ทำเนียบศิษย์เก่า

พ.ศ.ที่จบ
ชั้นที่จบ
เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่เดิม
อาชีพและที่อยู่ปัจจุบัน
2521
ป.4 1
1916 ช.ถนัด สุระวัง
เครือ
บ้านเสด็จ
2
1917 ช. นัด อุทธาเครือ
มี
บ้านเสด็จ
3
1918 ช. ชาวี ธุระ
ปี๋
บ้านเสด็จ
4
1919 ช. มูลทวี ทิพันธ์
จันทร์
บ้านเสด็จ
5
1926 ช. ยืน อุทธาเครือ
สม
ปงก๋า
6
1927 ช. จันทร์ คำเครือ
อ้วน
บ้านเสด็จ
7
1937 ช. หมาก ชอขอด
ฟู
บ้านเหล่า
8
2010 ช.เสาร์แก้ว คำปินใจ
สุข
ปงก๋า
9
2019 ช. ศรีลา ปาพันธ์
แก้ว
บ้านเสด็จ
10
2027 ช. นรินทร์ ยอดอินต๊ะ
ทอน
นวล
ปงก๋า
11
2036 ช. พิษณุพงษ์ ธาตุรักษ์
ปัน
บ้านเสด็จ
12
2068 ช. ประสาน เป็กเตปิน
คำ
บ้านเสด็จ
13
2069 ช. แก้วมา คำจันทร์ต๊ะ
จันทร์
ปงก๋า
14
2070 ช. ทวี ปัญญายืน
เหมาะ
ปงก๋า
15
2073 ช. ประดิษฐ์ อินพิรุด
สวัสดิ์
บ้านลู
16
2211 ช. กิตติ อุทธาเครือ
หิน
บ้านเสด็จ
17
1903 ญ. กุหลาบ ละเอียด
ไข่
บ้านเสด็จ
18
1904 ญ. หนุ่ย อุทธาเครือ
ก๋วน
ดี
ปงก๋า
19
1905ญ. รัตน์ ใจมาบุตร
แผง
ปงก๋า
20
1906ญ. คำปัน พรหมฟัง
มูล
บ้านเสด็จ
21
1956 ญ.คำมวล ต๊ะพันธ์
มุด
บ้านร้อง
22
1975 ญ. แสงเดือน ธิพันธ์
คำตั๋น
ปงก๋า
23
1977 ญ. พรศิลป์ ระวังษี
วุ่น
บ้านร้อง
24
1978 ญ. สมศรี ฟองทา
แก้ว
บ้านลู
25
1982 ญ. ศรีนวล คุณป็อก
ปั๋น
บ้านร้อง
26
1983 ญ. จันทร์เป็ง จันทร์สืบ
สุ่ม
บ้านเสด็จ
27
1985 ญ. ขันแก้ว ก๋าคำเครือ
คำ
บ้านเสด็จ
28
1988 ญ.นงเยาว์ ฟูพันธ์
บาล
ปุ้ม
บ้านเสด็จ
29
2026 ญ. บัวแก้ว อินพรหม
ผาย
บ้านเหล่า
30
2036 ญ. นึก คำปินใจ
ตั๋น
บ้านเสด็จ
31
2084 ญ. ศรีทอน ปาพันธ์
ใจ
ปงก๋า
32
2088 ญ. ดวงทิพย์ ณ พิชัย
น้อย
เฮือน
ปงก๋า
33
1872 ช. สุคำ บุญช่วย
ผัด
บ้านเสด็จ
34
1874 ญ. ประยุทธ ชัยวงศ์
ชื่น
บ้านร้อง
35
1875 ช. อินจันทร์ ปิงมอย
ยืน
บ้านลู
36
1893 ช. ปวน เป็กเตปิน
คำปัน
บ้านเสด็จ
37
1894 ช. มนัส เอกรัตน์
เย็น
กาบ
ปงก๋า
38
1923 ช. ชัน ทิพย์อุด
หมาย
บ้านเสด็จ
39
1924 ช. จำรัส เครือสาร
มูล
บ้านเสด็จ
40
1932 ช. สัมพันธ์ อินต๊ะเสน
คำตั๋น
ปงก๋า
41
2000 ช. สมชาย วงศ์บุตร
แก้ว
ปงก๋า
42
2001 ช. มิตร ปินตาเครือ
ปัน
บ้านลู
43
2002 ช. สืบศักดิ์ เจริญงาม
สมนึก
ชื่น
ปงก๋า
44
2003 ช. เพชร ฟูใจ
วัน
บ้านร้อง
45
2016 ช. ทวี เป็กเตปิน
ปั๋นแก้ว
บ้านเสด็จ
46
2033 ช. สมัน คำจันทร์ต๊ะ
ไข่
บ้านเหล่า
47
2122 ช. นเรศ หมูแก้วเครือ
ศรีเรือน
บ้านเสด็จ
48
2125 ช. จันทร์ติ๊บ วงศ์ชุม
มี
บ้านเสด็จ
49
2091 ญ. ศรีวรรณ สีธิสาร
ปัน
บ้านร้อง
50
2093 ญ.จรุญ บุญเรือง
ใจ
บ้านลู
51
2095 ญ. ย้าย ธาตุรักษ์
นวล
บ้านเสด็จ
52
2099 ญ. จุ้ม ต๊ะพันธ์
แสน
บ้านเสด็จ
53
2100 ญ. นิตย์ ปินตาเครือ
ทอน
บ้านลู
54
2115 ญง จันฑราณี บุญทวี
หงส์
ป้อ
ปงก๋า
55
2116 ญ. ต๋อย หมูแก้วเครือ
เมือง
บ้านเสด็จ
56
2117 ญ. อรุณศรี อินพิรุด
เปียง
น้อย
บ้านเสด็จ
57
2013 ช. ทองอินทร์ แสงแก้ว
ปวง
บ้านเหล่า
58
2030 ช. อินจันทร์ ทิพันธ์
บุญยืน
บ้านเสด็จ
59
2077 ช. เนตร อินพิรุด
ค้ำ
บ้านเสด็จ
60
2078 ช. หนั่น กันทะตั๋น
อิ่นคำ
บ้านเสด็จ
61
2102 ช. เป็ง ปัญญายืน
แล
บ้านเสด็จ
62
2103 ช. วิรชน วงศ์บุตร
วัน
s]yo
บ้านเสด็จ
63
1987 ช. ยงยุทธ ลือชัย
แผง
บ้านเหล่า
64
1944 ญ. มณี ปินตาเครือ
น้อย
เครือ
บ้านลู
65
1950 ญ. ศรีจันทร์ ปัญญายืน
เหมาะ
ต่อม
ปงก๋า
66
1990 ญ. พรศิลป์ สุระวัง
ใหญ่
บ้านเสด็จ
67
2024 ญ. จิ๋ว ตันกอง
บุญหลง
ปงก๋า
68
2027 ญ. หลั่น ฟองทา
เบ้า
บ้านลู
69
2035 ญ. พรรณี สิงห์แก้ววงศ์
หลาน
ปงก๋า
70
2041 ญ. จันทร์ติ๊บ ปัญญา
ฉาย
บ้านเสด็จ
71
2042 ญ. กัลยา สมจิตร
ศรีมา
บ้านเสด็จ
72
2043 ญ. สมทราย แสงแก้ว
สุข
บ้านเสด็จ
73
2044 ญ.ทองรักษ์ ธาตุรักษ์
อ้น
นาค
ปงก๋า
74
2046 ญ. อุน สิงห์แก้ววงศ์
เปลี่ยน
ปงก๋า
75
2107 ญ. อำภัย คำสืบ
หมู
บ้านเสด็จ
76
2111 ญ. สม กันทะวงศ์
น้อย
บ้านเสด็จ
77
2126 ญ. มาลี สังฆกรณ์
สวัสดิ์
ตา
ปงก๋า
78
2101 ญ. บุญศรี แซ่เอี้ยว
ชาติ
บ้านเสด็จ