ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2522
ป.4 1
1885 ช. ผัด วางวงศ์
แง่ม
บ้านร้อง
2
1886 ช. สุเทพ ธิพันธ์
ใจ
ปงก๋า
3
1889 ช. ทัศน์ จันทร์สืบ
มา
บ้านเสด็จ
4
1890 ช. นิคม สุระวัง
ดี
บ้านลู
5
1920 ช. อ๊อด พิชัยวงศ์
มูล
บ้านเสด็จ
6
1993 ช. สุรพงษ์ จันทร์สืบ
สม
บ้านเสด็จ
7
1997 ช. นิคม ชัยวงศ์
ชื่น
บ้านร้อง
8
1999 ช. สุพัฒน์ หมูแก้วเครือ
อิน
บ้านเสด็จ
9
2009 ช. บุญทอง สุวงศ์ษา
นึก
บ้านเสด็จ
10
2017 ช. จรัญ คำเครือ
สุข
บ้านลู
11
2021 ช.หนม มุ่งบุตร
เหมย
บ้านลู
12
2028 ช. กอนแก้ว ทิพย์อุด
มูล
บ้านร้อง
13
2047 ช. เพชร กันทะวัง
เมือง
บ้านเสด็จ
14
2080 ช. จรัญ ปัญญายืน
มูล
บ้านเสด็จ
15
2128 ช. ศรีวรรณ ใจมาบุตร
หวัน
บ้านลู
16
2132 ช. สมบัติ หลักฐาน
ต๊ะ
บ้านเสด็จ
17
2133 ช. เกษม กันทะวัง
มุด
บ้านเสด็จ
18
2154 ช. วิชัย ทิพันธ์
จ๋อย
ปุ๋ย
ปงก๋า
19
1908 ญ. คำแปง หมูแก้วเครือ
โม๊ะ
บ้านเสด็จ
20
1955 ญ. จรูญ บุญเรือง
ส่างใจ
บ้านลู
21
1980 ญ. บุญชู อรชร
หมาย
บ้านเสด็จ
22
1981 ญ. ภาณีย์ กันทะวัง
ปั๋นแก้ว
บ้านเสด็จ
23
1984 ญง ลัดดาวัลย์ สีธิสาร
ปั๋น
บ้านร้อง
24
1995 ญ. เสาร์แก้ว หมูแก้วเครือ
ล้อม
บ้านเสด็จ
25
2036 ญ. เสาร์แก้ว อินตา
แก้วมา
บ้านเสด็จ
26
2090 ญ. บัว จันทร์สืบ
เสริม
บ้านเสด็จ
27
2094 ญ. สาคร ปินตาเครือ
อนันต์
บ้านลู
28
2021 ญ. เสาร์แก้ว สุระวัง
หมื่น
บ้านเสด็จ
29
2139 ญ. สังวาล พุทธวงศ์
หมื่น
บ้านร้อง
30
2140 ญ.จินดา สิงห์แก้ววงศ์
อินทูล
บ้านเสด็จ
31
2142 ญ. ศรียา วังกาใจ
แก้วมูล
บ้านเสด็จ
32
2143 ญ. แม้น ปัญญายืน
น้อย
บ้านลู
33
2144ญ. ยุคฟ้า เชียงหลี
หมู
บ้านลู
34
2146 ญ.สานิตย์ ปินตาเครือ
อนันต์
บ้านลู
35
2181 ญ. สุทิน สุระวัง
หลง
บ้านเสด็จ
36
2224 ญ. วิลัย ต๊ะพันธ์
คำมูล
บ้านลู
37
1194 ช. สุวิทย์ เชียงพันธ์
บุตร
ปงก๋า
38
2074 ช.น้อง ระวังษี
ชุม
บ้านร้อง
39
2075 ช. มานิตย์ หลีแก้วเครือ
ผัด
ปงก๋า
40
2081 ช. ประพันธ์ อินพรหม
ฝาย
ปงก๋า
41
2089 ช. หนั่น ต๊ะพันธ์
เต้า
บ้านเสด็จ
42
2105 ช. เนตร กันทะวัง
มูล
ปงก๋า
43
2106 ช. มี จันทร์สืบ
มา
บ้านเสด็จ
44
2108 ช. ศรีจันทร์ คำเครือ
สุข
บ้านลู
45
2136 ช. พุทธ ชัยวงศ์
ชื่น
บ้านร้อง
46
2159 ช. เสาร์คำ ปิงมอย
ยืน
บ้านลู
47
2163 ช. อารีย์ วังกาใจ
ไข่
บ้านเสด็จ
48
2164 ช. อุดม เป็กเตปิน
คำมูล
บ้านเสด็จ
49
2165 ช. อนุเทพ แซ่เตีย
จูกิม
บ้านร้อง
50
2185 ช.สายธาน ฝั้นเบ้า
หนู
บ้านร้อง
51
2187 ช. โยทิน วงศ์ชุม
มี
บ้านเสด็จ
52
2189 ช. นิพร ยกไว้
นวล
ปงก๋า
53
2191 ช. บุญเลิศ ทำวีระพัด
คำมูล
บุญ
ปงก๋า
54
2308 ช. จเร เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
55
2025 ญ. มาลี พรหมฟัง
ศรีวงศ์
นวล
บ้านร้อง
56
2083 ญ. แจ๋ว นันตระกูล
สม
คำ
บ้านเสด็จ
57
2085 ญ. ดวงใจ ธาตุรักษ์
เปียง
บ้านเสด็จ
58
2086 ญ.ผ่องศรี ปัญญาทา
ปี
บ้านเหล่า
59
2097 ญ. จิรานัน ปินตาเครือ
หลัน
บ้านลู
60
2051 ญ. ผัด สุระวัง
บาล
บ้านเสด็จ
61
2172 ญ. สังวาลย์ พิชัยวัง
ตุ้ม
ปงก๋า
62
2173 ญ. สุพรรณ์ อินพิรุด
ปี
บ้านลู
63
2174 ญ. ศรีมาย ใจเทพ
แก่น
บ้านเสด็จ
64
2175 ญ. อัมพร แซ่ห่าน
กวง
คำ
บ้านเสด็จ
65
2176 ญ. แสงเดือน พรหมฟัง
ศรีวงศ์
นวล
บ้านร้อง
66
2177 ญ. คำสุข ฟูใจ
วรรณ
บ้านร้อง
67
2178 ญ. มาลัย สุวรรณ์
เตียม
หน่อม
บ้านร้อง
68
2194 ญ. สุรีพร โสรส
ริ้ว
ฟอง
ปงก๋า
69
2200ญ. อัมรินทร์ วัชธนวงศ์ชัย
จันตา
ปงก๋า
70
2201 ญ. คำปัน ยอดอินต๊ะ
วงศ์
ปงก๋า
71
2202 ญ. บุญศรี เป็กเตปิน
คำปัน
บ้านเ
72
2203 ญ. แอ ใจมาบุตร
แผง
ปงก๋า
73
2209 ญ. อัมพร กันทะวัง
ศรีลัย
ปั๋น
ปงก๋า