาว
ปงก๋า
2
2131 เดช ตาคำ
ศรีวรรณ
3
2134 ช. สมาน สิงห์แก้ววงศ์
เปลี่ยน
นอง
ปงก๋า
4
2137 ช. วิเชียร ต๊ะพันธ์
มี
บ้านลู
5
2147 ช. ศรีนุต ปินตาเครือ
ศรีมูล
บ้านลู
6
2153 ช. อุทัย จันทร์สืบ
บุญ
บ้านเสด็จ
7
2155 ช. วีรศักดิ์ อินพิรุด
นวล
ป้อ
บ้านเสด็จ
8
2157 ช. สมจิต พรหมฟัง
ตา
บ้านเสด็จ
9
2158 ช. ศรชัย พิชัยวัง
โอ้ด
ปงก๋า
10
2161 ช. สุนทร อรชร
หมาย
บ้านเสด็จ
11
2196 ช.บุญเท่ง ตันตาแก้ว
แก้ว
บ้านเสด็จ
12
2197 ช. วันชัย อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
13
2221 ญ. โสภา ฟูพันธ์
บาล
ปุ้ม
บ้านเสด็จ
14
2222 ญ. ทองเพียร ลั๊วะตื้น
ขี้หมา
บ้านร้อง
15
2113 ญ. เหลียว ต๊ะพันธ์
สม
บ้านลู
16
2118 ญ. ศรีนวล ธาตุรักษ์
น้อย
ปัน
บ้านเสด็จ
17
2120 ญ. อนงค์ ธาตุรักษ์
นวล
บ้านเสด็จ
18
2140 ญ. น้อย ปินตาเครือ
ปัน
บ้านลู
19
2147 ญ. น้อง คำสืบ
ทอง
บ้านลู
20
2152 ญ. คำปัน หมูแก้วเครือ
หมู
บ้านเสด็จ
21
2168 ญ. บาน ธุระ
โมะ
บ้านเสด็จ
22
2170 ญ. เพ็ญ ต๊ะพันธ์
ปี้
บ้านลู
23
2171 ญ.รัตนา ธิพันธ์
ตคำตั๋น
ฟอง
บ้านเสด็จ
24
2179 ญ. วิริญ ต๊ะพันธ์
คำมูล
บ้านร้อง
25
2184 ญ. จันทร์ฟอง อินตา
แก้วมา
บ้านเหล่า
26
2220 ญ. สมพิน สุระวัง
ใหญ่
บ้านลู
27
2089 ช. อำนวย อุทธาเครือ
จู
บ้านเสด็จ
28
2240 ช. นงค์นัด ลือชัย
แผง
บ้านเหล่า
29
2241 ช. คำสุข สุวิลัย
คำน้อย
แห
บ้านเสด็จ
30
2243 ช.สมบูรณ์ อินพิรุด
คำ
บ้านร้อง
31
2248 ช. ผัด ปิงมอย
อ้น
บ้านลู
32
2273ช. สมบูรณ์ อุทธาเครือ
เมือง
บ้านเสด็จ
33
2274ช.มนตรี กันทะวัง
แก้ว
ตา
ปงก๋า
34
2275ช. ค่าย กันทะวัง
ศรีไล
ปั๋น
ปงก๋า
35
2281ช.วีนัส เป็กเตปิน
ปันแก้ว
เบาะ
ปงก๋า
36
2288ช. ศรีรัตน์ สุภาแก้ว
โม๊ะ
ปงก๋า
37
2292ช. แสงชัย อุทธาเครือ
จันทร์
ผัด
ปงก๋า
ผญบ.หมู่17
38
2293ช. นันท์ ป็อกเครือ
เหมย
บ้านร้อง
39
2090ญ. จินดา อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
40
2092ญ. บัวคำ ปินตาเครือ
ขาว
บ้านลู
41
2096 ญ. จำเนียร ปิงมอย
นวล
บ้านลู
42
2112 ญ. บัวลอย กันทะวัง
อุ๊ด
ปงก๋า
43
2114 ญ. พัฒนา กันทะวัง
โอ้ด
ปงก๋า
44
2118 ญ.จันทร์สม จันทร์สืบ
ปั๋น
บ้านเสด็จ
45
1991 ญ. ดวงใจ อุทธาเครือ
จันทร์
ปงก๋า
46
2259 ญ. ศรีพันธ์ ปินตาเครือ
ศรีมูล
บ้านลู
47
2260 ญ. แสงหล้า ยอดอินต๊ะ
เต็ม
ปงก๋า
48
2263 ญ. สมบัติ พรหมฟัง
ปี่
ปงก๋า
49
2296 ญ. พิมพา เจอทิ
ผัด
แดง
บ้านเหล่า
50
2298 ญ. จันทร์ติ๊บ อินพิรุด
แหวน
บ้านร้อง
51
2300 ญ. สมควร คำปินใจ
ตั๋น
เกี๋ยง
บ้านลู
52
2301 ญ. สมคิด กันทะวัง
โอ้ด
ปงก๋า
53
2307 ญ.จันทร์ติ๊บ ใจมาบุตร
แฝง
ปงก๋า
54
1195ช. สุพัฒน์ หมูเครือ
เหลา
บ้านร้อง
55
1935 ช.นิมิตร คำขอด
เต้า
บ้านเสด็จ
56
1997 ช. ทองดี วิวันชัย
ต้อย
หมู
บ้านเสด็จ
57
2006 ช.มิตร ปินตาเครือ
นัน
บ้านลู
58
2020 ช. ประเสริฐ คำเครือ
อ้วน
บ้านลู
59
2110 ช. ศักดิ์ อินพิรุด
หนิด
บ้านร้อง
60
2156 ช. เลิศ แสงแก้ว
ปวง
บ้านเหล่า
61
2213 ช. น้อย เป็กเตปิน
อ้น
บ้านเสด็จ
62
2218 ช.บุญเป็ง ต๊ะพันธ์
มุด
คำ
บ้านร้อง
63
2235 ช.สมบูรณ์ คำตุ้ยเครือ
วงศ์
ปงก๋า
64
2236 ช. ทวี ตันกอง
หลง
บ้านเสด็จ
65
2237 ช. อินจันทร์ ทิพันธ์
ยืน
ปงก๋า
66
2260 ช. สุพรรณ พิชัยวงศ์
หลัน
ลม
บ้านเสด็จ
67
3104 ช. สุทัศน์ ทิพันธ์
คำตั๋น
ฟอง
บ้านเสด็จ
68
2197 ญ. สมพร วงศ์ษา
นัด
ปงก๋า
69
2198 ญ.กาบจันทร์ กันทะวงศ์
น้อย
บ้านเสด็จ
70
2208 ญ. สมบูรณ์ กันทะวงศ์
ปั๋นแก้ว
บ้านเสด็จ
71
2223 ญ. นึก ต๊ะพันธ์
น้อย
บ้านลู
72
2230 ญ. ดวงจิต อินต๊ะเสน
ปัน
ปงก๋า
73
2231 ญ. สมบัติ ใจมาบุตร
เทศ
บ้านลู
74
2232 ญ. พร ฟองทา
แก้ว
บ้านลู
75
2233 ญ. ฟองคำ ปินตาเครือ
อุ๊ด
บ้านลู
ลูกประธาน อบต.บ้านเสด็จ
76
2234 ญ. จันทร์เพ็ญ ปินตาเครือ
จี๋
บ้านลู
77
2258 ญ. วาสนา ขันเงิน
ลบ
บ้านร้อง